1/3

Llythrennedd Literacy 

Newyddion | News

DOD YN FUAN... | COMING SOON...

 

Menter Mentora Darllen Sir Ddinbych 2019

Denbighshire Reading Mentoring Initiative 2019

Gweithdy Dathlu | Celebration Workshop

Dyddiadur Mentor Darllen Sir Ddinbych…

Mae bod yn rhan o fenter Mentora Darllen Sir Ddinbych y tymor hwn wedi bod mor ysbrydoledig. Ymddengys bod plant a phobl ifanc, a allai fod wedi ystyried darllen fel tasg diflas o’r blaen, ’rwan mor falch i’m gweld yn cyrraedd drws eu dosbarth!

Cysylltiadau | Links

Maent yn dewis llyfrau yn awyddus, yn mynegi eu barn, yn gofyn cwestiynau ... ac yn siarad, siarad, siarad am yr hyn y maent yn ei weld ar y tudalennau.

Mae gweld eu hyder yn tyfu yn yr amser byr yr ydym wedi treulio darllen gyda'n gilydd yn foddhaol iawn. Gallaf weld eu bod yn dod yn fwy rhugl ac yn darllen geiriau gyda mwy o hyder. Mae'n bleser o’r mwyaf i wylio'r plant yn dod yn ddarllenwyr cryfach a myfyrwyr mwy hyderus.

 

Ni fyddaf byth yn blino gweld llygaid y plant yn goleuo wrth iddynt weithio trwy swn geiriau a sillafau nes eu bod yn dod i wybod yn sydyn eu bod yn deall. Mae disgyblion Blwyddyn 3 Ysgol Tremeirchion newydd ddechrau darllen yn Saesneg, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt weithio ychydig yn galetach, ond mae nhw bob amser mor benderfynol ac ni fyddant byth yn rhoi'r gorau iddi. Maent wrth eu bodd yn darllen yn y Gymraeg a'r Saesneg ac eisiau rhannu gyda mi, yn fanwl, yr hyn y maent yn ei ddarllen.

 

I ychwanegu gwefr arbennig y tymor hwn, gofynnodd y myfyrwyr os allent ysgrifennu llythyrau at eu hoff awduron - David Walliams, Julia Donaldson a Jeff Kinney. Ysgrifennodd disgyblion o Ysgol Llanbedr at Frieda Hughes, merch un o awduron mwyaf yr ugeinfed ganrif, sef Ted Hughes, i ddweud wrthi faint oedden nhw wedi mwynhau darllen llyfr ei thad, ‘The Iron Man’.

 

Cymaint o fraint yw hi i gwrdd â phlentyn unwaith yr wythnos am 30 munud, yn ystod y diwrnod ysgol, i fwynhau darllen ac i fyned i mewn i fyd llyfrau.

Diary of a Denbighshire Reading Mentor…

Being part of Denbighshire’s Reading Mentoring initiative this term has been so inspiring. Children and young people, who previously might have considered reading to be a chore, seem to brighten up when they see you at their classroom door! They eagerly select books, express their opinions, ask questions… and talk, talk, talk about what they see on the pages.

 

Seeing their confidence grow in the short time we’ve spent reading together is very rewarding. I can see that they are becoming more fluent and read words with more ease and confidence. It’s a joy to watch the children become stronger readers and more confident students.

 

I never tire of seeing the children’s eyes light up as they work through sounds and syllables until they suddenly know they have it right. Year 3 pupils at Ysgol Tremeirchion have just started reading in English which means they have to work a little harder, but they are always so determined and never give up. They love reading in Welsh and English and want to share with me, in detail, all that they read.

 

As an added thrill this term, students asked if they could write letters to their favourite authors - David Walliams, Julia Donaldson and Jeff Kinney.  Pupils from Ysgol Llanbedr even wrote to Frieda Hughes, daughter of one of the twentieth century's greatest writers, Ted Hughes, to tell her how much they had enjoyed reading her “Dad’s’ book”, ‘The Iron Man’. 

 

What a privilege it is to be able to meet with a child once a week, for 30 minutes, during the school day, to simply enjoy reading and the world of books.

''Dim byd yn wimpy efo’r hogyn yma'

Dyddiadur Mentor Darllen Sir Ddinbych

Nid yw cariad at ddarllen yn dod yn naturiol nac yn hawdd i bawb. Nid yw rhai myfyrwyr eisiau darllen.  Gall cynnal ddiddordeb cyffredinol myfyrwyr mewn darllen dros amser fod yn anodd hefyd.  Felly beth ydych chi'n ei wneud pan nad yw myfyriwr eisiau darllen?

 

Fel un o Fentoriaid Darllen Sir Ddinbych, rwyf wedi darganfod bod caniatáu i fyfyrwyr ddewis pa lyfr y maent yn ei ddarllen yn gwneud byd o wahaniaeth.  Er enghraifft, mae fy ‘ffrind ddarllen’ yn Ysgol Pendref, Dinbych, wedi darganfod ac yn CARU llyfrau Jeff Kinney ‘Diary of a Wimpy Kid, sydd wedi agor byd newydd iddo.  Mae unrhyw lyfr sydd yn ennyn diddordeb mewn darllen yn wych efo fi!  Rwy'n ei weld yn gwenu yn ystod ein sesiynau darllen 30 munud wythnosol ac yn gwybod ei fod wedi ymgysylltu â'r llyfrau hyn.

