top of page

Gwyddoniaeth & Thechnoleg Science & Technology

NODWEDDWYD | FEATURED

LEFELAU HAY - YSBRYDOLI 3 MIN FILMS AR GYFER SAFON UWCH

Gwyddorau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

HAY LEVELS - INSPIRING 3 MIN FILMS FOR A-LEVELS - Sciences, Humanities & Social Sciences

https://www.youtube.com/user/HayLevels

CYFEIRIADUR Y WE | WEB DIRECTORY

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim / Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. STEMCymru / Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf - EESW / Engineering Education Scheme Wales Ltd - Mae STEMCymru yn cynnal nifer o weithgareddau ledled Cymru, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad ymarferol o weithio gyda diwydiannau, busnesau a sefydliadau addysg uwch / EESW STEMCymru run numerous activities across Wales, providing students with the opportunity to gain practical experience working with industries, businesses and higher education www.stemcymru.org.uk

 3. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein / Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 4. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech / Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

 5. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 6. MR P ICT AR-LEIN DPP / MR P ICT ONLINE CPD - Tech i Godi Safonau / Tech to Raise Standards www.mrpict.com

 7. Techniquest - elusen addysgol, gyda canolfannau gwyddoniaeth yng Nghaerdydd a Wrecsam, a'i chenhadaeth yw ymgorffori gwyddoniaeth yn niwylliant Cymru drwy ymgysylltu rhyngweithiol / an educational charity, with science centres in Cardiff and Wrexham, whose mission is to embed science in Welsh culture through interactive engagement www.techniquest.org

 8. Science made Simple - gan ddod â disgleirdeb gwyddoniaeth yn fyw gyda sioeau rhyngweithiol anhygoel, egni uchel ar gyfer ysgolion a gwyliau / bringing the brilliance of science to life with amazing, high energy interactive shows for schools and festivals www.sciencemadesimple.co.uk

 9. Lego Education, G2G Communities - Stiwdio Arloesi Addysg LEGO gyntaf y DU sydd wedi'i leoli yn y Rhyl, Gogledd / the UK’s first community focused LEGO Education Innovation Studio based in Rhyl, North Wales www.g2gcommunities.org

 10. Amgueddfa Wyddoniaeth, Llundain / Science Museum, London - ei nod yw gwneud synnwyr o'r wyddoniaeth sy'n siapio ein bywydau ac sydd ag arddangosfeydd arobryn a llawer o wrthrychau eiconig yn cael eu harddangos / aims to make sense of the science that shapes our lives and has award winning exhibitions and many iconic objects on show www.sciencemuseum.org.uk

 11. North Star Science School - dod â phobl ifanc, addysgwyr, gwyddonwyr a busnesau at ei gilydd i archwilio dyfodol Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathamateg (GTPCM) / bringing young people, educators, scientists and businesses together to explore the future of STEAM www.northstarscienceschool.co.uk

bottom of page