top of page

Archif Rhifedd

Numeracy Archive

Matt Parker: Stand Up and Be Counted

Probably the BEST STAND-UP COMEDY in Denbighshire

Wednesday 3 February 2016 at 7pm

Denbigh High School, Denbigh

If you’re looking for a fun night out in Denbighshire, with one of the country’s best stand-up comedians, then we can assure you, you’ve landed on the right planet.  "Stand-up mathematician" Matt Parker is appearing at Denbigh High School, Denbigh, on Wednesday 3 February, 7 pm, courtesy of Denbighshire Pathways+.  His stand-up comedy show is suitable for all, motivating and exponentially funny. 

 

Matt Parker is as good as it gets in the World of Stand-Up Comedy.  A personable guy who says that the US sitcom “The Big Bang Theory” is “disturbingly true to life”; he is infectiously enthusiastic about science – but particularly maths – a subject that he is helping to yank from the airless classroom of your memory and revive it for the digital age. 

 

He knows what he’s talking about when it comes to maths and comedy.  Possibly the only person to hold the prestigious title of London Mathematical Society Popular Lecturer, while simultaneously having a sold-out comedy show at the Edinburgh Festival Fringe, Matt is always keen to mix his two passions of mathematics and stand-up. 

Now the Public Engagement in Mathematics Fellow at Queen Mary, University of London, a few years ago, he took a stand-up comedy course and discovered a growing market for geeky laughs.  He joined the London circuit and in 2011 co-founded the Festival of the Spoken Nerd ("physics porn for the sci-curious", as one reviewer put it).  He's also part of the insanely popular Numberphile YouTube channel, also launched in 2011, which has a million subscribers and almost 100 million video views.   Matt's most popular clip is a 13-minute exploration of the number zero that has been viewed 1.3 million times.

 

Matt is a regular on BBC Radio 4′s “Infinite Monkey Cage” with Robin Ince and Brian Cox; he frequently pops up in various TV and radio news and light entertainment shows to talk about maths (BBC News, Sky News, Channel 4′s Sunday Brunch) and he occasionally writes for The Guardian.  He is a presenter on Discovery’s “You Have Been Warned” and QuestTV’s “World’s Top Five” along with recent guest appearances in Channel 4′s

“How to Find Love Online” talking stats and CBBC’s “How to Be Epic at Everything” solving Rubik’s Cubes.  Matt will also appear in the next series of Dick and Dom’s Absolute Genius.

 

As part of a two day visit to North East Wales (3-4 February), Matt will also be hosting “Think Maths” Schools’ Sessions for Denbighshire Secondary Schools on Thursday 4 February 2016 and inspiring a new generation of mathematicians.

Matt Parker, author of Things To Make And Do in the Fourth Dimension

(Teri Pengilley/The Independent)

Rhowch hwb i sgiliau codio eich plant gyda’r canllaw pennaf hwn i ddechreuwyr

 

Mae CODIO bellach yn rhan bwysig o addysg eich plant a dyma sut y gallwch chi helpu i  hyrwyddo eu dyfodol digidol.

Kick-start your children's coding skills with this ultimate beginners guide

 

CODING is now an important part of your children's education and here's how you can help advance their digital future.

Coding is part of the National Curriculum

 

It's a small part of our school's National Curriculum, but a huge part of children's future – computer coding is big news at the moment.

 

And with the world going digital, learning these skills could become vital to our children's success.

 

More importantly, it seems that kids love the challenge of learning about computers and the software that powers them.

 

A recent survey has revealed that a quarter of children say coding is now their favourite subject at school.

 

However, the statistics also show that the introduction of coding into the National Curriculum has left many parents baffled.

 

Nearly a third of parents don’t believe that they can help their children with computing homework and two fifths said they ‘dread’ being asked about it.

 

 

Now one of the UK's leading banks is hoping to lend a hand with the launch of its new 'Code Playground' initiative.

