1/12

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

LLYFRAU | BOOKS 

Sticky McStickstick

gan | by 

Michael Rosen

darl gan | illus by

Tony Ross

oed | age 3+

1  Gangsta Granny Strikes Again

    David Walliams & Tony Ross

    Troseddau newydd yn cyfeirio

    at ddychwelyd y Gath Ddu

    New crimes point to

    the Black Cat's return

2  The Christmas Pig

    JK Rowling & Jim Field

    Hoff degan plentyndod bachgen

    yn mynd ar goll Noswyl Nadolig

    A boy's treasured childhood toy

    goes missing on Christmas Eve

3  Diary of a Wimpy Kid: Big Shot

    Jeff Kinney

    Greg yn cipio lle'n annisgwyl

    ar dîm pêl-fasged

    Greg unexpectedly lands a

    spot on a basketball team

4  The Christmasaurus and The Naughty List

    Tom Fletcher & Shane Devries

    Mae'r Christmasaurus yn helpu

    plant drwg cywiro eu camweddau

    The Christmasaurus helps naughty

    children to right their wrongs

5  Greg the Sausage Roll: Santa's Little Helper

    Mark Hoyle, Roxanne Hoyle & Gareth Conway

    Antur tylwyth teg Nadoligaidd

    A festive fairytale adventure

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Ewch i'r gwefan i gael golwg!
Visit the website for a look!
Artist 3D | 3D Artist, Athro | Teacher, Hyfforddwr | Trainer
AM DDIM i ysgolion gwladol y DU
FREE to UK state schools

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i 

lansio FYI News Club for Schools. 

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to 

launch the FYI News Club for Schools. 

Head to http://first.news/educationTV for more info

DYSGU CYMRAEG

LEARN WELSH

Yr wythnos hon mae'r adfent yn dechrau!


This week sees the start of Advent!

ADFENT | ADVENT

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

 1. Cystadleuaeth Celf YPO | YPO Art Competition
  Yn ôl am ei seithfed flwyddyn i arddangos y sbectrwm llawn o dechnegau celf gan blant o bob oed a gallu o'r blynyddoedd ysgol cynnar hyd at oed ysgolion uwchradd. | Back for its seventh year to showcase the full spectrum of art techniques from children of all ages and abilities from early years to secondary school.

 2. Cystadleuaeth Celf Car Eich Breuddwydion Toyota | Toyota Dream Car Art Contest 
  Cystadleuaeth fyd-eang sy'n gwahodd plant dan 15 oed i adael i'w dychymyg redeg yn wyllt drwy ddylunio ceir y dyfodol. | Global competition that invites children under the age of 15 to let their imaginations run wild by designing cars of the future.

 3. ​Gwobrau Byd Ffotograffiaeth Sony: Cystadleuaeth Ieuenctid: Pobl ifanc 12-19 oed | Sony World Photography Awards: Youth Competition: 12-19 year olds​

 4. Cystadleuaeth dylunio Nanosat i unrhyw un yn y DU 16 oed neu drosodd, naill ai'n unigol nel fel rhan o dîm | Nanosat design competition for anyone in the UK 16 years or over, either individually or as part of a team

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON

Theatr Clwyd
Yr Wyddgrug | Mold
19/11/21 - 15/01/22
https://www.theatrclwyd.com/event/beauty-and-the-beast-2021

Theatr y Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Rhag 08-31 Dec 2021

https://www.rhylpavilion.co.uk/events_list/cinderella-4

Theatr y Fach y Rhyl

Rhyl Little Theatre

Rhag 17-24 Dec 2021

https://www.rhyllittletheatre.co.uk

Panto Online

Ffrydio'n uniongyrchol i'r ystafell ddosbarth

Streaming directly into the classroom

Rhag 1-22 Dec

https://www.pantoonline.co.uk/schools

CHRISTMAS CARDBOARD - DARRELL WAKELAM