top of page

Archif Llythrennedd

Literacy Archive

Llyfrau plant gorau ar gyfer Haf 2021

Best children's book for Summer 2021

 

O ladradau banc ecsentrig i'r rhai sy'n gwylio adar,

y llyfrau a fydd yn diddanu eich plant dros y gwyliau

 

From eccentric bank robbers to bird-watching sleuths, the books that will keep your kids entertained over the holidays

DOD YN FUAN... | COMING SOON...

 

Menter Mentora Darllen Sir Ddinbych 2019

Denbighshire Reading Mentoring Initiative 2019

Gweithdy Dathlu | Celebration Workshop

Dyddiadur Mentor Darllen Sir Ddinbych…

Mae bod yn rhan o fenter Mentora Darllen Sir Ddinbych y tymor hwn wedi bod mor ysbrydoledig. Ymddengys bod plant a phobl ifanc, a allai fod wedi ystyried darllen fel tasg diflas o’r blaen, ’rwan mor falch i’m gweld yn cyrraedd drws eu dosbarth!

Maent yn dewis llyfrau yn awyddus, yn mynegi eu barn, yn gofyn cwestiynau ... ac yn siarad, siarad, siarad am yr hyn y maent yn ei weld ar y tudalennau.

Diary of a Denbighshire Reading Mentor…

Being part of Denbighshire’s Reading Mentoring initiative this term has been so inspiring. Children and young people, who previously might have considered reading to be a chore, seem to brighten up when they see you at their classroom door! They eagerly select books, express their opinions, ask questions… and talk, talk, talk about what they see on the pages.

 

Seeing their confidence grow in the short time we’ve spent reading together is very rewarding. I can see that they are becoming more fluent and read words with more ease and confidence. It’s a joy to watch the children become stronger readers and more confident students.

 

I never tire of seeing the children’s eyes light up as they work through sounds and syllables until they suddenly know they have it right. Year 3 pupils at Ysgol Tremeirchion have just started reading in English which means they have to work a little harder, but they are always so determined and never give up. They love reading in Welsh and English and want to share with me, in detail, all that they read.

 

As an added thrill this term, students asked if they could write letters to their favourite authors - David Walliams, Julia Donaldson and Jeff Kinney.  Pupils from Ysgol Llanbedr even wrote to Frieda Hughes, daughter of one of the twentieth century's greatest writers, Ted Hughes, to tell her how much they had enjoyed reading her “Dad’s’ book”, ‘The Iron Man’. 

 

What a privilege it is to be able to meet with a child once a week, for 30 minutes, during the school day, to simply enjoy reading and the world of books.

''Dim byd yn wimpy efo’r hogyn yma'

Dyddiadur Mentor Darllen Sir Ddinbych

‘Nothing Wimpy about this Kid'

Diary of a Denbighshire Reading Mentor

Nid yw cariad at ddarllen yn dod yn naturiol nac yn hawdd i bawb. Nid yw rhai myfyrwyr eisiau darllen.  Gall cynnal ddiddordeb cyffredinol myfyrwyr mewn darllen dros amser fod yn anodd hefyd.  Felly beth ydych chi'n ei wneud pan nad yw myfyriwr eisiau darllen?

 

Fel un o Fentoriaid Darllen Sir Ddinbych, rwyf wedi darganfod bod caniatáu i fyfyrwyr ddewis pa lyfr y maent yn ei ddarllen yn gwneud byd o wahaniaeth.  Er enghraifft, mae fy ‘ffrind ddarllen’ yn Ysgol Pendref, Dinbych, wedi darganfod ac yn CARU llyfrau Jeff Kinney ‘Diary of a Wimpy Kid, sydd wedi agor byd newydd iddo.  Mae unrhyw lyfr sydd yn ennyn diddordeb mewn darllen yn wych efo fi!  Rwy'n ei weld yn gwenu yn ystod ein sesiynau darllen 30 munud wythnosol ac yn gwybod ei fod wedi ymgysylltu â'r llyfrau hyn.

