1/12

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

LLYFRAU | BOOKS 

Children of the Quicksands

gan | by 

Efua Traore

oed | age 9+

1  You Are a Champion

    Marcus Rashford and Carl Anka

    Cyngor bywyd gan streiciwr

    Manchester United a Lloegr

    Life advice from the Manchester United

    and England striker

2  Cat's Cookbook

    Julia Donaldson & Alex Scheffler

    Mae Cat yn ymweld â'r llyfrgell i chwilio

    am lyfr i helpu hi ddysgu coginio

    Cat visits the library in search of

    a book to help her learn to cook

3  They Both Die at the End

    Adam Silvera

    Dywedir wrth ddau fachgen yn eu harddegau

    fod ganddynt dim ond un diwrnod ar ôl i fyw

    Two teenage boys are told they

    have only one day left to live

4  What the Ladybird Heard at the Seaside

    Julia Donaldson & Lydia Monks

    Pedwerydd antur y fuwch goch

    gota sy'n chwalu troseddau

    The crime-busting ladybird's fourth adventure

 

5  Fing

    David Walliams

    Rhieni'n cychwyn ar ymgais i fodloni

    anghenion eu merch farus

    Parents embark on a quest to satisfy

    the needs of their greedy daughter

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

WILDLIFE WATCH
Pethau i'w gwneud a'u gwneud | Things to make and do
Adnoddau gwych i blant
Fantastic resources for children
DARRELL WAKELAM
Artist 3D | 3D Artist
Athro | Teacher
Hyfforddwr | Trainer
Y Gorau o theatr Pryndain.
Am ddim i ysgolion gwladol y DU.
The Best of British theatre. Free to UK state schools.

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Ymgymryd â her natur fwyaf y DU ym mis Mehefin eleni

Take on the UK's biggest nature challenge this June

Mehefin 1-30 June 2021

http://wildlifetrusts.org/30DaysWild

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i 

lansio FYI News Club for Schools. 

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to 

launch the FYI News Club for Schools. 

Head to http://first.news/educationTV for more info

DYSGU CYMRAEG

LEARN WELSH

Mae UEFA Ewro 2020 wedi dechrau!

The UEFA Euro 2020 Football has started!

Pwy ydych chi'n gefnogi?

Who are you supporting?

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

 1. Syniadau Mawr Cymru - Sialens Dechrau Rhywbeth Da! | Big Ideas Wales - Start Something Good Challenge!

 2. Operation Ouch! wants to hear from medical heroes aged 6-16 years old

 3. BBC Young Composer 2021 is now open for pupils aged 12-18 in any genre, any instrument, and any method welcome

 4. Llangollen Eisteddfod Call Out - Get Stitching

 5. Nanosat design competition for anyone in the UK 16 years or over, either individually or as part of a team