1/3

Celf a Dylunio

Art & Design 

Newyddion | News

Cysylltiadau | Links

Dosbarthiadau Meistr Celf Ysgolion Sir Ddinbych: llun o fywyd ansymudol, ond nid fel rydym wedi arfer gydag ef

Denbighshire Schools’ Art Masterclasses: still life, but not as we know it

Ym mis Hydref 2018, roedd disgyblion Ysgol y Castell, Ysgol Bro Dyfrdwy ac Ysgol Glan Clwyd wrth eu bodd wrth groesawu'r artist Cymreig enwog, Keith Bowen, i'w hysgolion, ar gyfer dosbarth meistr celf llawn. Dyma oedd y wobr am ennill Cystadleuaeth Celf Ysgolion Sir Ddinbych Syr Kyffin Williams 2018 - cystadleuaeth gelf fawreddog Sir Ddinbych ar gyfer disgyblion mewn ysgolion - wedi'i drefnu i goffáu 100 mlynedd ers geni Syr Kyffin Williams ym 1918.

Roedd hwn yn gyfle unigryw i fyfyrwyr cynradd ac uwchradd Sir Ddinbych ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at luniadu, trwy gael profiadau un wrth un gydag artist proffesiynol, lle gallent arsylwi, cael cyfle i ofyn cwestiynnau a rhyngweithio.

 

Arweiniodd Keith y rhai oedd yn cymeryd rhan yn fedrus drwy'r broses artistig i greu eu lluniau bywyd ansymudol eu hunain trwy adeiladu gosodiad unigryw yn yr ystafell ddosbarth o wrthrychau personol e.e. ‘driftwood’, caniau dŵr, bwcedi, brwsys, cynwysyddion, ffrwythau a llysiau tymhorol, blodau, dillad, esgidiau, rhubanau a ffabrig.

 

Ar ddechrau pob dosbarth meistr, dangosodd Keith dechnegau arlunio, cyn rhannu peth o'i waith. Yn fuan, datblygodd yr artistiaid ifanc ddealltwriaeth o'r hyn sy'n hanfodol mewn golygfa o bethau ansymudol trwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gwerthfawrogi celf fel y gallent edrych, ymateb a chymharu enghreifftiau o waith bywyd ansymudol.

 

Edrychodd y disgyblion ar y sgiliau sy'n gysylltiedig â darlunio arsylwi (llinellau a marciau, siâp a ffurf, tôn a gwead a phersbectif a chyfansoddiad) ac fe'u hanogwyd i arbrofi gydag ystod o gyfryngau (siarcol, pensiliau, pasteli a phastelau olew).

 

Datblygasant sgiliau darlunio trwy edrych am a chanfod syniadau trwy dasgau ffocws byr.

 

Yn olaf, creodd y myfyrwyr galeri o’u darnau celf.

 

Roedd brwdfrydedd a angerdd ddiddiwedd Keith Bowen ar gyfer celf yn sicrhau fod y myfyrwyr wedi cael diwrnod ysbrydoledig i gofio.

In October 2018, pupils at Ysgol y Castell, Ysgol Bro Dyfrdwy and Ysgol Glan Clwyd were delighted to welcome renowned Welsh artist, Keith Bowen, to their schools, for a full day art masterclass. This was their prize for winning the Sir Kyffin Williams Denbighshire Schools’ Art Competition 2018 – Denbighshire’s prestigious art competition for pupils in schools - organised to commemorate the 100th anniversary since the birth of Sir Kyffin Williams in 1918.

 

This was a unique opportunity for Denbighshire primary and secondary students to develop a positive attitude towards drawing, by having first hand experiences with a professional artist, where they could observe, question and interact.

 

Keith skillfully guided participants through the artistic process to create their own still life by constructing a unique installation in the classroom from personal objects e.g. driftwood, watering cans, buckets, brushes, containers, seasonal fruits and vegetables, flowers, garments, footwear, ribbons and fabric.

 

At the start of each masterclass, Keith demonstrated drawing techniques and shared some of his work. The young artists soon developed an understanding of what still life is by partaking in a variety of art appreciation activities, so that they could look, respond and compare examples of still life work.

