1/3

Lles

Well-being 

Heriau Plant Creadigol Sir Ddinbych| Denbighshire Creative Kids Challenges

DEWCH I GOGINIO! | COME AND COOK!

Syniadau am ryseitiau yn ystod y cyfnod cloi

Recipe ideas for during lockdown

Rydym yn rhannu ryseitiau a fideos syml a maethlon y gallwch eu gwneud adref gyda’ch teulu.

 

Mae rhai o’r ryseitiau wedi eu cymryd o’r prosiect ‘Dewch i Goginio’ sy’n cael ei ddarparu mewn 9 o’n hysgolion gan staff ysgol a chogyddion ysgol, yn ogystal â lleoliadau cymunedol. (Mae Dewch i Goginio yn brosiect lleol a ddarperir gan Ddietegwyr Iechyd y Cyhoedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr).

 

Ydych chi’n colli eich Prydau Ysgol Sir Ddinbych? Bydd rhai o’n cogyddion ysgol hefyd yn gwneud fideos o’u ryseitiau i’w rhannu gyda chi a byddant yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon! Yummy!

 

Os nad oes gennych chi bob un o’r cynhwysion allweddol, gwneir awgrymiadau mewn rhai o’r fideos. Gallwch ychwanegu neu dynnu cynhwysion yn ôl gofynion blas, alergeddau a diet.

 

Dewch i Goginio!

Rysáit Rhif 1: Cawl Llysiau Llawn Egni

 

  • Fideo rysáit

  • Cynhwysion y rysáit/offer AC dull

PDF - 2 ynghlwm

  • Ar gyfer faint o bobl?

4-6 oedolyn neu 12 plentyn

  • A oes modd ei rewi?

OES

Mae’r rysáit syml, blasus a maethlon hwn yn defnyddio sawl cynhwysyn, a gallwch chi ychwanegu eich cynhwysion chi, neu gyfnewid cynhwysion drwy ddefnyddio rhai ffres, wedi rhewi neu o dun.

We will share simple and nutritious recipes and videos that you can make at home with your family.

 

Some of the recipes are taken from the ‘Come and Cook’ project which is delivered in 9 of our schools by school staff and school cooks, as well as community venues. (Come and Cook is a local project delivered by Public Health Dietitians at Betsi Cadwaladr University Health Board).

Are you missing your Denbighshire School Meals? Some of our school cooks will also be making videos of their recipes to share with you and they will be added to this page! Yummy!

 

If you don't have all of the key ingredients, suggestions are made in some of the videos. You can add or remove ingredients according to taste, allergies and dietary requirements.

 

Come and Cook!

Recipe Number 1: Hearty Vegetable Soup

 

  • Recipe video

  • Recipe ingredients/equipment AND method

PDF- 2 attached

  • For how many people?

4-6 adults or 12 children

  • Can it be frozen?

YES

 

This simple, tasty and nutritious recipe uses several ingredients, and you can add your own ingredients, or swap ingredients using fresh, frozen or tinned ones.

Cysylltiadau | Links