1/12

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

LLYFRAU | BOOKS 

Moose's

Book Bus

gan | by 

Inge Moore

oed | age 3+

1  The Burpee Bears

    Joe Wicks & Paul Howard

    Llyfr lluniau gyda ryseitiau ac ymarferion

    Picture book with recipes and exercises

3  Supertato: Night of the Living Veg

    Sue Hendra & Paul Linnet

    Stori antur ysbrydion

    A spooky adventure story

3  Funybones

    Allan Ahlberg & Janet Ahlberg

    Sgerbydau'n gadael eu seler un noson

    i ddod o hyd i rywun i ddychryn

    Skeletons leave their cellar one night

    to find someone to scare

4  Kay's Marvellous Medicine

    Adam Kay & Henry Parker

    Hanes dychrynllyd o'r corff dynol

    A gruesome history of the human body

5  You Are a Champion

    Marcus Rashford & Carl Anka

    Cyngor bywyd gan streiciwr

    Manchester United a Lloegr

    Life advice from the Manchester United

    and England striker

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Ewch i'r gwefan i gael golwg!
Visit the website for a look!
DARRELL WAKELAM
Artist 3D | 3D Artist, Athro | Teacher, Hyfforddwr | Trainer
AM DDIM i ysgolion gwladol y DU
FREE to UK state schools

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i 

lansio FYI News Club for Schools. 

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to 

launch the FYI News Club for Schools. 

Head to http://first.news/educationTV for more info

DYSGU CYMRAEG

LEARN WELSH

Diwrnod Shwmae Su'mae Day!

Hyd 15 Oct 2021

Ydych chi'n barod ar gyfer

Diwrnod Shwmae Su'mae ar Ddydd Gwener?

Are you ready for Diwrnod Shwmae Su'mae on Friday?

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

 1. Ffotograffydd Rheilffordd Ifanc y Flwyddyn - 18 oed ac iau, yn y DU | Young Railway Photographer of the Year - 18 years of age and under, UK based
 2. Cystadleuaeth dylunio Nanosat i unrhyw un yn y DU 16 oed neu drosodd, naill ai'n unigol nel fel rhan o dîm | Nanosat design competition for anyone in the UK 16 years or over, either individually or as part of a team
 3. Gwobrau Byd Ffotograffiaeth Sony: Cystadleuaeth Ieuenctid: Pobl ifanc 12-19 oed | Sony World Photography Awards: Youth Competition: 12-19 year olds