top of page

Cymraeg

Welsh 

CYFEIRIADUR Y WE | WEB DIRECTORY

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim / Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich diwygiad a'ch dysgu / to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. Twinkl Cymru - casgliad amrywiol o adnoddau addysgu ar gyfer cefnogi plant o bob oed, a gynlluniwyd i gefnogi Cwricwlwm Cymru a datblygu'r Gymraeg / a varied collection of teaching resources for supporting children of all ages, designed to support the Curriculum for Wales and the development of the Welsh language www.twinkl.co.uk/resources/adnoddau-cymraeg-welsh-resources

  4. BookTrust Cymru - yn gweithio i ysbrydoli cariad at ddarllen mewn plant oherwydd gwyddom y gall darllen drawsnewid bywydau / works to inspire a love of reading in children because we know that reading can transform lives www.booktrust.org.uk/what-we-do/booktrust-cymru

  5. Cyw - Gwasanaeth S4C i blant bach - yn llawn gemau, caneuon, lliwio a llawer mwy/S4C's service for young viewers - full of games, songs, colouring and lots more https://cyw.cymru/en

  6. Mudiad Meithrin - mudiad gwirfoddol, sy'n arbenigo mewn darparu addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys grwpiau meithrin / a voluntary movement, specialising in the provision of Welsh-medium early years education, including nursery groups www.meithrin.cymru

  7. Urdd Gobaith Cymru - yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc rhwng 8 a 25 oed gymryd rhan mewn ystod o brofiadau drwy gyfrwng y Gymraeg / provides opportunities for children and young people aged between 8 and 25 years old to take part in a range of experiences through the medium of Welsh www.urdd.cymru

  8. S4C - Sianel deledu rydd-i-awyr Gymraeg / Welsh-language free-to-air television channel www.s4c.cymru

bottom of page