top of page

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych - CSDd ac NSPCC Cymru, Hwb Cenedlaethol Prestatyn
Schools Art Competition - DCC & NSPCC North Wales Hub Prestatyn

Datgelu enillwyr Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych ‘Beth Sy’n Eich Gwneud Chi’n Hapus?'
Winners of Denbighshire Schools Art Competition ‘What Makes You Happy?’ revealed

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

Wild Family

gan | by

Ben Lerwill

darl gan | illus by

Harriet Hobday

oed | age 6+

1  Marvel Spider-Man:

    The Amazing Pocket Guide

    Catherine Saunders

    Popeth sydd angen i chi ei wybod

    am Spider-Man a'r Spider-Verse

    Everything you need to know about

    Spider-Man and the Spider-Verse

 

2  You Choose Your Adventure

    Pippa Goodhart & Nick Sharratt

    Llyfr stori i ysbrydoli dychymyg plant

    Storybook to inspire children's imagination

3  Dave Pigeon Bookshop Mayhem!

    Swapna Haddow & Sheena Dempsey

    Dave a Skipper yn achosi

    anhrefn mewn siop lyfrau

    Dave and Skipper cause

    chaos in a bookshop

4  A Dragon Realm Adventure

    Katie & Kevin Tsang

    Billy Chan a'i ffrindiau yn ymuno

    ar gyfer eu antur ddiweddaraf

    Billy Chan and his friends join

    forces for their latest mission

5  Billy's Bravery

    Tom Percival

    Mae Billy yn ceisio goresgyn ei nerfau a

    gwisgo fel ei hoff archarwr, Nature Girl

    Billy tries to overcome his nerves and dress

    up as his favourite superhero, Nature Girl

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Dysgwch sut i ddysgu plant i greu popeth o olygfeydd coedwigoedd glaw i robotiaid gyda’r syniadau arloesol, hawdd eu dilyn hyn gan yr arbenigwr celf 3D Darrell Wakelam. Mae'r holl syniadau celf hyn yn RHAD AC AM DDIM ar wefan Darrell Wakelam. Dim angen deunyddiau ffansi, dim ond cardbord, platiau papur, tâp a thipyn o baent. Mae modd ailgylchu pob un. Mae'r cyfarwyddiadau yma . . . https://www.darrellwakelam.com/downloads

Learn how to teach children to create everything from rainforest scenes to robots with these innovative, easy-to-follow ideas from 3D art expert Darrell Wakelam. All of these art ideas are FREE on Darrell Wakelam’s website. No fancy materials required, just cardboard, paper plates, tape and a bit of paint. All are recyclable. The instructions are here . . . https://www.darrellwakelam.com/downloads

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG | LEARN WELSH

EASTER | Y PASG

Mae gwyliau'r Pasg bron wedi cyrraedd

The Easter holidays are almost upon us

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio

FYI News Club for Schools

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the

FYI News Club for Schools.

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2023.
Yn agored i blant o bob oed hyd at ddwy ar bymtheg... 2023...  
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2023.
Open to children of all ages up to seventeen... 2023...

CORONI 2023

CORONATION 2023

Cystadlaethau Ysgolion

Sir Ddinbych

Denbighshire

Schools Competitions

Cystadlaethau i bob oed

Competitions for all ages

Dyddiad Agor | Opening Date: 

06/02/2023

Dyddiad Cau | Closing Date: 

31/03/2023

Mwy o wybodaeth... 

More information..

1. Cystadleuaeth Ysgol Rhyngwladol Gomig/Manga | International Comic/Manga School Contest

Cystadleuaeth manga, comig, a darlunio sy'n agored i fyfyrwyr ledled y byd. Mae'r enillwyr yn gymwys i gael gwobrau ariannol, meddalwedd greadigol a thabledi pen.

Manga, comic, and illustration contest open to students worldwide. Winners are eligible for cash prizes, creative software & pen tablets.

Cau | Close: 10/04/2023

Gwefan | Site: https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/en

2. Cystadleuaeth Criw CO | CO Crew Competition

Helpwch i ledaenu'r gair am beryglon carbon monocsid (CO) mewn unrhyw fath o gyfryngau creadigol o gartwnau, modelau neu daflenni ffeithiau.

Help spread the word on the dangers of carbon monoxide (CO) in any form of creative media from cartoons, models or fact sheets.

Cau | Close: 12/05/2023

Gwefan | Site: https://www.thecocrew.co.uk/competition

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Prif sioeau i'w gweld yn 2023 - Top shows to see in 2023

The Singing Mermaid

Theatr Clwyd

Ebrill 15-16 April 2023

The Singing Mermaid | Theatr Clwyd

Rapunzel

Theatr Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Ebrill 8-9 April 2023

Rapunzel - Rhyl Pavilion

Annie

Venue Cymru Llandudno

Mai 15-20 May 2023, 7:30 yp/pm

Annie | Venue Cymru

bottom of page