 

Pupils explored the skills associated with observational drawing (lines and marks, shape and form, tone and texture and perspective and composition) and were encouraged to experiment with a range of media (charcoal, pencils, pastels and oil pastels).

 

They developed drawing skills through exploring and drawing ideas through short focused tasks.

 

Finally, the students created their own still life piece of art work gallery.

 

Keith Bowen’s endless enthusiasm and passion for art guaranteed the students a truly inspirational day to remember. 

Cystadleuaeth Arlunio Syr Kyffin Williams Ysgolion Sir Ddinbych 2018

The Sir Kyffin Williams Denbighshire Schools Competition 2018

Ieuenctid dawnus yn cael eu hanrydeddu am ymdrechion artistig

Talented youngsters honoured for artistic efforts

Mae dros dri chant o blant a phobl ifanc o ysgolion cynradd ac uwchradd awdurdod lleol ar draws Sir Ddinbych wedi cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Arlunio Syr Kyffin Williams Ysgolion Sir Ddinbych 2018, cystadleuaeth arlunio newydd sbon, sydd eleni yn coffáu 100 mlynedd ers iddo gael ei eni.

 

Roedd Syr John "Kyffin" Williams, KBE RA RCA (1918-2006), yn bentiwr tirwedd Cymreig a oedd yn byw ym Mhwllfanogl, Llanfairpwll, ar Ynys Môn.  Fe'i hystyrir yn eang fel “peintiwr mwyaf adnabyddus Cymru ac un o artistiaid diffiniol yr 20fed ganrif”.

 

Nod y gystadleuaeth, a gynhelir yn flynyddol, yw annog unrhyw un sy'n 18 oed neu'n iau, sy'n mynychu ysgol awdurdod lleol o fewn Sir Ddinbych, i fod yn greadigol a mynegi eu hunain yn greadigol, a chroesewir celf ar draws yr holl gyfryngau, gan gynnwys darlunio, tecstilau, cerflunwaith, peintio, gwneud printiau, cyfryngau cymysg, ffotograffiaeth a chyfryngau digidol.

 

Rhoddwyd canmoliaeth uchel gan yr arlunydd Cymreig, Keith Bowen,  beirniad y gystadleuaeth ar gyfer 2018, am ansawdd a chreadigrwydd y 300+ o ddarnau o waith a gafwyd eleni.

 

Daeth Lucy Roberts o Ysgol Bro Dyfrdwy yn gyntaf yn y categori 5-7 am ei sgiliau lluniadu trawiadol, tra bod Dosbarth 4, Grŵp Garddwyr, Ysgol y Castell wedi ennill y brif wobr yn y categori 7-11 ar gyfer eu cerfluniau adar a chawsant eu canmol am eu medr arsylwi eithriadol. Enillodd  Hanna Jones o Ysgol Glan Clwyd y wobr gyntaf yn y categori 11-18 am ei thirwedd anhygoel o Tuscany.

 

Derbyniodd enillwyr eleni wobr ariannol tuag at brynu deunyddiau celf ar gyfer eu hysgol, dosbarth meistr celf gyda Keith Bowen ei hun yn Nhymor yr Hydref 2018 ac, fel braint cyffrous  ychwanegol, gwahoddiad i arddangos eu gwaith buddugol fel rhan o ‘Angerdd i Gymru’ - Yn Cofio Celf Kyffin Williams PPRCA yn Academi Frenhinol y Cambrian, Conwy, o 10 Mai - 30 Mehefin 2018.

 

Bydd arddangosfa o 79 o ddarnau o waith gan blant a phobl ifanc Sir Ddinbych  a gyflwynwyd ac a ddewiswyd hefyd yn cael eu harddangos ym Mhencadlys Cyngor Sir Ddinbych, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, o 10 Mai tan 1 Mehefin 2018, cyn trosglwyddo i Academi Frenhinol y Cambria, Conwy, fel rhan o'i 136ain Arddangosfa Haf Blynyddol o 7 Gorffennaf tan 8 Medi 2018.

 

Gall ymwelwyr i arddangosfa Rhuthun bleidleisio dros eu hoff, gyda'r darn o'r safon uchaf yn ennill ‘Gwobr Dewis y Bobl’.