 

Ar ôl i ni ddarganfod awdur yr ydym yn ei hoffi, am gymhelliad i barhau i ddarllen fyddai hefyd medru ysgrifennu at yr awdur ei hun a dweud wrtho faint yr ydym yn hoffi ei waith.  Felly, sgrifennodd un darllenydd ifanc at yr awdur (yn yr achos hwn, y Jeff Kinney gwych), heb wybod hefyd fod llyfr wedi'i anfon gyda'i lythyr i Massachusetts, UDA, ar gyfer llofnod Jeff gyda’r taliad posto $10!  Dychmygwch pa mor hyfryd ychydig wythnosau yn ddiweddarach pan ddaeth parsel i’r ysgol at y darllenydd oddiwrth ei hoff awdur, gyda llyfr wedi'i lofnodi a neges bersonol iddo!

 

Os ydych chi'n edrych am gyfres wych i blant i’w ddarllen, mae DoaWK yn un hwyliog a diddorol i'w dewis.  Mae'r straeon doniol, darluniau creadigol a phenodau byr yn ddelfrydol.  Nid yw hefyd yn rhy anodd, felly hyd yn oed os ydych chi'n ei chael hi'n anodd i ddarllen, byddwch yn mwynhau'r llyfrau hyn.

 

Mae fy ffrindiau darllen a minnau’n edrych ymlaen rwan at y cyhoeddiad newydd gan Jeff Kinney o Diary of a Wimpy Kid : The Meltdown ar 30 Hydref 2018.

A love of reading is something that doesn’t come naturally or easily to everyone.  Some students don’t want to read.  Maintaining a student’s general interest in reading over time can also be difficult.  So what do you do when a student doesn’t want to read?

 

As one of Denbighshire’s Reading Mentors, I have discovered that allowing students to choose which book they read makes a world of difference.  For example, my reading buddy at Ysgol Pendref, Denbigh, has discovered and LOVES Jeff Kinney’s Diary of a Wimpy Kid books, which have opened up a whole new world to him.  Any book that gets him interested in reading is fantastic with me!  I watch him smile during our 30 minute weekly reading sessions and just know that he has connected with these books. 

 

Once we found an author we really like, what an incentive to carry on reading it would be, if we could write to that author and tell him how much we like his work.  So the reader writes to the author (in this case, the fantastic Jeff Kinney), not knowing also that a book has been sent with his letter to Massachusetts, USA, for Jeff’s signature and the covering postage of $10!  Imagine the sheer thrill a few weeks later when a package arrives at the reader’s school from his favourite author, with a signed book and a personal message to him!

 

 

If you’re looking for a great series for children to read, DoaWK is a fun and interesting one to pick.  The funny stories, creative illustrations and short chapters are ideal.  It’s also not too hard, so even if you struggle to read, you will really enjoy these books.

My reading buddy and I are now looking forward to the new release from Jeff Kinney of Diary of a Wimpy Kid: The Meltdown on 30 October 2018.

Menter Mentora Darllen Sir Ddinbych

Denbighshire's Reading Mentoring Initiative

YN FY NGEIRIAU FY HUN - Cystadleuaeth Barddoniaeth Ysgolion Cynradd Sir Ddinbych 2016
IN MY OWN WORDS - Denbighshire Primary School Poetry Competition 2016
"Mae'n Dychymyg Pur"...
“It’s Pure Imagination”…

Annwyl Rachel Renee Russell

Dear Rachel Renee Russell

Annwyl Julia Donaldson

Dear Julia Donaldson

‘Dathlu Darllen Efo’n Gilydd!’

‘Celebrating Reading Together!’

Datganiad i'r Wasg | Press Release

"Rydym am weld Michael Morpurgo!"
Cynulleidfa orlawn gyda'r awdur enwog
"We want Michael Morpurgo!"
Sell-out Audience with famous author

Datganiad i'r Wasg | Press Release

Datganiad i'r Wasg

Press Release

Llyfrau Plant - Hwyl a gemau yn ystod y Nadolig

Children's Books - Fun and games at Christmas

The Summer Reading Challenge 2018 is called Mischief Makers, inspired by the much-loved children's title Beano, which celebrates its 80th anniversary

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Yt9ovdvH_4

Os gwelwch yn dda Syr,

gawn ni fwy o Farddoniaeth!

