top of page

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

Aubrey and the Terrible Spiders

gan | by

Horatio Clare

darl gan | illus by

Jane Matthews

oed | age 7-11

1  Harry Potter and the Deathly Hallows

    JK Rowling

    Harri Potter yn wynebu Arglwydd 

    Voldemort am y tro olaf

    Harry Potter faces Lord

    Voldemort for a final time

2  Harry Potter and the Half-Blood Prince

    JK Rowling

    Dumbledore yn paratoi

    Harri i wynebu ei dynged

    Dumbledore prepares

    Harry to face his destiny

3  Twilight

    Stephenie Meyer

    Mae Bella Swan yn ei harddegau yn cwympo

    am fampir cyfriniol yn ei thref enedigol newydd

    The teenager Bella Swan falls for a

    mysterious vampire in her new home town

4  New Moon

    Stephenie Meyer

    Perthynas beiddgar Bella ac Edward

    yn bygwth popeth sy'n bwysig iddynt

    Bella and Edward's daring relationship

    threatens all that is important to them

Eclipse

    Stephenie Meyer

    Mae Bella yn gorfod dewis

    rhwng cariad a chyfeillgarwch

    Bella is forced to make a choice

    between love and friendship

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

"O, Rydyn Ni'n Hoffi Bod Ar Lan Y Môr"

“Oh, We Do Like To Be Beside The Seaside”

Gweithdai Celf a enillwyd gan Ysgol y Parc, Dinbych, gyda'r artist a'r cerflunydd cyfryngau cymysg proffesiynol, Lorraine Rudyard

 

Prizewinning School Art Workshops at Ysgol y Parc, Denbigh, with professional mixed-media artist and sculptor, Lorraine Rudyard

Mwy o wybodaeth | More information...

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

Dysgu yn yr Awyr Agored
Outdoor Learning

Mwynhau dysgu yn yr awyr agored yn heulwen yr Haf
Enjoying outdoor learning in the Summer sunshine

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Y Gwanwyn hwn, mae Blue Peter yn ymuno â BBCRadio2
i ysbrydoli eich plant i ofalu am yr amgylchedd.

 

This Spring, Blue Peter are teaming up with BBCRadio2
to inspire your children to look after the environment. 

 

Ennillwch eu bathodyn gwyrdd, plannwch hedyn a 'Gadewch Iddo Dyfu'
Earn their Green badge, plant a seed and 'Let It Grow’

 

https://www.bbc.co.uk/cbbc/curations/bp-let-it-grow

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio

FYI News Club for Schools

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the

FYI News Club for Schools.

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2023.
Yn agored i blant o bob oed hyd at ddwy ar bymtheg... 2023...  
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2023.
Open to children of all ages up to seventeen... 2023...

1. Cystadleuaeth Cyffur Celf | The Drug of Art Competition

Cyfle i gystadlu ac arddangos cyffrous i bobl ifanc rhwng 4 a 25 oed ac arbrofi ac archwilio manteision celf ar gyfer eich lles meddyliol.

Competition and exciting exhibition opportunity for young people aged 4-25 to experiment and explore the benefits of art for your mental wellbeing.

Cau | Close: 05/06/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.thedrugof.art/competition

2. Cystadleuaeth Celf Tabernacl | Tabernacle Art Competition

Arddangosfa flynyddol yn MOMA Machynlleth, Cymru. Gall artistiaid ymgeisio gydag un darn o waith newydd a ysbrydolwyd gan y thema 'Cyfrinach'. 12-17 a grwpiau oedran dan 11.

Annual exhibition at MOMA Machynlleth, Wales. Artists can enter one piece of new work inspired by the theme ‘Secret’. 12-17 and under 11 age groups.

Cau | Close: 16/06/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://moma.cymru/en/e/tabernacle-art-competition-2021-results

3. Cystadleuaeth Dylunio Lori | Design a Lorry Competition

Gallwch chi ddylunio lori i ysbrydoli pobl i fwynhau bwyd iach a chynaliadwy? Gallai eich dyluniad gael ei ddangos ar lori Aldi ac ennill £1,000 i’ch ysgol!

Can you design a lorry to inspire people to enjoy healthy, sustainable food? Your design could cover an Aldi lorry and win your school £1,000! 

Cau | Close: 23/06/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://getseteatfresh.co.uk/designalorry

4. Cystadleuaeth Celfyddydau Gwirodog | Spirited Arts Competition

Ymunwch â channoedd o ysgolion o bob cwr o'r byd gan ddefnyddio barddoniaeth, darlunio, paentio, fideo, cerflunwaith neu gyfryngau eraill i archwilio themâu AG.

Join hundreds of schools from around the world using poetry, drawing, painting, video, sculpture or other media to explore RE themes.

Cau | Close: 31/07/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.natre.org.uk/about-natre/projects/spirited-arts/spirited-arts-2023

5. Ffotograffydd Ifanc y Flwyddyn 2023 CFACA | RSPCA Young Photographer of the Year 2023

Rhowch eich sgiliau ffotograffiaeth ar brawf tra'n dangos gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o'r holl anifeiliaid anhygoel o'n cwmpas.

Put your photography skills to the test while showing an appreciation and understanding of all the amazing animals around us.

Cau | Close: 15/08/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://young.rspca.org.uk/ypa/home

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Prif sioeau i'w gweld yn 2023 - Top shows to see in 2023

Jemima

Theatr Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Mehefin 7 June 2023, 10yb/am

Cwmni Theatr Arad Goch - JEMIMA - Rhyl Pavilion

Gŵyl Gelfyddydau i'r Teulu

Family Arts Festival '23

Theatr Clwyd

Gorffennaf 8 & 9 July 2023

Family Arts Festival '23  | Theatr Clwyd

Y Mabinogi

Theatr Clwyd

Gorffennaf 25-26 July 2023, 11:00 yb/am / 2:00 yp/pm

Y Mabinogi | Theatr Clwyd

bottom of page