top of page

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

The Rescue of Ravenwood

gan | by

Natasha Farrant

oed | age 8-12

1  Diary of a Wimpy Kid: No Brainer

    Jeff Kinney

    Greg a'i ffrindiau yn ceisio

    Arbed eu hysgol rhag cau

    Greg and his friends try to

    save their school from closure

2  The Blunders

    David Walliams & Adam Stower

    Teulu o twitiad dosbarth uchaf yn ceisio

    i achub eu cartref sy'n dadfeilio

    A family of upper-class twits try

    to save their crumbling home

 The Beano Annual 2024

    Cymeriadau chwedlonol Beanotown yn uno i

    ddathlu penblwydd Ysgol Bash Street yn 85 oed

    Beanotown legends unite to celebrate

    Bash Street School’s 85th anniversary

4  A Christmasaurus Carol

    Tom Fletcher & Shane Devries

    William yn ceisio atal

    y Nadolig cael ei ganslo

    William tries to stop

    Christmas being cancelled

5  Match Annual 2024

    Gwybodaeth, cwisiau ac ystadegau

    am bêl-droed, gan gynnwys gemau

    sydd ar ddod a'r chwaraewyr gorau

    Information, quizzes and statistics

    about football, including forthcoming

    games and top players

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Enwi'r Lorïau Ailgylchu : Cystadleuaeth Ysgolion
Name the Recycling Fleet : School Competition

Cyngor Sir Ddinbych yn datgelu enwau buddugol cystadleuaeth Enwi’r Lorïau Ailgylchu!

Rhestr lawn o’r enwau buddugol ar wefan y Cyngor 👇
https://tinyurl.com/4hc8wwse

Denbighshire County Council reveals the winning names in the Name the Recycling Fleet competition!

A full list of the winning names is on the Council’s website 👇
https://tinyurl.com/44r7nrcf

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

Wythnos Genedlaethol Coed 2023

National Tree Week 2023

Mae'n bryd Tyfu Coeden yn 23

It’s time to Grow a Tree in 23

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Y Gwanwyn hwn, mae Blue Peter yn ymuno â BBCRadio2
i ysbrydoli eich plant i ofalu am yr amgylchedd.

 

This Spring, Blue Peter are teaming up with BBCRadio2
to inspire your children to look after the environment. 

 

Ennillwch eu bathodyn gwyrdd, plannwch hedyn a 'Gadewch Iddo Dyfu'
Earn their Green badge, plant a seed and 'Let It Grow’

 

https://www.bbc.co.uk/cbbc/curations/bp-let-it-grow

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio

FYI News Club for Schools

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the

FYI News Club for Schools.

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2023-2024
Yn agored i blant o amryw oedran hyd at ddeunaw oed...
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2023-2024
Open to children of various ages up to eighteen...

1. Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Go Ape | Go Ape Christmas Card Competition - 4-11 mlwydd oed (preswylwyr y DU) | 4-11 years old (UK residents)

Creu dyluniad wedi'i ysbrydoli gan 'Awyr Agored Nadolig' i gael y cyfle i ymddangos ar Gerdyn Nadolig 2023 Go Ape ac ennill taith ddosbarth i Go Ape!

Create a design inspired by ‘Christmas Outdoors’ for the chance to feature on Go Ape’s 2023 Christmas Card and win a class trip to Go Ape!

Categorïau: Dan 7, 7-9, 9-12, 12+

Categories: Under 7, 7-9, 9-12, 12+

Cau | Close: 16/12/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://goape.co.uk/groups/schools/christmas-card-competition

2. ootiboo All Star - Oed 4+, byd-eang | Ages 4+, worldwide

Mae ootiboo yn ymuno â'r sefydliad iechyd meddwl i blant SparkUK i helpu i godi ymwybyddiaeth o'u calendr All Star Advent yn y cyfnod cyn y Nadolig.

ootiboo are teaming up with children’s mental health organisation SparkUK to help raise awareness of their All Star Advent calendar in the lead up to Christmas.

Cau | Close: 22/12/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://play.ootiboo.com/projects/all-star-competition

3. Wythnosau Lluniadu'r Nadolig | Festive Drawing Weeks - 12 oed a throsodd (preswylwyr y DU) | 12 years and over (UK residents)

Cystadleuaeth Nadoligaidd o edding sy'n eich gwahodd chi, eich ffrindiau a'ch teulu i ddod at ei gilydd a chreu un o addurniadau Nadoligaidd unigryw gan ddefnyddio marcwyr edding.

Festive competition from edding inviting you, your friends and family to come together and create one of a kind festive decorations using edding markers.

Cau | Close: 07/01/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.edding.com/en-uk/xmas/participate

4. Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Home Bargains | Home Bargains Christmas Card Competition

Dylunio Cerdyn Nadolig am gyfle i ennill £100 a hamper crefft ar gyfer eich ysgol ac ymddangos ar gardiau i godi arian ar gyfer Ysbyty Plant Alder Hey.

Design a Christmas Card for a chance to win £100 & craft hamper for your school & appear on cards to raise money for Alder Hey Children’s Hospital.

Cau | Close: 31/01/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.homebargainscompetitions.co.uk

5. Global Canvas - Cystadleuaeth Celf Bywyd Gwyllt i Blant | Children’s Wildlife Art Competition

Cystadleuaeth gelf grŵp blynyddol i blant 16 oed ac iau gan annog cydweithio a chreadigrwydd o amgylch bywyd gwyllt a'r amgylchedd.

Annual group art contest for children aged 16 and under encouraging collaboration and creativity around wildlife and the environment.

Cau | Close: 13/02/2024

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://davidshepherd.org/wildlife-art/competitions/global-canvas

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Prif sioeau i'w gweld yn 2023 - Top shows to see in 2023

Sleeping Beauty

Theatr Clwyd

Tachwedd 30 November 2023 -

Ionawr 6 January 2024

Sleeping Beauty | Theatr Clwyd

Peter Pan

Venue Cymru Llandudno

Rhagfyr 9-31 December 2023

Peter Pan | Venue Cymru

Jack and the Beanstalk

Theatr Pafiliwn y Rhyl | Rhyl Pavilion Theatre

Rhagfyr 9-31 December 2023

Jack and the Beanstalk - Rhyl Pavilion

bottom of page