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol Ysgol Bryn Collen gyda Martin Daws, Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru

Mae Alexander Whetstone, disgybl Blwyddyn 6 yn Ysgol Bryn Collen, wedi cael ei enwi fel Awdur Ifanc Sir Ddinbych 2015 fel rhan o ŵylgyfoeth sir ddinbych – Cael Eich Ysbrydoli!..., Y beirniad ar gyfer y gystadleuaeth oedd Martin Daws, Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru, ac ‘roedd Alex a’i gyd-ddisgyblion wrth eu boddau yn ddiweddar wrth iddynt gael cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol yn eu hysgol, fel rhan o'r wobr. Fel bonws ychwanegol, rhoddodd Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru berfformiad o farddoniaeth yn fyw i’r plant hefyd.

Mae’r Fenter Llawryfog Pobl Ifanc yn rhoi llwyfan bwysig i blant a phobl ifanc ledled Cymru er mwyn datblygu eu lleisiau’n greadigol i drafod y materion sy'n berthnasol iddynt fel pobl ifanc heddiw.  Y nod yw ysbrydoli sgiliau hunan-fynegiant, gwell llythrennedd a gwell chyfathrebu mewn plant a phobl ifanc.

 

Roedd hwn yn weithdy ysbrydoledig, yn cynnwys 24 disgybl blwyddyn 6 o Ysgol Bryn Collen (a'u hathrawon), i ddangos iddynt pob agwedd o ysgrifennu creadigol i wneud y plant yn ymwybodol o'u pwerau unigryw fel ysgrifenwyr, adroddwyr a meddylwyr creadigol! Hefyd, cymerwyd rhan gan yn y gweithdy ysgrifennu creadigol hefyd gan ddisgyblion o Ysgol y Gwernant, Llangollen ac Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn, sy'n cymryd rhan ym Menter Mentora Reading Sir Ddinbych eleni.

 

‘Roedd Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru yn cymryd rhan er mwyn ysbrydoli'r plant i rymuso eu hunain drwy eu creadigrwydd eu hunain. Drwy gydol y gweithdy, cafodd y plant eu hysbrydoli i ddatblygu eu talent eu hunain, rhoi cynnig ar arddull newydd, magu hyder - ac, yn anad dim arall, cael llawer o hwyl ar hyd y ffordd! Trwy drafodaeth, ymarferion, ac enghreifftiau, fe’u dysgwyd am dechnegau, y broses greadigol, a'u hannogwyd i gyflawni eu nodau ysgrifennu. Roedd y gweithdy hefyd yn cynnwys perfformiadau mewn barddoniaeth, hip hop a ‘beat-bocsio’ er mwyn ennyn diddordeb y genhedlaeth nesaf mewn llenyddiaeth mewn modd nas gwelwyd erioed o'r blaen.

 

Y bwriad yw y bydd y gweithdy ysgrifennu creadigol hwn yn sbardun ar gyfer gweithdai ysgrifennu tebyg yn y dyfodol i'w cynnal mewn ysgolion ledled Sir Ddinbych. Bydd y digwyddiad cyffrous nesaf mewn ysgrifennu creadigol yn ymweld â Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl, yn Hydref 2015 pan fydd Aneirin Karadog, cyn-fardd Bardd Plant Cymru yn dod i ymweld.

Please Sir, Can We

Have More Poetry!

Ysgol Bryn Collen’s Creative Writing workshop

with Martin Daws, Young People’s Laureate for Wales

Alexander Whetstone, a Year 6 pupil at Ysgol Bryn Collen, has been named as Denbighshire’s Young Writer 2015 as part of denbighshire enrichfest.2015 – Get Inspired!....  Martin Daws, Young People’s Laureate for Wales, judged the competition and Alex and his classmates were thrilled to host a creative writing workshop recently at their school, as part of the prize.  As an added bonus, the Young People’s Laureate for Wales gave a live poetry performance.  

The Young People’s Laureate Initiative gives children and young people across Wales an important platform from which to develop their own creative voices and discuss the issues relevant to young people today.  It aims to inspire self-expression and increased literacy and communication skills in children and young people.

 

This was an inspiring workshop, involving twenty-four Year 6 children from Ysgol Bryn Collen (and their teachers), which illuminated all aspects of creative writing and made the children aware of their unique powers as writers, narrators and creative thinkers!  Pupils from Ysgol y Gwernant, Llangollen and Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn, participants in this year’s Denbighshire Reading Mentoring Initiative, also took part in the creative writing workshop.  