Mae codio yn rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol

 

Mae'n rhan fach o Gwricwlwm Cenedlaethol ein hysgol, ond yn rhan enfawr o ddyfodol plant – mae codio cyfrifiadurol yn newyddion mawr ar hyn o bryd.

 

A gyda’r byd yn mynd yn ddigidol, gallai dysgu’r sgiliau hyn ddod yn hanfodol i lwyddiant ein plant.

 

Yn bwysicach, mae'n ymddangos bod plant wrth eu bodd â'r her o ddysgu am gyfrifiaduron a'r feddalwedd sy’n rhoi pŵer iddynt.

 

Mae arolwg diweddar wedi dangos bod chwarter y plant bellach yn dweud mai codio yw eu hoff bwnc yn yr ysgol.

 

Fodd bynnag, mae'r ystadegau hefyd yn dangos bod cyflwyno codio i'r Cwricwlwm Cenedlaethol wedi drysu llawer o rieni.

 

Nid yw bron i draean o rieni yn credu y gallant helpu eu plant gyda'u gwaith cartref cyfrifiadurol, a dywedodd dwy ran o bump eu bod yn ofn pan ofynnir iddynt am y peth.

 

Bellach mae un o fanciau mwyaf blaenllaw'r DU yn gobeithio rhoi help llaw gyda lansiad ei fenter 'Cod Maes Chwarae' newydd.

Mae plant yn y Digwyddiad Codio yn cael dysgu am yr elfennau sylfaenol

 

Dros y misoedd nesaf, bydd Barclays yn cynnal gweithdai codio mewn 300 o'i ganghennau http://barclaycodeplayground.co.uk

 

Mae'r sesiynau yn cael eu rhedeg gan feistri technoleg Digital Eagles y banc, gyda’r bwriad o helpu plant a'u rhieni i ddysgu am godio sylfaenol.

 

Fe aeth yr Express Online i un o'r gweithdai digidol yng nghanol Llundain, gyda'r bwriad o roi prawf arno.

 

Mae cysyniad Cod Maes Chwarae Barclays yn seiliedig ar y rhaglen Scratch.

 

Mae'r rhaglen ardderchog hon yn cael ei defnyddio mewn ysgolion ledled y wlad, ac yn eich caniatáu i greu straeon, gemau ac animeiddiadau syml.

 

Gan wybod dim am godio, roedd yn ddiddorol gweld sut roedd plant yn ymateb i ddysgu’r sgiliau digidol newydd hyn.

 

Mae'r sesiynau dwy awr yn llawer iawn o hwyl ac mae'n ffordd wych i blant gael diddordeb yn y pwnc pwysig hwn.

 

Er nad oedd yr un plentyn yn ein gweithdy yn adnabod ei gilydd, o fewn munudau byddent yn dod yn ffrindiau gorau, ac roeddent yn awyddus i helpu ei gilydd i greu gemau ar-lein.

 

Mae dysgu sut i ddefnyddio Scratch yn cymryd amser a chryn dipyn o amynedd, sef yr union bethau y mae'r Gweithdai Cod yn eu cynnig.

 

Ar ddiwedd ein sesiwn, roedd pob un o'r plant wedi creu eu campweithiau ac roeddent yn llawn cyffro i ddangos i ni beth roeddent wedi'i wneud.

Children at the Coding Event are taught the basics

 

Over the coming months, Barclays will be running coding workshops in 300 of its branches http://barclaycodeplayground.co.uk

 

The sessions are run by the bank's Digital Eagle tech gurus and aimed at helping kids and their parents learn about basic coding.

 

Wanting to put it to the test, the Express Online headed to one of the digital workshops in central London.

 

Barclays Code Playground concept is based around the programme Scratch.

 

This excellent application is being used in schools across the country, and allows you create stories, games and simple animations.

 

Knowing nothing about coding, it was interesting to see how children reacted to learning these new digital skills.

 

The two hour sessions are a huge amount of fun and it's a fabulous way for children to get interested in this important subject.

 

Although none of the children in our workshop knew each other, within minutes they'd all become best friends and were eagerly helping one another create online games.

