top of page

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

The Council of Good Friends

gan | by

Nikesh Shukla

darl gan | illus by

Rochelle Falconer

oed | age 8-11

1  A Good Girl's Guide to Murder

    Holly Jackson

    Mae myfyriwr yn cloddio i mewn i achos oer,

    yn argyhoeddedig fod y llofrudd yn dal o gwmpas

    A student digs into a cold case,

    convinced the killer is still at large

2  The World's Worst Monsters

    David Walliams & Adam Stower

    Deg stori arswydus

    Ten terrifying tales

3  There’s a Dinosaur in Your Book

    Tom Fletcher & Dynamo

    Antur ryngweithiol am

    ddeinosor bach gyda llais mawr

    Interactive adventure about

    a little dinosaur with a big voice

4  We’re Going on a Ghost Hunt

    Martha Mumford & Cherie Zamazing

    Antur arswydus codi’r fflap

    A spooky lift-the-flap adventure

5  Bluey: Hammerbarn

    Bluey a Bingo yn chwarae ochr yn ochr

    mewn trolïau siopa yn ystod taith i

    Hammerbarn i brynu popty pizza

    Bluey and Bingo play side-by-side

    in shopping trolleys during a trip to

    Hammerbarn to buy a pizza oven

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Cystadleuaeth i Ysgolion Sir Ddinbych
Denbighshire Schools’ Competition

ENWI'R LORÏAU AILGYLCHU!
NAME THE RECYCLING LORRIES!

Dyddiad agor | Opening Date: 04/09/2023
Dyddiad cau | Closing: 30/09/2023


https://www.sirddinbych.gov.uk/enw-y-fflyd-ailgylchu
https://www.denbighshire.gov.uk/name-the-recycling-fleet

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

HYDREF | AUTUMN

Diwedd yr Haf ac mae Hydref wedi cyrraedd

End of Summer and Autumn has arrived

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Y Gwanwyn hwn, mae Blue Peter yn ymuno â BBCRadio2
i ysbrydoli eich plant i ofalu am yr amgylchedd.

 

This Spring, Blue Peter are teaming up with BBCRadio2
to inspire your children to look after the environment. 

 

Ennillwch eu bathodyn gwyrdd, plannwch hedyn a 'Gadewch Iddo Dyfu'
Earn their Green badge, plant a seed and 'Let It Grow’

 

https://www.bbc.co.uk/cbbc/curations/bp-let-it-grow

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio

FYI News Club for Schools

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the

FYI News Club for Schools.

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2023.
Yn agored i blant o bob oed hyd at ddwy ar bymtheg... 2023...  
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2023.
Open to children of all ages up to seventeen... 2023...

1. BBC 500 Words 2023

Annog plant o bob oed a gallu i ddefnyddio eu creadigrwydd a'u dychymyg i ysgrifennu stori y byddent wrth eu bodd yn ei ddarllen.

Encouraging children of all ages and abilities to use their creativity and imagination to write a story they would love to read.

Agor | Opens: 26/09/2023 | Cau | Close: 10/11/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.bbc.co.uk/teach/500-words

2. Cystadleuaeth Arlunio Plant Ryngwladol | International Children’s Painting Competition

Mae ‘third edition’ yn rhoi cyfle i blant 4-16 oed ennill taith deuluol 5 noson i ymweld â chyrchfannau twristaidd mawr yn Kerala, India.

The third edition gives children age 4-16 the chance to win a 5 night family trip to visit major tourist destinations in Kerala, India.

Cau | Close: 30/09/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.keralatourism.org/contest/icpc

3. Cystadleuaeth Gelf Criw Masnachol 2024 | Commercial Crew 2024 Artwork Contest

Cystadleuaeth gwaith celf flynyddol Rhaglen Criw Masnachol NASA i helpu plant sy'n chwilio am sêr i gymryd rhan yng nghyffro archwilio'r gofod.

NASA’s Commercial Crew Program’s annual artwork contest to help star-seeking children get engaged with the excitement of space exploration.

Grwpiau oedran: 4-6, 7-9, 10-12 (DU a Rhyngwladol)

Age groups: 4-6, 7-9, 10-12 (UK & International)

Cau | Close: 25/10/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.nasa.gov/feature/commercial-crew-artwork-contest

4. Ffotograffydd Amatur Ifanc y Flwyddyn | Young Amateur Photographer of the Year

Cystadleuaeth am ddim sy'n agored i ffotograffwyr ifanc 13-21 oed sy'n cynnwys 10 rownd o gategorïau ffotograffiaeth gwahanol i gymryd rhan ynddynt.

Free competition open to young photographers aged 13-21 comprising 10 rounds of different photography categories to enter.

Cau | Close: 18/11/2023

Ymgeisiwch yma | Enter here: https://www.photocrowd.com/photo-competitions/photography-awards/apoy-2023/young-categories

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Prif sioeau i'w gweld yn 2023 - Top shows to see in 2023

Sleeping Beauty

Theatr Clwyd

Tachwedd 30 November 2023

- Ionawr 6 January 2024

Sleeping Beauty | Theatr Clwyd

Play Opera Live (Autumn)

Venue Cymru

Hydref 14 October 2023, 3:30yp/pm

Play Opera Live (Autumn) | Venue Cymru

Tales from Acorn Wood

Theatr Pafiliwn y Rhyl | Rhyl Pavilion Theatre

Medi 30 September - Hydref 1 October 2023

Sad/Sat @ 2:00yp/pm, Sul/Sun @ 10:30yb/am & 1:30yp/pm

Tales from Acorn Wood - Rhyl Pavilion

bottom of page