 

The Young People’s Laureate for Wales engaged and inspired the children to empower themselves through their own creativity.  Throughout the workshop, the children were inspired to develop their own talent, try new styles, grow in confidence – and, above all else, have loads of fun along the way!  Through discussion, exercises, and examples, they were taught techniques, given an insight into the creative process, and encouraged to achieve their writing goals.  The workshop also included performances in poetry, hip hop and beat-boxing to engage the next generation with literature like never before.

 

 

It is planned that this creative writing workshop will be the springboard for future similar writing workshops to be held in schools throughout Denbighshire. The next exciting event in creative writing will be a visit to Ysgol Dewi Sant, Rhyl, in October 2015 by Aneirin Karadog, poet and former Welsh Children’s Bard. 

Stori Amser Gwely ar gyfer Teuluoedd

Bedtime Story-time for Families

Fel rhan o fenter newydd cyffrous i annog a chefnogi plant a theuluoedd i ddarllen yn y cartref, daeth Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych, Gwasanaethau Addysg Sir Ddinbych a Gwasanaethau Llyfrgell Sir Ddinbych  at ei gilydd yn ddiweddar i lansio digwyddiad peilot arbennig sef 'Stori Amser Gwely ar gyfer Teuluoedd' yn Llyfrgell Rhyl.  Y nod yw i deuluoedd ddechrau cyflwyno straeon amser gwely a darllen fel rhan o'u trefn dyddiol.  Gyda phwyslais ar rannu llyfrau gyda phlant ac oedolion, gall hyn hefyd agor drysau i oedolion sydd angen llythrennedd er mwyn cynnal eu hunain.

 

Mae thema "Amser Gwely" yn un wych y gall pawb o bob oed ymgymeryd ag ef. Gwahoddwyd plant ac aelodau o'r teulu i mewn i'r llyfrgell gan wisgo ‘onesies’ a phyjamas, gan afael eu hoff ‘dedi bêr’, tegan-anifeiliaid meddal a llyfrau.  Darparwyd siocled poeth a malws melys ar eu cyfer er mwyn helpu pawb i fod mewn hwyliau ar gyfer Stori Amser Gwely.

 

Bethan Mascarenhas, un o storïwyr ifanc blaenllaw Gogledd Cymru, oedd yn ein diddanu gan adrodd straeon i ymgolli ynddynt, a swyno plant ac oedolion fel ei gilydd i fyd gwyrthiol o chwedlau tylwyth teg.  Cafwyd cymeriadau bythgofiadwy yn cynnwys o'r Brodyr Grimm a’r ‘Mabinogion', wedi eu crefftio’n grefftus ac yn gariadus mewn modd theatrig, a death y cyfan yn fyw o flaen ein llygaid.

As part of an exciting new initiative to encourage and support children and families to read in the home, Denbighshire Social Services, Denbighshire Education Services and Denbighshire Library Services joined forces recently to launch a special ‘Bedtime Story-time for Families’ pilot event at Rhyl Library.  The aim is for families to begin to introduce bedtime stories and reading as part of their daily routine.  With an emphasis on sharing books with children and adults, this may also open doors for adults who require literacy support themselves.

 

 

The theme of “Bedtime” is a great one that all ages can relate to.  Children and family members were invited into the library wearing onesies and PJs, clutching their favourite teddy bear or stuffed animal and book.  Hot chocolate and marshmallows helped to get everyone in the mood for a Bedtime Story.

 

Bethan Mascarenhas, one of North Wales’ leading young storytellers, entertained us with an immersive storytelling experience, which plunged children and adults alike into the subversive world of fairy tales.  From the Brothers Grimm’s ‘Frog King’ to tales from ‘The Mabinogion’, we encountered some unforgettable characters in these delightfully twisted tales, lovingly crafted and theatrically reimagined, which were brought to life before our very eyes.

