Beth sydd wedi bod yn digwydd a beth sy'n mynd i ddigwydd yn Cyfoethogi'r Cwricwlwm

What's been happening and what's about to happen in Curriculum Enrichment

 IONAWR 2019

JANUARY 2020

Gŵylgyfoeth 2020: 'Dros yr Enfys' Lansiad Swyddogol

“Rydym ar ein ffordd i weld y Dewin,

Dewin Gwlad yr Os!”

Bob blwyddyn, ers 2014, mae Menter Cyfoethogi Cwricwlwm Sir Ddinbych wedi dod â chyffro gŵyl thema flynyddol Gŵylgyfoeth i ysgolion, lle mae cystadlaethau, gweithdai, arddangosfeydd, ‘Dyddiau Trosfeddiannu’ a pherfformiadau theatrig ‘pop-up’ wedi plesio ac ennyn diddordeb plant a phobl ifanc wrth ddysgu ar draws y cwricwlwm yn greadigol, mewn ffyrdd newydd ac arloesol.

 

Nid yw Gŵylgyfoeth 2020 eleni: ‘Dros yr Enfys’ yn eithriad, gyda’i olwg hudolus hyfryd ar lyfr plant clasurol 1900 L. Frank Baum, ‘The Wonderful Wizard of Oz’ - ‘Dewin Gwlad yr Os’. 

 

Efallai bod y mwyafrif ohonom yn gyfarwydd â'r stori oesol a swynol hon, ond bydd Gŵylgyfoeth 2020: ‘Dros yr Enfys’ yn ein hatgoffa o'r llawenydd o ddilyn Ffordd y Brics Melyn gyda Dorothy a'i chi bach Toto, y Bwgan Brain, y Dyn Tun a'r Dyn Llew Llwfr, wrth iddynt deithio trwy fyd Os wedi'i ail-ddychmygu.

Mae Gŵylgyfoeth 2020: ‘Dros yr Enfys’ yn gwahodd anturiaethwyr ifanc uchelgeisiol o 11 ysgolion ledled Sir Ddinbych i deithio ar hyd eu Ffordd Brics Melyn eu hunain i Os, gan ddefnyddio eu dychymyg, eu harloesedd a’u creadigrwydd, trwy gymryd rhan mewn cyfres o gystadlaethau cyffrous a heriol.

 

Fel gwefr ychwanegol, bydd Magic Light Productions, y tîm creadigol y tu ôl i Gŵylgyfoeth 2020: ‘Dros yr Enfys’, yn mewnbynnu gwaith plant ysgol Sir Ddinbych i'w perfformiadau theatrig ‘pop-up’ o ‘The Magic of Oz’, sy'n teithio ysgolion Sir Ddinbych o 9fed-25ain Mehefin 2020.

 

Yn addas ar gyfer pob oedran a gallu, mae Gŵylgyfoeth 2020: ‘Dros yr Enfys’ yn addo chwisgio pawb sy’n cymryd rhan ar daith corwynt o Sir Ddinbych i Os ac yn ôl adref eto.

 

Felly, rhowch ar eich sliperi arian (doedden nhw ddim yn rai rhuddem fel yn y fersiwn ffilm Technicolour o'r stori ym 1939) a pharatowch ar gyfer dilyn y ffordd brics melyn. Pwy a ŵyr beth fyddwch chi'n ei ddarganfod?

Denbighshire's Enrichfest 2020: 'Over the Rainbow' Official Launch

“We're off to see the Wizard,

the Wonderful Wizard of Oz!”

Each year, since 2014, Denbighshire Curriculum Enrichment initiative has brought the excitement of an annual themed Enrichfest festival to schools, whereby competitions, workshops, showcases, Takeovers and ‘pop-up’ theatrical performances have delighted and engaged children and young people in learning across the curriculum creatively, in new and innovative ways.

 

This year’s Enrichfest 2020: ‘Over the Rainbow’ is no exception, with its magically delightful take on the classic 1900 L. Frank Baum’s children’s book, The Wonderful Wizard of Oz.

 

Most of us may be familiar with this timeless and charming story, but Enrichfest 2020: ‘Over the Rainbow’ will remind us of the joy of following the Yellow Brick Road with Dorothy and her little dog Toto, the Scarecrow, the Tin Man and the Cowardly Lion, as they travel through the re-imagined world of Oz.

 

Enrichfest 2020: ‘Over the Rainbow’ invites ambitious young adventurers from 11 schools across Denbighshire to travel along their own Yellow Brick Road to Oz, using their imagination, innovation and creativity, by entering a series of exciting and challenging competitions.

 

As an added thrill, Magic Light Productions, the creative team behind Enrichfest 2020: ‘Over the Rainbow’, will input work by Denbighshire schoolchildren themselves into its ‘pop-up’ theatrical performances of ‘The Magic of Oz’, touring Denbighshire schools from 9th - 25th June 2020.