Over three hundred children and young people from local authority Primary and Secondary schools across the county of Denbighshire have taken part in The Sir Kyffin Williams Denbighshire Schools Art Competition 2018, a brand-new art competition, this year commemorating the 100th anniversary since his birth. 

 

Sir John “Kyffin” Williams, KBE RA RCA (1918-2006), was a Welsh landscape painter who lived at Pwllfanogl, Llanfairpwll, on the Island of Anglesey.  He is widely regarded as “Wales’ best known painter and one of the defining artists of the 20th century”. 

 

The competition, which will be held annually, aims to encourage anyone aged 18 or under, attending a local authority school in Denbighshire, to get creative and express themselves creatively, and welcomes art across all mediums, including drawing, textiles, sculpture, painting, printmaking, mixed media, photography and digital media.

 

Welsh artist and 2018 competition judge, Keith Bowen, had high praise for the quality and creativity of the 300+ submissions this year.

 

Lucy Roberts from Ysgol Bro Dyfrdwy came first in the 5-7 category for her remarkable portrait drawing skills, while Class 4, Gardeners’ Group from Ysgol y Castell earned the top prize in the 7-11 category for their birds sculpture and were praised for their exceptional observational skills.  Hanna Jones from Ysgol Glan Clwyd was awarded first prize in the 11-18 category for her amazing Tuscany landscape.

 

This year’s winners received a cash prize towards the purchase of art materials for their school, an art masterclass with Keith Bowen himself in the Autumn Term 2018 and, as an additional thrill, an invitation to exhibit their prize-winning entries as part of ‘A Passion for Wales’ - Kyffin Williams PPRCA Centenary Celebration at the Royal Cambrian Academy, Conwy, from 10 May – 30 June 2018.  

 

An exhibition of 79 selected submissions from Denbighshire children and young people will also feature at Denbighshire County Council Headquarters, Wynnstay Road, Ruthin, from 10 May until 1 June 2018, before transferring to the Royal Cambrian Academy, Conwy, as part of its 136th Annual Summer Exhibition from 7 July until 8 September 2018.

 

Visitors to the Ruthin exhibition are able to vote for their favourite, with the top-rated piece winning the ‘People’s Choice Award’.

Arddangoswyr 2018 Exhibitors

10 Mai - 1 Mehefin 2018 | 10 May - 1 June 2018

Pencadlys Cyngor Sir Ddinbych, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