Mae teuluoedd yn cael eu hannog hefyd i ymweld â'r llyfrgell yn ystod gwyliau'r haf i gwblhau Sialens Darllen yr Haf ac i weld drostynt eu hunain y manteision o fod yn aelod o lyfrgell.  Mae'r Sialens Ddarllen yr Haf yn digwydd bob blwyddyn, yn ystod gwyliau'r Haf.  Gall plant gofrestru yn eu llyfrgell lleol, ac yna darllen chwe llyfr llyfrgell o'u dewis, a chasglu sticeri casglu a gwobrau eraill ar hyd y ffordd - a'r cyfan AM DDIM!

 

Am fwy o wybodaeth am Her Ddarllen yr Haf, ewch i summerreadingchallenge.org.uk

Families were also encouraged to visit the library over the summer holidays and complete the Summer Reading Challenge and to see for themselves the benefits of being library members.  The Summer Reading Challenge takes place every year, during the summer holidays.  Children can sign up at their local library, then read six library books of their choice, collecting stickers and other rewards along the way – and it’s all FREE!

 

For more information about the Summer Reading Challenge, visit summerreadingchallenge.org.uk

Cynulleidfa gyda Jeremy Strong,

awdur plant poblogaidd Saesneg

 

Dydd Mercher 11 Mawrth

& Dydd Iau 12 Mawrth 2015

Cŵn Can-milltir-yr-awr, môr-ladron ‘seasick’ a sugnwyr llwch cythreulig ... lle arall gallai cymeriadau fel hyn ymddangos ond mewn dychymyg od fel sydd gan rhywun fel JEREMY STRONG, awdur poblogaidd i blant yn yr iaith Saesneg?  Ac, felly, ddydd Mercher 11 Mawrth a dydd Iau 12 Mawrth 2015, llenwodd dros 1,200 o blant ysgolion cynradd Sir Ddinbych (Blynyddoedd 2 - Blynyddoedd 6) neuaddau Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl ac Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun, gyda chyffro a chwerthin, wrth iddynt wrando ar Jeremy Strong, un o hoff awduron plant y DU, yn darllen o'i ddetholiad o gyhoeddiadau, gan gynnwys, ‘The Hundred Mile An Hour Dog’ a ‘Dr Bonkers’, yn ystod ei ymweliad deuddydd â Sir Ddinbych.

 

Mae Jeremy wedi ennill llawer o wobrau gan gynnwys Gwobr Lyfrau gyntaf Manceinion am ei lyfr ‘Stuff’, a Gwobr Llyfr Plant am ‘The Hundred Mile an Hour Dog’.

 

Roedd y sesiynnau cynulleidfaol awr o hyd yn fywiog, yn hwyl, hudolus ac yn hollol ryngweithiol gyda’r plant yn chwerthin yn barhaol.  Gydag amrywiaeth o sleidiau i'w gefnogi, gan gynnwys delweddau o gymeriadau o'i lyfrau y mae plant wedi postio iddo, roedd Jeremy’n tywys y plant drwy broses o straeon ysgrifenedig; o’r syniad gwreiddiol am stori drwodd i'r broses olygu, gan ddefnyddio enghreifftiau roedd y plant yn eu deall.

Cyn iddo ddod i Sir Ddinbych, dyma beth addawodd Jeremy:-

 

"Rwyf yn gyffredinol yn siarad am y lle ‘rwy’n hoffi ysgrifennu a lle mae syniadau yn dod o ac wedyn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb, a pwrpas y cyfan yw gwneud i’r gynulleidfa chwerthin lawer gwaith a chael amser cyn mynd adre’.  Yn ogystal, byddaf yn cynnwys hanesion am siediau, ‘superglue’, toesenni a siocled.  Ac o bosib hefyd ambell i gyfeiriadda at ben ôl.  Heb sôn am ddoliau wedi'u gwneud o foron".

 

A dyna beth gawsom ganddo... a llawer mwy!

An Audience with Jeremy Strong,

popular English children’s author

 

Wednesday 11 March

& Thursday 12 March 2015

Hundred-mile-an-hour dogs, seasick pirates and demon vacuum cleaners... where else could these characters spring from but the quirky imagination of JEREMY STRONG, popular English children’s author?  And on Wednesday 11 March and Thursday 12 March 2015, over 1,200 Denbighshire Primary school children (Years 2–Years 6) filled the school halls with excitement and laughter at Ysgol Dewi Sant, Rhyl and Ysgol Brynhyfryd, Ruthin, as they listened to Jeremy Strong, one of the UK’s favourite children’s authors, read from his selection of publications, including ‘The Hundred Mile An Hour Dog’ and ‘Dr Bonkers’, during his two day visit to Denbighshire. 