 

Learning how to use Scratch takes time and a fair amount of patience, which is exactly what the Code Workshops offer.

 

At the end of our session all the children had created their masterpieces and were buzzing with excitement to show us what they had made.

Bydd Digital Eagles Barclays yn helpu eich plant i ddysgu cod sylfaenol

 

Efallai nad ydyw eistedd o flaen sgrin gyfrifiadur yn ymddangos fel y ffordd orau i dreulio prynhawn.

 

Ond fe wnaeth y sesiwn codio danio dychymyg y plant ac roedd bob un ohonynt yn llawn egni a syniadau.

 

Mae hefyd yn wych gwylio eu meddyliau ifanc yn creu rhywbeth ar gyfrifiadur yn hytrach na dim ond chwarae arno.

 

Gellir llwytho Scratch i lawr gartref, ac mae’r gweithdy codio hefyd yn annog rhieni i ddysgu a chodio gyda'u plant.

 

Cafodd gweithdy Barclays gryn argraff arnom, gyda’r hyn maent yn ei gynnig a chymaint roedd yr holl blant yn hoffi’r profiad.

 

Mae dysgu codio yn rhoi boddhad a bellach yn rhywbeth mae angen i’r holl blant ei ddysgu, gyda'i gynnwys yn yr ysgolion.

 

Mae pwrpas ein Digital Eagles yn syml - i weithio mewn cymunedau lleol i roi cyfle i bobl ddysgu a chofleidio sgiliau digidol.

 

Dywedodd Steven Roberts, Cyfarwyddwr Trawsnewid Strategol, Barclays, “Mae pwrpas ein Digital Eagles yn syml - i weithio mewn cymunedau lleol i roi cyfle i bobl ddysgu a chofleidio sgiliau digidol, o anfon e-bost, defnyddio skype gyda theulu neu ddysgu sut i fancio ar-lein.

 

“Ers 2013, mae mwy na 12,000 o Digital Eagles wedi helpu miloedd o bobl o bob oedran i gael y gorau o fod ar-lein, ond nid ydym am roi'r gorau iddi yn y fan honno.

 

 “Yn 2015, rydym nawr yn ehangu’r gefnogaeth honno i gynnwys codio naill ai ar-lein neu mewn cangen, felly p'un a ydych yn saith neu’n gant a saith, gallwch fanteisio ar y cyfle i ddysgu iaith yr economi ddigidol newydd sy'n dod i'r amlwg.

 

“Rydym am sicrhau nad ydym yn gadael unrhyw un ar ôl wrth i ni drawsnewid Barclays yn fusnes gwirioneddol ddigidol".

Barclays Digital Eagles will help your children learn basic code

 

Sitting in front of a computer screen might not seem a good way to spend an afternoon.

 

But the coding session sparked the children's imaginations and they were all brimming with energy and ideas.

 

It's also great to watch their young minds creating something on a computer rather than simply playing on it.

 

Scratch can be downloaded at home and the coding workshop also encourages parents to learn and code with their children.

 

Having experienced the Barclays workshop we were genuinely impressed by what they are offering and how much all the children loved the experience.

 

Learning to code is both rewarding and, with its inclusion in schools, is now something all children need to learn.

 

The purpose of our Digital Eagles is simple – to work in local communities to give people the opportunity to learn and embrace digital skills.

 

Steven Roberts, Strategic Transformation Director, Barclays said, “The purpose of our Digital Eagles is simple – to work in local communities to give people the opportunity to learn and embrace digital skills, from sending an email, skyping family or learning how to bank online.

 

"Since 2013, more than 12,000 Digital Eagles have helped thousands people of all ages to get more out of being online, but we don’t want to stop there.

 

 “In 2015, we’re now expanding that support to include coding either online or in-branch so whether you’re seven or one hundred and seven, you can take advantage of the opportunity to learn the emerging language of the new digital economy.

 

"We want to make sure we leave no one behind as we transform Barclays into a truly digital business”.

bottom of page