top of page

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

Seven Million Sunflowers

gan | by

Malcolm Duffy

oed | age 12+

1  If Only I Had Told Her

    Laura Nowlin

    Nofel gydymaith i If He Had Been With Me,

    ailedrych ar ei ddigwyddiadau o safbwyntiau newydd

    A companion novel to If He Had Been With Me,

    revisiting its events from new perspectives

2  Diary of a Wimpy Kid: Diper Överlöde

    Jeff Kinney

    Greg yn ceisio helpu band ei

    frawd dod yn chwedlau roc

    Greg tries to help his brother's band

    to become rock legends

3  Bunny vs Monkey: Bunny Bonanza

    Jamie Smart

    Mae Monkey a'r gang yn ceisio dod o hyd

    i Bunny ar ôl iddo ddiflannu'n ddirgel

    Monkey and the gang try to find Bunny

    after he mysteriously disappears

4  Powerless

    Lauren Roberts

    Paedyn Gray yn cael ei thaflu i dreialon

    i arddangos pwerau elitaidd nad oes ganddi

    Paedyn Gray is thrown into trials to

    showcase elite powers she doesn’t have

Diary of a Wimpy Kid: No Brainer

    Jeff Kinney

    Greg a'i ffrindiau yn ceisio

    arbed eu hysgol rhag cau

    Greg and his friends try to

    save their school from closure

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Enwi'r Lorïau Ailgylchu : Cystadleuaeth Ysgolion
Name the Recycling Fleet : School Competition

Cyngor Sir Ddinbych yn datgelu enwau buddugol cystadleuaeth Enwi’r Lorïau Ailgylchu!

Rhestr lawn o’r enwau buddugol ar wefan y Cyngor 👇
https://tinyurl.com/4hc8wwse

Denbighshire County Council reveals the winning names in the Name the Recycling Fleet competition!

A full list of the winning names is on the Council’s website 👇
https://tinyurl.com/44r7nrcf

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

TYMOR NEWYDD
 

NEW TERM

PYNCIAU NEWYDD CYFFROUS

NEW EXCITING TOPICS

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Y Gwanwyn hwn, mae Blue Peter yn ymuno â BBCRadio2
i ysbrydoli eich plant i ofalu am yr amgylchedd.

 

This Spring, Blue Peter are teaming up with BBCRadio2
to inspire your children to look after the environment. 

 

Ennillwch eu bathodyn gwyrdd, plannwch hedyn a 'Gadewch Iddo Dyfu'
Earn their Green badge, plant a seed and 'Let It Grow’

 

https://www.bbc.co.uk/cbbc/curations/bp-let-it-grow

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio

FYI News Club for Schools

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the

FYI News Club for Schools.

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2024
Yn agored i blant o amryw oedran hyd at ddeunaw oed...
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2024
Open to children of various ages up to eighteen...

1. Our Earth Open Call Exhibition - Pob oedran, byd-eang (am ddim i rai 18 oed ac iau, £5 i bobl dros 18 oed) | All ages, global (free for ages 18 and under, £5 for over 18s)

Galwad agored am waith celf ar thema bioamrywiaeth a hinsawdd gan artistiaid amatur a phroffesiynol, hen ac ifanc, wedi'i leoli yn unrhyw le ar y Ddaear.

Open call for biodiversity and climate themed artwork by amateur and professional artists, young and old, based anywhere on Earth.

Cau | Close: 04/03/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.insectacollective.com/our-earth-open-call-exhibition

2. Leaders Award - Disgyblion ysgol yn y DU rhwng 3-19 oed | UK based school pupils aged 3-19

Pe byddech chi'n beiriannydd, beth fyddech chi'n ei wneud? Gwahoddir disgyblion i fod yn greadigol gyda'u hatebion trwy gyfweliadau a darluniau anodedig.

If you were an engineer, what would you do? Pupils are invited to get creative with their answers via interviews and annotated illustrations.

Cau | Close: 22/03/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://leadersaward.com

3. The Young Artists’ Summer Show

Arddangosfa gyflwyno agored am ddim gan yr Academi Frenhinol ar gyfer artistiaid ifanc 4-19 oed sy'n astudio mewn ysgolion yn y DU.

A free, open submission exhibition from the Royal Academy for young artists aged 4-19 years studying at schools based in the UK.

Cau | Close: 27/03/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://youngartists.royalacademy.org.uk

4. Explorify Art Competition - Dau gategori oedran: 7 ac iau (ar ddechrau tymor yr Hydref 2023), 8 (ar ddechrau tymor yr Hydref 2023) i 12 (ar ddiwedd tymor yr haf 2024) | Two age categories: 7 and under (at the start of the Autumn term 2023), 8 (at the start of the Autumn term 2023) to 12 (at the end of the summer term 2024)

Trowch chwilfrydedd a chreadigrwydd yn waith celf am gyfle i ennill tocyn llyfr gwerth £50 a gweld eich gwaith celf yn cael ei ddefnyddio i ysbrydoli eraill.

Turn curiosity and creativity into a work of art for a chance to win a £50 book token and see your artwork used to inspire others.

Cau | Close: 31/03/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://explorify.uk/teacher-support/helpful-reads/explorify-art-competition

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Prif sioeau i'w gweld yn 2024 - Top shows to see in 2024

Where The Leaves Blow

Theatr Clwyd

Marwth 9 March 2024

Where The Leaves Blow | Theatr Clwyd

The Wizard of Oz

Venue Cymru Llandudno

Mawrth 5 March 2024, 7:30pm

- Mawrth 10 March 2024, 3:00pm

The Wizard of Oz | Venue Cymru

Robin Hood

Theatr Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Mawrth 30-31 March 2024,

Sad/Sat 2pm & 6pm, Sul/Sun 2pm

Robin Hood - Rhyl Pavilion

bottom of page