 

Jeremy has won lots of awards including the very first Manchester Book Award for Stuff, and the Children’s Book Award for The Hundred Mile An Hour Dog in 1997.

 

The hour long audiences were lively, fun, captivating and fully interactive and had the children literally rolling with laughter.  With a range of slides to support him, including images of characters from his books that children have posted to him, Jeremy guided the children through the process of writing stories; from the germ of an idea through to the editing process, using instances children understood.

Before coming to Denbighshire, Jeremy promised:-

 

“I generally talk about where I write and where ideas come from and give a reading and answer Q and A’s and it all seems to make the audience laugh a lot and we have a good time and then go home.  In addition I shall be mentioning sheds, superglue, doughnuts and chocolate.  And possibly throw in the odd bottom or two.  Not to mention dolls made from carrots.”

And that’s exactly what we were treated to… and much more!

Cynhelir y Te Dathlu gyda Jeremy Strong, awdur plant poblogaidd iaith Saesneg

Ddydd Mawrth 10 Mawrth 2015

A Celebration Tea with Jeremy Strong, popular English children’s author

Tuesday 10 March 2015

Cafodd un ar hugain o blant ysgol Sir Ddinbych eu gwadd i de dathlu arbennig iawn gyda Jeremy Strong, un o hoff awduron plant y DU, yn Ysgol Frongoch, Dinbych, Ddydd Mawrth 10 Mawrth 2015, i ddathlu eu llwyddiannau darllen, ar ôl cymryd rhan yn llwyddiannus ym Menter Mentora Darllen Sir Ddinbych yn ystod Tymor y Gwanwyn 2015.

 

Dros y 10 wythnos diwethaf, mae'r plant, 7-11 oed, o ysgolion cynradd Sir Ddinbych, wedi cael eu cefnogi gan 17 o wirfoddolwyr ('Mentoriaid'), gan gynnwys staff Cyngor Sir Ddinbych, gan dreulio sesiynau wythnosol rheolaidd yn ystod eu diwrnod ysgol i ennyn eu mwynhad o ddarllen.  Mae bob sesiwn un-i-un yn y fenter wedi rhoi hwb hyder i’r plant ac wedi eu hysgogi i ddarllen er pleser a mwynhad.

 

Dywedodd Pennaeth Addysg Sir Ddinbych, Karen Evans, "Mae hon yn fenter wych, gyda'r nod o wella canfyddiad plant o ddarllen, gan ddangos iddynt bod darllen yn gallu bod yn hwyl ac yn bleser, yn ogystal â bod yn addysgol.  Dros y 12 mis diwethaf, mae 51 o blant wedi cael eu mentora.  Ein huchelgais yw sicrhau fod cymorth Mentor Darllen ym mhob Ysgol Gynradd yn Sir Ddinbych; rydym yn gobeithio y bydd y fenter yn parhau i fynd o nerth i nerth".

 

Roedd y te dathlu yn nodi achlysur arbennig iawn pryd cafodd darllenwyr a'u mentoriaid ddod at ei gilydd a dathlu eu cyflawniadau darllen ym mhresenoldeb eu teuluoedd, ffrindiau ac athrawon.  Yn ystod y dathliad, cafodd y Darllenwyr eu cyflwyno gyda Tystysgrifau Cyrhaeddiad gan Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Brian Blakeley a cafoddd pob un dderbyn copi wedi'i lofnodi gan yr awdur Jeremy Strong o’i lyfr diweddaraf, sef 'Romans on the Rampage'.

 

Yn ystod ei ymweliad deuddydd â Sir Ddinbych, rhoddodd Jeremy Strong awr o sgyrsiau ysbrydoledig o hyd i dros 1,200 o blant Ysgolion Cynradd yn Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl ac Ysgol Bynhyfryd, Rhuthun, i'w hysbrydoli i ddarllen ac ysgrifennu.

