1/14

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

Never Forget You

gan | by

Jamila Gavin

oed | age 11+

1  Heartstopper: Volume One

    Alice Oseman

    Dau fachgen, Nick a Charlie,

    yn dod yn ffrindiau yn yr ysgol

    Two boys, Nick and Charlie,

    become friends at school

 

2  The World's Worst Pets

    David Walliams & Adam Stower

    Deg stori newydd am anifeliaid

    anwes doniol ac erchyll

    Ten new stories about

    hilarious and horrendous pets

3  Heartstopper: Volume Two

    Alice Oseman

    Mae Nick yn dechrau datblygu

    teimladau at Charlie

    Nick begins to develop

    feelings for Charlie

4  Badger's Band

    Julia Donaldson & Alex Scheffler

    A Tales from Acorn Wood

    antur codi'r fflap

    A Tales from Acorn Wood

    lift-the-flap adventure

5  The Summer I Turned Pretty

    Jenny Han

    Stori am un yn ei harddegau bron

    a bod yn oedolyn llawn ysbryd

    The coming-of-age story of a

    free-spirited teenager

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Rhwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg
National Arts & Education Network

https://artsed.wales

Dwyn ynghyd ysgolion, artistiaid a mudiadau diwylliannol i gefnogi’r dysgu Celfyddydau Mynegiannol
Bringing together schools, artists and cultural organisations to support Expressive Arts learning

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG
LEARN WELSH

Diwedd Tymor

End of Term

Heb fod yn hir i fynd!...
Not long to go!...

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio FYI News Club for Schools. 

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the FYI News Club for Schools. 

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

CYSTADLEUTHAU JIWBILΠ        PLATINWM YSGOLION

PLATINUM JUBILEE SCHOOLS COMPETITIONS

Cyhoeddi'r enillwyr

Winners announced

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2022...
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2022…

1. Cystadleuaeth ‘Spirited Arts’ Competition

Ymunwch â channoedd o ysgolion o bob cwr o'r byd gan ddefnyddio barddoniaeth, arlunio, paentio, fideo, cerflun neu gyfryngau eraill i archwilio themâu addysg grefyddol.

Join hundreds of schools from around the world using poetry, drawing, painting, video, sculpture or other media to explore RE themes.

Oedrannau/Ages:        Disgyblion o 3-19 oed/Pupils from ages 3-19

Dyddiad Cau/Close:    31/07/2022

Gwefan/Site:                https://www.natre.org.uk/about-natre/projects/spirited-arts/spirited-arts-2022/

2. Ffotograffydd Ifanc y Flwyddyn RSPCA Young Photographer of the Year 2022

Rhowch eich sgiliau ffotograffiaeth ar brawf wrth ddangos gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o'r holl anifeiliaid anhygoel o'n cwmpas.

Put your photography skills to the test while showing an appreciation and understanding of all the amazing animals around us.

Oedrannau/Ages:        Dan 12 oed, 12-15 oed & 16-18 oed/Under 12, 12-15 years & 16-18 years

Dyddiad Cau/Close:    16/08/2022

Gwefan/Site:                https://young.rspca.org.uk/ypa/home

3. Ffotograffydd Amatur Ifanc y Flwyddyn/Young Amateur Photographer of the Year

Cystadleuaeth am ddim yn agored i ffotograffwyr ifanc/Free competition open to young photographers.

Oedrannau/Ages:        Plant y DU 5-7 oed/UK children aged 5-7 years

Dyddiad Cau/Close:    04/11/2022

Gwefan/Site:                https://www.photocrowd.com/photo-competitions/photography-awards/apoy-2022/young-categories

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Sioeau i'w gweld yn 2022 - Shows to see in 2022

ZOG and The Flying Doctors

Venue Cymru

Awst 2 August 2022, 4:30 yp/pm -

Awst 4 August 2022, 2:00 yp/pm

ZOG and The Flying Doctors | Venue Cymru

Horrible Histories: Terrible Tudors

Theatr Clwyd

Gorffennaf 31 July 2022,

10:30yb/am | 1:30yp/pm | 3:30yp/pm

Horrible Histories: Terrible Tudors | Theatr Clwyd

Celebrate the 10th Anniversary of the Aloud Charity

Theatr y Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Gorffennaf 17 July 2022

"The Aloud Charity: 10th Anniversary Concert!"

- Rhyl Pavilion

Oliver Jr

Theatr Fach y Rhyl

Rhyl Little Theatre

Gorffennaf

21-23 July 2022

Rhyl Little Theatre

Presents Oliver Jr

| Rhyllittletheatre