top of page
1/10

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

Lost

gan | by

Mariajo Ilustrajo

oed | age 3+

1  A Better Day

    Alex George and The Boy Fitz Hammond 

    Pecyn cymorth iechyd

    meddwl i ddarllenwyr ifanc

    A mental health toolkit

    for young readers

A Good Girl's Guide to Murder

    Holly Jackson

    Mae myfyriwr yn archwilio i mewn i hen 'achos oer',

    yn argyhoeddedig bod y llofrudd yn dal o gwmpas

    A student digs into a cold case,

    convinced the killer is still at large

3  Diary of a Wimpy Kid: Big Shot

    Jeff Kinney

    Greg yn annisgwyl yn ennill

    lle ar dîm pêl-fasged

    Greg unexpectedly lands

    a spot on a basketball team
 

4  Bunny vs Monkey: Multiverse Mix-up!

    Jamie Smart

    Mae'r criw yn cwrdd â fersiynau o’u

    hunain mewn dimensiynau cyfochrog

    The gang meet versions of

    themselves in parallel dimensions

5  Diary of a Wimpy Kid: Diper Överlöde

    Jeff Kinney

    Mae Greg yn ceisio helpu band ei frawd

    i fod yn fand roc chwedleuol

    Greg tries to help his brother's

    band become rock legends

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Dysgwch sut i ddysgu plant i greu popeth o olygfeydd coedwigoedd glaw i robotiaid gyda’r syniadau arloesol, hawdd eu dilyn hyn gan yr arbenigwr celf 3D Darrell Wakelam. Mae'r holl syniadau celf hyn yn RHAD AC AM DDIM ar wefan Darrell Wakelam. Dim angen deunyddiau ffansi, dim ond cardbord, platiau papur, tâp a thipyn o baent. Mae modd ailgylchu pob un. Mae'r cyfarwyddiadau yma . . . https://www.darrellwakelam.com/downloads

Learn how to teach children to create everything from rainforest scenes to robots with these innovative, easy-to-follow ideas from 3D art expert Darrell Wakelam. All of these art ideas are FREE on Darrell Wakelam’s website. No fancy materials required, just cardboard, paper plates, tape and a bit of paint. All are recyclable. The instructions are here . . . https://www.darrellwakelam.com/downloads

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG
LEARN WELSH

DATHLU'R STORI | CELEBRATING STORY

Mae'n Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori

It's National Storytelling Week

30/01-05/02

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Mae Sialens Fach y Gaeaf yma!
•    Ymunwch  
•    Gosodwch eich nod darllen  
•    Darllenwch lyfrau!  
•    Ennillwch wobrau digidol 
Mwy o wybodaeth yma: 
https://summerreadingchallenge.org.uk

 

The Winter Mini Challenge is here!  
•    Sign up  
•    Set your reading goal  
•    Read books!  
•    Earn digital rewards 
More info here: https://summerreadingchallenge.org.uk

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI?

A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio FYI News Club for Schools

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI?

And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the FYI News Club for Schools

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2023.
Yn agored i blant o bob oed hyd at ddwy ar bymtheg... 2023...  
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2023.
Yn agored i blant o bob oed hyd at ddwy ar bymtheg... 2023...

1. Global Canvas - Cystadleuaeth Celf Bywyd Gwyllt Plant | Children's Wildlife Art Competition

Cystadleuaeth gelp grŵp blynyddol i blant 16 oed ac iau i annog cydweithio a chreadigrwydd o amglych bywyd gwyllt a'r amgylchedd.

Annual group art contest for children aged 16 and under encouraging collaboration and creativity around wildlife and the environment

Cau | Close: 10/02/2023

Gwefan | Site: https://davidshepherd.org/enter-global-canvas-2023

2. Cystadleuaeth Arlunio Never Such Innocence | Never Such Innocence Art Competition

Cystadleuaeth fyd-eang i bobl ifanc 9-18 oed i ystyried realiti rhyfel a chreu gwaith celf ar y thema 'Beth mae rhyfel yn ei olygu i chi?'

Worldwide competition for 9-18 year olds to reflect on the realities of war and create an artwork on the theme of ‘What does war mean to you?'

Cau | Close: 10/03/2023

Gwefan | Site: https://www.neversuchinnocence.com/2022-23-competition

3. Cystadleuaeth Ysgol Rhyngwladol Gomig/Manga | International Comic/Manga School Contest

Cystadleuaeth manga, comig, a darlunio sy'n agored i fyfyrwyr ledled y byd. Mae'r enillwyr yn gymwys i gael gwobrau ariannol, meddalwedd greadigol a thabledi pen.

Manga, comic, and illustration contest open to students worldwide. Winners are eligible for cash prizes, creative software & pen tablets.

Cau | Close: 10/04/2023

Gwefan | Site: https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/en

4. Cystadleuaeth Criw CO | CO Crew Competition

Helpwch i ledaenu'r gair am beryglon carbon monocsid (CO) mewn unrhyw fath o gyfryngau creadigol o gartwnau, modelau neu daflenni ffeithiau.

Help spread the word on the dangers of carbon monoxide (CO) in any form of creative media from cartoons, models or fact sheets.

Cau | Close: 12/05/2023

Gwefan | Site: https://www.thecocrew.co.uk/competition

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Prif sioeau i'w gweld yn 2023 - Top shows to see in 2023

Shark in the Park

Theatr Clwyd

Chwefror 20-21 February 2023

Shark in the Park | Theatr Clwyd

The Jungle Book

Theatr Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Chwefror 23 February 2023

The Jungle Book - Rhyl Pavilion

David Walliams' Demon Dentist

Venue Cymru Llandudno

Chwe 2 Feb 2023, 1:30 yp/pm -

Chwe 5 Feb 2023, 3:00yp/pm

David Walliams' Demon Dentist | Venue Cymru

bottom of page