Twenty-one Denbighshire school children were invited to a very special celebration tea with Jeremy Strong, one of the UK’s favourite children’s authors, at Ysgol Frongoch, Denbigh, on Tuesday 10 March 2015, to celebrate their reading achievements, having successfully taken part in Denbighshire’s Reading Mentoring Initiative during the Spring Term 2015. 

 

Over the past 10 weeks, the children, aged 7-11, from Denbighshire Primary schools, have been supported by 17 volunteers (‘Mentors’), including Denbighshire County Council staff, spending regular weekly sessions during their school day in the enjoyment of reading.  These one-to-one sessions have boosted the children’s confidence and motivated them to read for pleasure and enjoyment.

 

Denbighshire’s Head of Education, Karen Evans, said “This is a wonderful initiative, aimed at improving children’s perception of reading, showing them that reading can be fun and pleasurable as well as educational.  Over the past 12 months, 51 children have been mentored.  It is our ambition to enlist the help of a Reading Mentor in every Primary School in Denbighshire; we hope that the initiative will continue to grow from strength to strength”. 

 

The celebration tea marked a very special occasion when Readers and their Mentors came together and celebrated their reading achievements in the presence of their families, friends and teachers.  During the celebration, the Readers were presented with Certificates of Achievement by the Chair of Denbighshire County Council, Councillor Brian Blakeley and each received their very own signed copy of Jeremy Strong’s latest book, ‘Romans on the Rampage’, personally signed by the author himself. 

 

During his two day visit to Denbighshire, Jeremy Strong gave hour long inspirational talks to over 1,200 Primary school children at Ysgol Dewi Sant, Rhyl and Ysgol Bynhyfryd, Ruthin, inspiring them to both read and write.

Digwyddiad Dathlu Menter Mentora Darllen

Dydd Gwener 5 Rhagfyr 2014

Cafodd dau ar hugain o ddisgyblion Sir Ddinbych eu gwahodd yn ddiweddar i Neuadd y Sir, Rhuthun, i ddathlu cyrraedd lefel uchel o gyflawniad mewn darllen, ar ôl cymryd rhan yn llwyddiannus ym Menter Mentora Darllen Sir Ddinbych. 

Reading Mentoring Initiative Celebration Event

Friday 5 December 2014

Twenty-two Denbighshire pupils were recently invited to County Hall, Ruthin, to celebrate attaining a high level of achievement in reading, having successfully taken part in Denbighshire’s Reading Mentoring Initiative. 

Mae gweld eu hyder yn tyfu yn yr amser byr yr ydym wedi treulio darllen gyda'n gilydd yn foddhaol iawn. Gallaf weld eu bod yn dod yn fwy rhugl ac yn darllen geiriau gyda mwy o hyder. Mae'n bleser o’r mwyaf i wylio'r plant yn dod yn ddarllenwyr cryfach a myfyrwyr mwy hyderus.

 

Ni fyddaf byth yn blino gweld llygaid y plant yn goleuo wrth iddynt weithio trwy swn geiriau a sillafau nes eu bod yn dod i wybod yn sydyn eu bod yn deall. Mae disgyblion Blwyddyn 3 Ysgol Tremeirchion newydd ddechrau darllen yn Saesneg, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt weithio ychydig yn galetach, ond mae nhw bob amser mor benderfynol ac ni fyddant byth yn rhoi'r gorau iddi. Maent wrth eu bodd yn darllen yn y Gymraeg a'r Saesneg ac eisiau rhannu gyda mi, yn fanwl, yr hyn y maent yn ei ddarllen.

 

I ychwanegu gwefr arbennig y tymor hwn, gofynnodd y myfyrwyr os allent ysgrifennu llythyrau at eu hoff awduron - David Walliams, Julia Donaldson a Jeff Kinney. Ysgrifennodd disgyblion o Ysgol Llanbedr at Frieda Hughes, merch un o awduron mwyaf yr ugeinfed ganrif, sef Ted Hughes, i ddweud wrthi faint oedden nhw wedi mwynhau darllen llyfr ei thad, ‘The Iron Man’.

 

Cymaint o fraint yw hi i gwrdd â phlentyn unwaith yr wythnos am 30 munud, yn ystod y diwrnod ysgol, i fwynhau darllen ac i fyned i mewn i fyd llyfrau.

bottom of page