1/14

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

Read Between the Lies

gan | by

Malcolm Duffy

oed | age 12+

1  The World's Worst Pets

    David Walliams & Adam Stower

    Deg stori newydd am anifeliaid

    anwes doniol ac erchyll

    Ten new stories about

    hilarious and horrendous pets

2  Heartstopper Volume One

    Alice Oseman

    Stori am ddau ffrind

    a'u cariad yn blodeuo

    A story of two friends

    and their blossoming love

3  Heartstopper Volume Two

    Alice Oseman

    Y stori barhaus am fachgen,

    ei ffrind gorau a'u perthynas

    The continuing story about a boy,

    his best friend and their relationship

4  Skandar and Unicorn Thief

    AF Steadman

    Y llyfr cyntaf yn y gyfres

    hudolus hon am 'unicorns'

    The first book in this

    magical series about unicorns

5  The Imagination Chamber

    Philip Pullman

    Cydymaith i drioleg

    His Dark Materials

    A companion to the

    His Dark Materials trilogy

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

ADDURNO | DECORATING

Sut mae’r gwaith o addurno eich ysgol yn mynd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych?
How’s the work of decorating your school for the Denbighshire Urdd Eisteddfod coming along?

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio FYI News Club for Schools. 

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the FYI News Club for Schools. 

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Sioeau i'w gweld yn 2022 - Shows to see in 2022

ZOG and The Flying Doctors

Venue Cymru

Awst 2 August 2022, 4:30 yp/pm -

Awst 4 August 2022, 2:00 yp/pm

ZOG and The Flying Doctors | Venue Cymru

The Gruffalo

Theatr Clwyd

Mai 13-15 May 2022

The Gruffalo | Theatr Clwyd

Twm Sion Cati

Theatr y Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Mehehin 22 June 2022

Twm Sion Cati - Rhyl Pavilion

Sweet Charity

Theatr Fach y Rhyl

Rhyl Little Theatre

Mai 11-14 May 2022

Rhyl and District

Musical Theatre Present

Sweet Charity | Rhyllittletheatre.co.uk