Denbighshire County Council HQ, Wynnstay Road, Ruthin, LL15 1YN

Oedran | Age 5-7

 1. Izzy Whitby, Ysgol y Llys

 2. Rhys Williams, Ysgol Caer Drewyn

 3. Evelyn Farrell, Ysgol y Llys

 4. Ethan Hamner, Ysgol Caer Drewyn

 5. Elise Morris, Ysgol y Llys

 6. Kitty Roberts, Ysgol Bodfari

 7. Seren Parsonage, Ysgol y Llys

 8. Harley Thomas, Ysgol Caer Drewyn

 9. Ella Bolton, Ysgol y Llys

 10. Rio Davies, Ysgol Caer Drewyn

 11. Mikael Feimi, Ysgol y Llys

 12. Harvey Jones, Ysgol Caer Drewyn

 13. Ffion Allen, Ysgol y Llys

 14. Alfie Smith, Ysgol Bodfari

 15. Poppy Roberts, Ysgol y Llys

 16. Nathan Allis, Ysgol Henllan

 17. Cameron Davies, Ysgol Bodfari

18.   Erin Williams, Ysgol y Llys

19.   India Wringe, Ysgol y Llys

20.   Scott Jones, Ysgol Henllan

21.   Betsan ap Gwynfor, Ysgol Bro Dyfrdwy

22.   Celyn Roberts, Ysgol Henllan

23.   Teegan Jones, Ysgol y Llys

24.   Malee Mayers, Ysgol Bodfari

25.   Cara Bell, Ysgol y Llys

26.   Macsen Mason-Jones, Ysgol y Llys

27.   Tianna Cornforth, Ysgol Bro Dyfrdwy

28.   Tomi Mason-Jones, Ysgol y Llys

29.   Cari Durkin, Ysgol Henllan

30.   Natalie Jones, Ysgol y Llys

31.   Evie Stockle, Ysgol y Llys

32.   Grŵp Tomi, Ysgol Bro Dyfrdwy

33.   Dainton Derbyshire Style, Ysgol Bro Dyfrdwy

34.   Greta Jones, Ysgol Bro Dyfrdwy

Oedran | Age 7-11

35.   Grŵp Eco, Ysgol Caer Drewyn

36.   Poppy Emmons, Ysgol Bodfari

37.   Lili Enfys McCabe, Ysgol y Llys

38.   Aled Jones, Ysgol Carreg Emlyn

39.   Brooke Southwick, Ysgol Bodfari

40.   Phoebe Eggington, Ysgol Caer Drewyn

41.   Awen Roche, Ysgol Bodfari

42.   Freya Williams, Ysgol Caer Drewyn

43.   Sienna Stubbs, Ysgol Henllan

44.   Chloe Galeandro, Ysgol Bodfari

45.   Anes Parry, Ysgol Bro Cinmeirch

46.   Emma Jane Williams, Ysgol Emmanuel

47.   Alfie Plumb, Ysgol Bro Cinmeirch

48.   Lucas Davies, Ysgol Bodfari

49.   Olek Brzost, Ysgol Caer Drewyn

50.   Emily Jackson, Ysgol Bodfari

51.   Megan Jinkinson, Ysgol Carreg Emlyn

52.   Dylan Roberts, Ysgol Bodfari

53.   Ava Williams, Ysgol Henllan

54.   Leah Galeandro, Ysgol Bodfari

55.   Annabel Williams, Ysgol Bodfari

56.   Lucy Adams, Ysgol Henllan

57.   Ela Williams, Ysgol Carreg Emlyn

58.   Hugo Loh, Ysgol Emmanuel

59.   Freddie Luhde-Fergusson, Ysgol Bodfari

60.   Noah Unsworth, Ysgol Bodfari

61.   Phoebe Griffiths, Ysgol y Llys

62.   Evie Paulus, Ysgol y Llys

63.   Leah Mae Williams, Ysgol y Llys

64.   Seren Hughes, Ysgol Henllan

65.   Alyssa Evans, Ysgol y Llys

66.   Phoebe Jackson, Ysgol Bodfari

Oedran | Age 11-18

67.    Rhiannon Williams, Ysgol Uwchradd Y Rhyl | Rhyl High School

68.    Catrin Burgess, Ysgol Glan Clwyd

69.    Phoebe Newell, Ysgol Uwchradd Y Rhyl | Rhyl High School

70.    Hannah Bolger, Ysgol Glan Clwyd

71.    Erin Davies, Ysgol Glan Clwyd

72.    Aaron Griffin, Ysgol Uwchradd Y Rhyl | Rhyl High School

73.    Catrin Rees Williams, Ysgol Glan Clwyd

74.    Ella White, Ysgol Glan Clwyd

75.    Georgia MacDonald, Ysgol Uwchradd Y Rhyl | Rhyl High School

76.    Julia Bugelli, Ysgol Glan Clwyd

77.    Emily Smith, Ysgol Glan Clwyd

78.    Lucy Winter, Ysgol Glan Clwyd

79.    Hayley Daffern, Ysgol Glan Clwyd

*Bydd enillydd cyffredinol y categori hwn yn cael ei arddangos fel rhan o

ANGERDD I GYMRU - A PASSION FOR WALES

Yn Cofio Celf Kyffin Williams PPRCA Centenary Celebration

Yn Academi Frenhinol y Cambrian, Conwy (Oriel Isaf) rhwng 10 a 30 Mai 2018.

 

Bydd yr holl waith celf yn cael ei arddangos fel rhan o 136eg Arddangosfa Haf Blynyddol Academi Frenhinol y Cambrian, Conwy (drwy’r holl Orielau), 7 Gorffennaf - 8 Medi 2018.

*The overall winner of this category will be exhibited as part of

ANGERDD I GYMRU - A PASSION FOR WALES

Yn Cofio Celf Kyffin Williams PPRCA Centenary Celebration

at The Royal Cambrian Academy, Conwy (Lower Gallery) from 10th -30th May 2018 2018

 

All artwork will be on display as part of The Royal Cambrian Academy, Conwy’s 136th Annual Summer Exhibition (All Galleries), 7th July – 8th September 2018.

Heading 3