top of page

Iechyd a Lles

Health & Well-being 

CYFEIRIADUR Y WE | WEB DIRECTORY

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim / Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. Meic - gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru / helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

 3. SchoolBeat - Heddlu'n diogelu plant Cymru trwy addysg atal troseddu / Police safeguarding the children of Wales through crime prevention education www.schoolbeat.cymru

 4. Llais Disgyblion Cymru / Pupil Voice Wales - creu amgylchedd addysgol cynhyrchiol, rhaid clywed llais disgyblion / create a productive educational environment, pupils’ voice has to be heard www.pupilvoicewales.org.uk

 5. Dangos i Hiliaeth y Cerdyn Coch / Show Racism the Red Card - prif elusen addysgol gwrth-hiliaeth y DU, gan ddarparu gweithdai addysgol, sesiynau hyfforddi, pecynnau amlgyfrwng, a llu o adnoddau eraill, i gyd gyda'r diben o fynd i'r afael â hiliaeth mewn cymdeithas / the UK's leading anti-racism educational charity, providing educational workshops, training sessions, multimedia packages, and a whole host of other resources, all with the purpose of tackling racism in society www.theredcard.org

 6. Senedd Ieuenctid Cymru | Welsh Youth Parliament - grymuso pobl ifanc i wneud penderfyniadau, a rhoi llais iddynt yng ngwleidyddiaeth Cymru / to empower young people to make decisions, and to provide them with a voice in Welsh politics www.youthparliament.wales

 7. Comisiynydd Plant Cymru / Children’s Commissioner for Wales - hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc yng Nghymru / championing the rights of children and young people in Wales www.childcomwales.org.uk

 8. NSPCC - prif elusen plant y DU, atal camdriniaeth a helpu'r rhai yr effeithir arnynt i wella / the UK's leading children's charity, preventing abuse and helping those affected to recover www.nspcc.org.uk

 9. Barnardos - helpu i ddod â'r gorau mewn plant – ni waeth pwy ydynt na beth y maent wedi bod drwyddo / helping bring out the best in children – no matter who they are or what they have been through www.barnardos.org.uk

 10. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein / Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 11. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

 12. Canolfan Gweithgareddau Addysg Pentreperyglon / Dangerpoint Education Activity Centre - addysgu pobl am sut i osgoi risgiau, damweiniau ac anafiadau a'u helpu i gadw'n ddiogel mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol / educating people about how to avoid risks, accidents and injuries and to help them stay safe in a fun & interactive way www.dangerpoint.org.uk

 13. The Body Coach (PE with Joe) - yn cenhadu ar sut i gael y byd yn fwy heini, yn gryfach, yn iach ac yn hapusach / on a mission to get the world fitter, stronger, healthier and happier www.thebodycoach.com

 14. CAIS - helpu pobl sy'n cael problemau gyda chaethiwed, iechyd meddwl, datblygiad personol a chyflogaeth - yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i'w teuluoedd a'u ffrindiau / helping people who are having problems with addictions, mental health, personal development and employment – as well as offering assistance and information to their families and friends www.cais.co.uk

 15. Place2Be - gwella iechyd meddwl plant, gweithio gyda disgyblion, teuluoedd a staff yn ysgolion y DU / improving children's mental health, working with pupils, families and staff in UK schools www.place2be.org.uk

 16. Mentally Healthy Schools - yn dwyn ynghyd adnoddau iechyd meddwl sicr o safon, gwybodaeth a chyngor ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban / brings together quality-assured mental health resources, information & advice for primary schools in England, Northern Ireland, Scotland and Wales www.mentallyhealthyschools.org.uk

 17. Childline - yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater y maent yn mynd drwyddo. P'un a yw'n rhywbeth mawr neu fach, mae eu cwnselwyr hyfforddedig yno i'ch cefnogi. Mae Childline yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac ar gael unrhyw amser, dydd a nos / is there to help anyone under 19 in the UK with any issue they’re going through. Whether it’s something big or small, their trained counsellors are there to support you. Childline is free, confidential and available any time, day or night www.childline.org.uk

 18. Samaritans - Beth bynnag rydych chi'n mynd drwyddo, gallwch gysylltu â'r Samariaid am ddim 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn / Whatever you're going through, you can contact Samaritans for free 24 hours a day, 365 days a year www.samaritans.org

 19. Mind Infoline - Mae Mind Infoline yn darparu gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau gan gynnwys mathau o broblemau iechyd meddwl, ble i gael help, meddyginiaeth a thriniaethau amgen, ac eiriolaeth. Gallant chwilio am fanylion am help a chefnogaeth yn eich ardal eich hun Mind Infoline provides information on a range of topics including types of mental health problems, where to get help, medication and alternative treatments, and advocacy. They are able to look for details of help and support in your own area www.mind.org.uk

 20. Education Support Partnership - Llinell gymorth genedlaethol 24/7 am ddim sydd ar gael i staff addysgu / A free, national 24/7 helpline available to teaching staff www.educationsupport.org.uk

bottom of page