Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

LLYFRAU | BOOKS 

Kat Wolfe on Thin Ice

gan | by 

Lauren St John

oed | age 9-12

1  There's a Wolf in Your Book

    Tom Fletcher & Greg Abbott (£1)

    Blaidd drwg mawr yn cymryd

    drosodd llyfr o fewn llyfr

    A big bad wolf takes over

    a book within a book

2  The What the Ladybird Heard Play

    Julia Donaldson & Lydia Monks (£1)

    Y creadur tawelaf ar

    fferm yn ceisio atal lladron

    The quietest creature on

    a farm tries to stop thieves

3  Rowley Jefferson's Awesome

    Friendly Spooky Stories

    Jeff Kinney (£1)

    Straeon brawychus gan

    Awdur Diary of a Wimpy Kid

    Terrifying tales from the 

     Diary of a Wimpy Kid author

4  Football School: 20 Fantastic

    Football Stories

    Alex Bellos & Ben Lyttleton (£1)

    Ffeithiau hwyliog am bêl-droed

    Fun facts about football
 

5  Luna Loves World Book Day

    Joseph Coelho & Fiona Lumbers (£1)

    Mae dad yn dod i achub y sefyllfa pan

    fydd gwisg Luna yn rhwygo

    Dad comes to the rescue when

    Luna's costume rips

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG

LEARN WELSH

Gwyliau'r Pasg

Easter Holidays

Pa bethau cyffrous ydych chi wedi'u cynllunio i ddathlu'r Ŵyl?...

What exciting plans have you got to celebrate the holiday season?...

PLANT CREADIGOL SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE CREATIVE KIDS

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

 1. Write on Art annual national writing competition, sponsored by Art UK and the Paul Mellon Centre

 2. Young Peacemakers Awards 2021 - Welsh Centre for International Affairs, in partnership with Llangollen International Musical Eisteddfod

 3. BBC Young Composer 2021 is now open for pupils aged 12-18 in any genre, any instrument, and any method welcome