1/14

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

The Boy Whose Wishes Came True

gan | by 

Helen Rutter

oed | age 8-12

1  They Both Die at the End

    Adam Silvera

    Dywedir wrth ddau fachgen yn eu harddegau

    fod ganddynt dim ond un diwrnod ar ôl i fyw

    Two teenage boys are told they

    have only one day left to live

2  Diary of a Wimpy Kid: Big Shot

    Jeff Kinney

    Greg yn cipio lle'n annisgwyl

    ar dîm pêl-fasged

    Greg unexpectedly lands a

    spot on a basketball team

3  Gangsta Granny Strikes Again

    David Walliams & Tony Ross

    Troseddau newydd yn cyfeirio

    at ddychwelyd y Gath Ddu

    New crimes point to

    the Black Cat's return

4  You'll Be the Death of Me

    Karen M McManus

    Mae tri cyfaill yn sgipio'r ysgol ac

    yn digwydd syrthio ar leoliad llofruddiaeth

    Three friends skip school and

    stumble straight into a murder scene

5  Harry Potter and the Philosopher's Stone

    JK Rowling

    Mae bachgen yn cofrestru yn Ysgol

    Gwrachod a Dewiniaeth Hogwarts

    A boy enrols at Hogwarts School

    of Witchcraft and Wizardry

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i 

lansio FYI News Club for Schools. 

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to 

launch the FYI News Club for Schools. 

Head to http://first.news/educationTV for more info

DYSGU CYMRAEG

LEARN WELSH

DATHLU CYMRU | CELEBRATING WALES

Ymunwch yn yr hwyl a chymryd rhan!
Join in fun and get involved!

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

 1. Cystadleuaeth dylunio Nanosat i unrhyw un yn y DU 16 oed neu drosodd, naill ai'n unigol nel fel rhan o dîm | Nanosat design competition for anyone in the UK 16 years or over, either individually or as part of a team

 2. ​River of Hope - Gwahodd plant ysgol ledled y wlad i greu lluniau o'u gobeithion ar gyfer y blaned dros y 70 mlynedd nesaf a bydd rhai o'u dyluniadau'n cael eu rhoi ar faneri | Schoolchildren across the country invited to create pictures of their hopes for the planet over the next 70 years and some of their designs will be put on to flags​​​​

 3. ​​​The Platinum Pudding Competition - cystadleuaeth sy'n agored i holl drigolion y DU dros 8 oed | competition open to all UK residents over the age of 8​​

 4. Sioe Haf Artistiaid Ifanc Academi Frenhinol y Celfyddydau i fyfyrwyr 4-19 oed sy'n astudio yn y DU | Royal Academy of Arts Young Artists' Summer Show for students aged 4-19 studying in the UK​​
 5. Cystadleuaeth Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth 2022 | Show Racism the Red Card School Competition 2022

 6. ​​Cystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prdain | The British Science Week Poster Competition​​​

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Sioeau i'w gweld yn 2022 - Shows to see in 2022

Justin Live - The 'BIG' Tour

Venue Cymru

Ebrill 10 April 2022, 11:00am, 2:30pm

Justin Live | Venue Cymru

The Smeds and the Smoos 

Theatr Clwyd

Chwefror 1-2 February 2022

The Smeds and the Smoos | Theatr Clwyd

The Wind in the Willows

Theatr Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Chewfror 24 February 2022

Wind in the Willows - Rhyl Pavilion

Aladdin

Theatr Fach y Rhyl

Rhyl Little Theatre

Ebrill 13-18 Aprill 2022

Aladdin | Rhyllittletheatre