 

Suitable for all ages and abilities, Enrichfest 2020: ‘Over the Rainbow’ promises to whisk all who take part on a whirlwind journey from Denbighshire to Oz and back home again.

 

So put on your silver slippers (they weren't ruby until the 1939 Technicolor movie version of the story) and get ready to follow the yellow brick road. Who knows what you’ll discover?

MEDI 2019

'Rhannwch Dudalen'

Prosiect Darllen newn Ysgolion

"Nid oes y fath beth â phlentyn sy'n casáu darllen; dim ond plant sydd heb gael y llyfr cywir."

 

Frank Serafini

 

Gyda phenodiad Cressida Cowell fel Awdures Llawryfog i Blant, Cwmni Waterstones (Gorffennaf 2019) ac ar achlysur dadorchuddio ei Siarter: “Rhestr Fawr o bethau i'w gwneud", sy'n pwysleisio pwysicrwydd hawl bob plentyn i "fod yn berchen ar eu llyfr eu hunain", i dderbyn “darlleniadau llafar ar eu cyfer” ac i “weld eu hunain yn cael eu hadlewyrchu mewn llyfr", mae Menter Cyfoethogi Cwricwlwm Sir Ddinbych wedi ddilyn esiampl Siarter Ms Cowell ac wedi gwneud rhai newidiadau i'w Cynllun Mentora Darllen gwirfoddol ei hun.

SEPTEMBER 2019

'Share a Page'

Reading in Schools Project

“There is no such thing as a child who hates to read; there are only children who have not found the right book.”

Frank Serafini

With the appointment of Cressida Cowell as Waterstones’ Children’s Laureate (July 2019) and the unveiling of her Laureate Charter; a “giant to-do list”, asserting every child’s right to “own their own book”, to “be read aloud to” and to “see themselves reflected in a book”, Denbighshire Curriculum Enrichment Initiative has taken a leaf out of Ms Cowell’s Charter and made a few amendments to its own volunteer reading mentoring scheme.

Drwy ddarparu cymorth unigol wythnosol i blant ysgolion cynradd ac uwchradd, mae Prosiect Darllen mewn Ysgolion Sir Ddinbych, ‘Rhannwch Dudalen’, yn anelu at hyrwyddo darllen drwy eu hannog i ddarganfod hud llyfrau a dod yn ddarllenwyr mwy hyderus gyda gwirfoddolwr darllen drwy gydol y flwyddyn ysgol. Mae hefyd yn anelu at helpu i gynyddu lefelau darllen a chyrhaeddiad llythrennedd, meithrin cariad at ddarllen ac agwedd gadarnhaol i ddysgu.

 

Mae'r Prosiect Darllen ‘Rhannwch Dudalen’ mewn Ysgolion yn rhoi cyfle i blant ddatblygu eu sgiliau iaith a chyfathrebu, yn ogystal â chynyddu eu hunan-hyder, eu hunan-barch a'u sgiliau cymdeithasol.

 

Mae pump o ysgolion Sir Ddinbych yn cymryd rhan yn y prosiect eleni - Ysgol Uwchradd Dinbych, Ysgol Pendref, Ysgol Bodfari, Ysgol Llanbedr ac Ysgol Borthyn.

 

Mae'n rhoi boddhad:

Teimlo boddhad o wybod eich bod chi’n gwneud gwahaniaeth a bod y plant yn edrych ymlaen at eich ymweliadau.   

 

“Mae gweld y plant yn dod yn fwy brwdfrydig a hyderus wrth i'r wythnosau fynd heibio; maent yn mynd yn llai swil ac yn gofyn cwestiynau, i gymharu â'r wythnos gyntaf, roeddent yn dawel iawn.”

 

A dyma beth sydd gan y plant i'w ddweud:

Mae'n garedig iawn i chi ddod i'n hysgol a gwrando arna i yn darllen. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld ac mae'n fy helpu i ddarllen.

By providing weekly individual support to primary and secondary school children, Denbighshire’s Reading in Schools Project, ‘Share a Page’, aims to promote reading by encouraging them to discover the magic of books and become more confident readers with a reading volunteer throughout the school year. It also aims to help increase reading levels and literacy attainment, foster a love of reading and a positive attitude to learning.

 

‘Share a Page’ Reading in Schools Project provides children with an opportunity to develop their language and communication skills, as well as increase their self-confidence, self-esteem and social skills.

 

Five Denbighshire schools are taking part in this year’s project - Denbigh High School, Ysgol Pendref, Ysgol Bodfari, Ysgol Llanbedr and Ysgol Borthyn.

 

It’s rewarding:

Knowing you’re making a difference and that the children look forward to your visits is really rewarding.

 

“Seeing the children become more enthusiastic and confident as the weeks go by; they become less shy and ask questions, whereas compared to the first week, they were really quiet.”

And here’s what the children have to say: