1/12

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

LLYFRAU | BOOKS 

Everyone Dies Famous in a Small Town

gan | by 

Bonnie-Sue Hitchcock

oed | age 14+

1  Dog Man: Mothering Heights

    Dav Pilkey

    Mae Dog Man a Petey yn wynebu

    rhai o'u heriau anoddaf eto

    Dog Man and Petey face

    some of their toughest challenges yet

2  Rowley Jefferson's Awesome

    Friendly Spooky Stories

    Jeff Kinney

    Straeon brawychus gan

    Awdur Diary of a Wimpy Kid

    Terrifying tales from the 

    Diary of a Wimpy Kid author

3  They Both Die at the End

    Adam Silvera

    Dywedir wrth ddau fachgen yn eu harddegau

    fod ganddynt dim ond un diwrnod ar ôl i fyw

    Two teenage boys are told they

    have only one day left to live
 

4  Fall Off, Get Back On, Keep Going

    Clare Balding & Jessica Holm

    Grymuso plant i wynebu eu hofnau

    Empowering children to face their fears

 

5  What the Ladybird Heard at the Seaside

    Julie Donaldson & Lydia Monks

    Pedwerydd antur y fuwch goch

    gota sy'n chwalu troseddau

    The crime-busting ladybird's fourth adventure

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

WILDLIFE WATCH
Pethau i'w gwneud a'u gwneud | Things to make and do
Adnoddau gwych i blant
Fantastic resources for children
DARRELL WAKELAM
Artist 3D | 3D Artist
Athro | Teacher
Hyfforddwr | Trainer
Y Gorau o theatr Pryndain.
Am ddim i ysgolion gwladol y DU.
The Best of British theatre. Free to UK state schools.

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dathlu bywyd a gwaddol Capten Tom Moore unrhyw bryd rhwng 30 Ebrill a 3 Mai

Celebrate the life & legacy of Captain Tom Moore anytime between 30 April & 3 May

http://ow.ly/t81u50Ehxjm

Ymgymryd â her natur fwyaf y DU ym mis Mehefin eleni

Take on the UK's biggest nature challenge this June

Mehefin 1-30 June 2021

http://wildlifetrusts.org/30DaysWild

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

DYSGU CYMRAEG

LEARN WELSH

Mwynhau'r haul?

Enjoying the sunshine?

Cymerwch ofal ychwanegol i ddiogelu eich croen

Take extra care to protect your skin

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

 1. Cystadleuaeth Barddoniaeth Ewro Cymru 2020 | Cymru Euro 2020 Poetry Competition

 2. Young Peacemakers Awards 2021 - Welsh Centre for International Affairs, in partnership with Llangollen International Musical Eisteddfod

 3. Operation Ouch! wants to hear from medical heroes aged 6-16 years old

 4. BBC Young Composer 2021 is now open for pupils aged 12-18 in any genre, any instrument, and any method welcome