1/14

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

The Ministry of Unladylike Activity

gan | by

Robin Stevens

oed | age 8+

1  The Baddies

    Julia Donaldson & Axel Scheffler

    Mae ysbryd, gwrach a trol

    yn ceisio dychryn merch ifanc

    A ghost, a witch and a troll try

    to frighten a young girl

2  The Dinosaur That Pooped Halloween!

    Tom Fletcher, Dougie Poynter & Garry Parsons

    Antur lifft-y-fflap

    Lift-the-flap adventure

3  Which Way to Anywhere

    Cressida Cowell

    Mae bachgen sy'n tynnu 

    mapiau o fydoedd o'i ddychymyg

    yn canfod eu bod nhw'n

    rhai go iawn mewn gwirionedd

    A boy who draws maps of worlds from

    his imagination finds they are actually real

4  A Good Girl's Guide to Murder

    Holly Jackson

    Mae myfyriwr yn edrych i mewn i 'achos oer',

    wedi'i argyhoeddi fod y llofrudd yn dal o gwmpas

    A student digs into a cold case,

    convinced the killer is still at large

5  Where's Bluey?

    Ladybird

    Llyfr gweithgareddau chwilio a chanfod

    sy'n cynnwys y cŵn bach

    anthropomorffig Bluey a Bingo

    A search-and-find activity book featuring the

    anthropomorphic puppies Bluey and Bingo

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Rhwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg
National Arts & Education Network

https://artsed.wales

Dwyn ynghyd ysgolion, artistiaid a mudiadau diwylliannol i gefnogi’r dysgu Celfyddydau Mynegiannol
Bringing together schools, artists and cultural organisations to support Expressive Arts learning

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG
LEARN WELSH

 Flwyddyn ysgol newydd!

New school year!

Blwyddyn newydd o ddysgu, ymgysylltu a chyfoethogi.
A new year of learning, engagement and enrichment.

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio FYI News Club for Schools. 

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the FYI News Club for Schools. 

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2022...
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2022…

1. Ffotograffydd Amatur Ifanc y Flwyddyn/Young Amateur Photographer of the Year

Cystadleuaeth am ddim yn agored i ffotograffwyr ifanc / Free competition open to young photographers.

Oedrannau/Ages:        Plant y DU 5-7 oed / UK children aged 5-7 years

Dyddiad Cau/Close:    04/11/2022

Gwefan/Site:                https://www.photocrowd.com/photo-competitions/photography-awards/apoy-2022/young-categories

2. Global Canvas - Children's Wildlife Art Competition

Cystadleuaeth gelp grŵp blynyddol i blant 16 oed ac iau i annog cydweithio a chreadigrwydd o amglych bywyd gwyllt a'r amgylchedd. / Annual group art contest for children aged 16 and under encouraging collaboration and creativity around wildlife and the environment

Oedrannau/Ages:        4 i 7 oed, 8 i 11 oed ac oedran 12 i 16 oed (o unrhyw wlad) / Age 4 to 7 years, age 8 to 11 years and age 12 to 16 years (from any country)

Dyddiad Cau/Close:    10/02/2023

Gwefan/Site:                https://davidshepherd.org/enter-global-canvas-2023

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Sioeau i'w gweld yn 2022 - Shows to see in 2022

Cyfrinach The Famous Five

A New Musical y Brenin

Theatr Clwyd

Medi 18 Sep - Hyd 15 Oct 2022,

The Famous Five | Theatr Clwyd

Beauty and the Beast

Venue Cymru

10 December 2022, 2:00pm -

31 December 2022, 6:00pm

Beauty and the Beast | Venue Cymru

Y Bachen Bach Gwyrdd

Theatr y Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Tachwedd 23 November 2022

Y Bachgen Bach Gwyrdd

- Rhyl Pavilion