top of page

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

New Kid on Deck

gan | by

Justin Somper

oed | age 9-12

1  Darker by Four

    June CL Tan

    Mae exorsydd dan hyfforddiant yn gloywi ei hud

    drwy ddefnyddio effaith marwolaeth ei mam

    An exorcist-in-training strives to hone her

    magic and avenge her mother’s death

2  Frog's Day Out

    Julia Donaldson & Axel Scheffler

    Antur lifft-y-fflap o

    grewyr Y Gryffalo

    A lift-the-flap adventure from

    the creators of The Gruffalo

3  Skandar and the Chaos Trials

    AF Steadman

    Rhaid i Skandar a'i ffrindiau

    gwblhau cyfres o dreialon

    Skandar and his friends

    must complete a series of trials

4  Dog Man 12: The Scarlet Shedder

    Dav Pilkey

    Mae dihiryn newydd sbon yn

    rhyddhau byddin o robotiaid AI

    An all-new villain unleashes

    an army of AI robots

5  Powerful

    Lauren Roberts

    Mae'n rhaid i Adena ofalu drosti ei hun ar

    y strydoedd Loot; dilyniant i Powerless

    Adena must fend for herself on the

    streets of Loot; sequel to Powerless

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Enwi'r Lorïau Ailgylchu : Cystadleuaeth Ysgolion
Name the Recycling Fleet : School Competition

Cyngor Sir Ddinbych yn datgelu enwau buddugol cystadleuaeth Enwi’r Lorïau Ailgylchu!

Rhestr lawn o’r enwau buddugol ar wefan y Cyngor 👇
https://tinyurl.com/4hc8wwse

Denbighshire County Council reveals the winning names in the Name the Recycling Fleet competition!

A full list of the winning names is on the Council’s website 👇
https://tinyurl.com/44r7nrcf

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

TYMOR YR HAF
 

SUMMER TERM

Mae tymor olaf y flwyddyn academaidd bob amser yn amser prysur

The final term of the academic year is always a busy time

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Y Gwanwyn hwn, mae Blue Peter yn ymuno â BBCRadio2
i ysbrydoli eich plant i ofalu am yr amgylchedd.

 

This Spring, Blue Peter are teaming up with BBCRadio2
to inspire your children to look after the environment. 

 

Ennillwch eu bathodyn gwyrdd, plannwch hedyn a 'Gadewch Iddo Dyfu'
Earn their Green badge, plant a seed and 'Let It Grow’

 

https://www.bbc.co.uk/cbbc/curations/bp-let-it-grow

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio

FYI News Club for Schools

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the

FYI News Club for Schools.

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2024
Yn agored i blant o amryw oedran hyd at ddeunaw oed...
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2024
Open to children of various ages up to eighteen...

1. Cystadleuaeth Celf ‘Never Such Innocence’ Art Competition

Cystadleuaeth fyd-eang i blant 9-18 oed fyfyrio ar realiti rhyfel a chreu gwaith celf ar y thema 'Sut Mae Rhyfel yn Effeithio ar Fywydau Pobl?'

Worldwide competition for 9-18 year olds to reflect on the realities of war and create an artwork on the theme of ‘How Does War Affect People’s Lives?’

Cau | Close: 24/05/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.neversuchinnocence.com/2023-24-competition

2. Junior Sketch For Survival

Oedran: Hyd at 7 oed, 8-12 oed & 13-16 oed | Ages: Up to 7 yrs old, 8-12 yrs old & 13-16 yrs old

Mae mwy na 35,000 o rywogaethau dan fygythiad o ddifodiant, cyflwynwch eich celf anifeiliaid neu fywyd gwyllt ar gyfer arddangosfa ac ocsiwn i helpu i godi arian ac ymwybyddiaeth.

More than 35,000 species are threatened with extinction, submit your animal or wildlife art for exhibition & auction to help raise funds & awareness. 

Cau | Close: 30/06/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://explorersagainstextinction.co.uk/initiatives/sketch-for-survival/junior-sketch-for-survival

3. Spirited Arts Competition

3-19 oed | Ages 3-19

Ymunwch â channoedd o ysgolion o bob cwr o'r byd gan ddefnyddio barddoniaeth, arlunio, paentio, fideo, cerflunio neu gyfryngau eraill i archwilio themâu AG.

Join hundreds of schools from around the world using poetry, drawing, painting, video, sculpture or other media to explore RE themes.

Cau | Close: 31/07/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.natre.org.uk/about-natre/projects/spirited-arts

4. Ffotograffydd Rheilffordd Ifanc y Flwyddyn | Young Railway Photographer of the Year

Dau gategori oedran: 18 ac iau, 19-25, yn y DU | Two age categories: 18 and under, 19-25, UK based

Mae Amgueddfa Rheilffordd Cymru a'r Gymdeithas Ffotograffig Rheilffordd yn dathlu 200 mlynedd o hanes rheilffyrdd gyda'r ail ymddangosiad o'u gwobrau blynyddol.

The National Railway Museum and the Railway Photographic Society celebrates 200 years of railway history with the second outing of their annual awards.

Cau | Close: 31/01/2025

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.youngrailphotographeroftheyear.co.uk

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Prif sioeau i'w gweld yn 2024 - Top shows to see in 2024

Mother Goose - The Rock 'n' Roll Panto

Theatr Clwyd

Tach 23 Nov 2024 - Ion 19 Jan 2025

Mother Goose - The Rock 'n' Roll Panto | Theatr Clwyd

Jack and the Beanstalk

Venue Cymru Llandudno

Rhag 7-29 Dec 2024

Jack and the Beanstalk | Venue Cymru

Cinderella

Theatr Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Rhag 7-31 Dec 2024

Cinderella - Rhyl Pavilion

bottom of page