1/12

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

 6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

 7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

All the Money in the World

gan | by 

Sarah Moore Fitzgerald

oed | age 10+

1  Megamonster

    David Walliams & Tony Ross

    Ysgol o blant drwg

    yn cuddio cyfrinach dywyll

    A school of naughty kids

    hides a dark secret

2  You Are a Champion

    Marcus Rashford & Carl Anka

    Cyngor bywyd gan streiciwr

    Manchester United a Lloegr

    Life advice from the Manchester United

    and England striker

3  The Ballad of Songbirds and Snakes

    Suzanne Collins

    Rhagymadrodd i'r trioleg

    lwyddiannus Hunger Games

    Prequel to the bestselling

    Hunger Games trilogy

4  They Both Die at the End

    Adam Silvera

    Dywedir wrth ddau fachgen yn eu harddegau

    fod ganddynt dim ond un diwrnod ar ôl i fyw

    Two teenage boys are told they

    have only one day left to live

5  Any Way the Wind Blows

    Rainbow Rowell

    I gloi casgliad cyfres lwyddianus Simon Shaw

    a osodwyd yn bydysawd y Fangirl

    The conclusion to the bestselling Simon Snow

    series set in the Fangirl universe

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Llyfrau plant gorau ar gyfer Haf 2021
Best children's books for Summer 2021
DARRELL WAKELAM
Artist 3D | 3D Artist, Athro | Teacher,
Hyfforddwr | Trainer
Y Gorau o theatr Pryndain. Am ddim i ysgolion gwladol y DU.
The Best of British theatre. Free to UK state schools.

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i 

lansio FYI News Club for Schools. 

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to 

launch the FYI News Club for Schools. 

Head to http://first.news/educationTV for more info

DYSGU CYMRAEG

LEARN WELSH

GWYLIAU HAPUS!! | HAPPY HOLIDAYS!!

Hwre! Mae gwyliau'r Haf wedi cyrraedd!

Pa gynlluniau sydd gennych?

Woohoo! It's the Summer holidays!

What plans do you have?

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

 1. ​​​Cystadleuaeth Gymnasteg Celf y Byd | World Gymnastics Art Competition

 2. ​​RSBP Kids Wild Art 2021, Dan/Under 8's, 8-12, 13-18

 3. Ffotograffydd Rheilffordd Ifanc y Flwyddyn - 18 oed ac iau, yn y DU | Young Railway Photographer of the Year - 18 years of age and under, UK based
 4. Cystadleuaeth dylunio Nanosat i unrhyw un yn y DU 16 oed neu drosodd, naill ai'n unigol nel fel rhan o dîm | Nanosat design competition for anyone in the UK 16 years or over, either individually or as part of a team
 5. Gwobrau Byd Ffotograffiaeth Sony: Cystadleuaeth Ieuenctid: Pobl ifanc 12-19 oed | Sony World Photography Awards: Youth Competition: 12-19 year olds