 

Ar ôl i ni ddarganfod awdur yr ydym yn ei hoffi, am gymhelliad i barhau i ddarllen fyddai hefyd medru ysgrifennu at yr awdur ei hun a dweud wrtho faint yr ydym yn hoffi ei waith.  Felly, sgrifennodd un darllenydd ifanc at yr awdur (yn yr achos hwn, y Jeff Kinney gwych), heb wybod hefyd fod llyfr wedi'i anfon gyda'i lythyr i Massachusetts, UDA, ar gyfer llofnod Jeff gyda’r taliad posto $10!  Dychmygwch pa mor hyfryd ychydig wythnosau yn ddiweddarach pan ddaeth parsel i’r ysgol at y darllenydd oddiwrth ei hoff awdur, gyda llyfr wedi'i lofnodi a neges bersonol iddo!

 

Os ydych chi'n edrych am gyfres wych i blant i’w ddarllen, mae DoaWK yn un hwyliog a diddorol i'w dewis.  Mae'r straeon doniol, darluniau creadigol a phenodau byr yn ddelfrydol.  Nid yw hefyd yn rhy anodd, felly hyd yn oed os ydych chi'n ei chael hi'n anodd i ddarllen, byddwch yn mwynhau'r llyfrau hyn.

 

Mae fy ffrindiau darllen a minnau’n edrych ymlaen rwan at y cyhoeddiad newydd gan Jeff Kinney o Diary of a Wimpy Kid : The Meltdown ar 30 Hydref 2018.

‘Nothing Wimpy about this Kid'

Diary of a Denbighshire Reading Mentor

A love of reading is something that doesn’t come naturally or easily to everyone.  Some students don’t want to read.  Maintaining a student’s general interest in reading over time can also be difficult.  So what do you do when a student doesn’t want to read?

 

As one of Denbighshire’s Reading Mentors, I have discovered that allowing students to choose which book they read makes a world of difference.  For example, my reading buddy at Ysgol Pendref, Denbigh, has discovered and LOVES Jeff Kinney’s Diary of a Wimpy Kid books, which have opened up a whole new world to him.  Any book that gets him interested in reading is fantastic with me!  I watch him smile during our 30 minute weekly reading sessions and just know that he has connected with these books. 

 

Once we found an author we really like, what an incentive to carry on reading it would be, if we could write to that author and tell him how much we like his work.  So the reader writes to the author (in this case, the fantastic Jeff Kinney), not knowing also that a book has been sent with his letter to Massachusetts, USA, for Jeff’s signature and the covering postage of $10!  Imagine the sheer thrill a few weeks later when a package arrives at the reader’s school from his favourite author, with a signed book and a personal message to him!

 

 

If you’re looking for a great series for children to read, DoaWK is a fun and interesting one to pick.  The funny stories, creative illustrations and short chapters are ideal.  It’s also not too hard, so even if you struggle to read, you will really enjoy these books.

 

 

My reading buddy and I are now looking forward to the new release from Jeff Kinney of Diary of a Wimpy Kid: The Meltdown on 30 October 2018.

Menter Mentora Darllen Sir Ddinbych

Denbighshire's Reading Mentoring Initiative

Pwy all ymuno â’r llyfrgell?

Gallwch ymuno â’r llyfrgell os ydych chi’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn Sir Ddinbych neu yn un o’i siroedd cymdogol. Mae’r llyfrgell yn agored i bobl o bob oed – fyddwch chi byth yn rhy ifanc nac yn rhy hen i ymuno â’r llyfrgell!

 

Ymuno â’r llyfrgell ar-lein

Os byddwch yn ymuno â’r llyfrgell ar-lein, byddwch yn derbyn eich rhif aelodaeth a’r rhif PIN yn y post o fewn 10 diwrnod gwaith.  Pan fyddwch yn derbyn y rhain, byddwch yn gallu dechrau defnyddio catalog ar-lein y llyfrgell.

Gallwch hefyd fynd i’ch llyfrgell leol ac ymuno’n bersonol. Byddwn yn gofyn i chi am brawf adnabyddiaeth, fel trwydded yrru neu fil gwasanaeth. Yna byddwch yn gallu dechrau benthyca ar unwaith.

 

 

 

 

Who can join the library?

You can join the library if you live, work or study in Denbighshire, or one of its neighbouring counties. The library is open to people of all ages – you are never too young or too old to join the library!

 

Join the library on-line

If you join the library on-line, you will receive your membership number and PIN number in the post within 10 working days. When you receive these, you will be able to start using the online library catalogue.

You can also go to your local library and join in person. We will ask you for proof of identification, such as a driving licence or utility bill. You will then be able to start borrowing straight away.