Maen yr Athronydd@20 | Philosopher’s Stone@20

Cael 2017 i hedfan o’r dechrau... | Getting 2017 off to a flying start…

Ysgol Gacennau Harri Potter - yn eisin ar y gacen!

Harry Potter Cake School - the icing on the cake!

Ysgol Gacennau HarrI Potter Sir Ddinbych yw’r gystadleuaeth pobi eitha’, lle mae pobyddion ifanc angerddol yn cystadlu i gael eu coroni’n ‘Seren Bobydd’ gyffredinol holl ysgolion Sir Ddinbych. Ac, yr wythnos diwethaf, am y tro cyntaf erioed, croesawodd Ysgol Uwchradd Dinbych bobyddion ifanc o ysgolion cynradd ac uwchradd y Sir i frwydro drwy gyfrwng pobi.

 

Drwy gydol Tymor y Gwanwyn a'r Haf 2017, mae pobyddion ifanc o ysgolion ledled Sir Ddinbych wedi gwisgo eu ffedogau ac wedi profi eu sgiliau pobi, eu creadigrwydd a’u medr, mewn ymgais i gyrraedd yr Ysgol Gacennau Harry Potter i ddod o hyd i bobydd ifanc gorau'r Sir.

 

Thema’r gystadleuaeth eleni oedd Harri Potter, er anrhydedd 20fed pen-blwydd cyhoeddi 'Harri Potter a Maen yr Athronydd'.  Mae’r pobyddion ifanc wedi archwilio a datblygu sgiliau pwrpasol ac ymarferol ac wedi plesio pawb drwy 'chwipio i fyny' danteithion pobi ‘spellbindingly blasus’ ac iach, gan seilio eu ‘Gwaith Pobi Syfrdanol’ a’u bisgedi sinsir addurniedig ar eu hoff cymeriadau yn nofel gyntaf JK Rowling.

 

Yn yr Ysgol Gacennau (y Rownd Derfynol) yr wythnos ddiwethaf, ’roedd y menig popty wedi eu tynnu, pan osodwyd her terfynol i’n pobyddion ifanc, sef - Gwaith Pobi Technegol – h.y.cyfle i brofi eu gwybodaeth a'u profiad technegol, a ‘gwahanu'r gwenith o'r us’!  Y cwestiwn oedd - a fuasent yn medru ymateb i'r her?

Denbighshire’s Harry Potter Cake School is the ultimate schools’ baking competition, where passionate young bakers compete to be crowned Denbighshire’s overall ‘Star Baker’.  And, last week, for the first time ever, Denbigh High School welcomed primary and secondary school young bakers to do baking battle. 

 

Throughout the Spring and Summer terms 2017, young bakers in schools across Denbighshire have donned their aprons and proved their baking prowess, creativity and skill, in a bid to reach the Harry Potter Cake School to find the county’s best young baker. 

 

The theme for this year’s competition has been Harry Potter, in honour of the 20th Anniversary publication of ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’.  Young bakers have explored and developed purposeful and practical skills and delighted in ‘whipping up’ spellbindingly delicious and healthy baked treats, basing their ‘Showstopper Bakes’ and decorated gingerbread biscuits on favourite delicacies and characters, inspired by JK Rowling’s debut novel. 

 

At last week’s Cake School (Grand Final), the oven gloves were off, when young bakers were set a final challenge - the Technical Bake – testing their technical knowledge and experience, which separated the wheat from the chaff.  Would they rise to the challenge?

Cymerodd Ysgol Caer Drewyn yr anrhydedd yn y categori oedran 7-11 gyda pizza addas ar gyfer Harry, Ron a Hermione, a daeth Ysgol Uwchradd Dinbych yn fuddugol yn y gystadleuaeth 11-14.

 

Cafodd y ‘Brwydr Pobi’ ei noddi gan A. F. Blakemore & Sons Cyf. a chwmni ‘The Pudding Compartment, Bagillt.  Dyfeisiwyd bob un sialens gan Mrs Teleri Owen, Ysgol Uwchradd Dinbych gyda’r cogydd enwog, Graham Tinsley MBE, yn beirniadu’r gwaith gan blant oedran 11-14.Hefyd fe wefreiddiodd Graham y cogyddion ifanc drwy roi dosbarth meistr pobi.

 

Felly, beth oedd barn y pobyddion ifanc am eu profiad?  "Rwyf wedi cael diwrnod gwych ac wedi dysgu pethau newydd".  "Rydw i wedi mwynhau'r profiad hwn yn wirioneddol ac mae wedi ennyn mwy o ddiddordeb ynof mewn coginio”.  "Roedd yn gyfle i mi wneud ffrindiau newydd drwy wneud rhywbeth dwi’n ei fwynhau".

 

Ac aelodau o'r teulu?  "Mae'n brofiad dysgu, gan weithio ochr yn ochr â phlant nad ydynt erioed wedi cwrdd o'r blaen, a rhoi hyder a’u paratoi ar gyfer profiadau yn y dyfodol a allai fod yn debyg". "Fel arfer, yn bennaf, dim ond digwyddiadau chwaraeon sy'n dod ag ysgolion at ei gilydd, felly byddwn i'n cytuno ei bod hi’n braf i ddod â nhw at ei gilydd mewn math o ddigwyddiad gwahanol".

 

Mae Gwasanaethau Addysg a Phlant Sir Ddinbych  ‘yn falch iawn fod 865 o blant a phobl ifanc o fewn Sir Ddinbych wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Brwydr Pobi eleni ac eisoes wrthi’n paratoi rhywbeth arbennig ar gyfer pawb ym 2018!

Ysgol Caer Drewyn took the honours in the 7-11 age category with a pizza fit for Harry, Ron and Hermione, whilst Denbigh High School was victorious in the 11-14 competition.

 

The Cake-Off was sponsored by A. F. Blakemore & Sons Ltd and The Pudding Compartment, Bagillt.  All challenges were devised by Mrs Teleri Owen, Denbigh High School.  Celebrity chef Graham Tinsley MBE judged the 11-14 challenge and thrilled the young chefs with a baking masterclass. 

 

So what did the young bakers think?  “I’ve had a fantastic day and have learnt new things”. “I’ve really enjoyed this experience and it’s made me more interested in cooking”.  “It’s a chance for me to make new friends through something I enjoy”. 

 

And family members?  “It’s a learning experience, working alongside children they have never met before, gives confidence and sets them up for future experiences that may be of a similar situation”.  “It’s mostly sporting events that bring schools together, so I’d agree that it’s nice to bring them together in a different setting”. 

 

 

Denbighshire Education and Children’s Services’ is delighted that 865 Denbighshire children and young people took part in this year’s Cake-Off competition and is already ‘cooking’ up something special for 2018! 

CYSTADLEUAETHAU YSGOLION | SCHOOLS' COMPETITIONS

GWOBR-ENNILLWYR | PRIZE-WINNERS

Dathlu 20 mlynedd o hud Harri Potter

Celebrating 20 years of Harry Potter magic

Mae ysgolion yn gyffrous dros ben yn Sir Ddinbych ar gyfer penblwydd 20 mlynedd ers cyhoeddi 'Harry Potter a Maen yr Athronydd' am y tro cyntaf ar 26 Mehefin 2017.

Schools are extremely excited in Denbighshire for the upcoming 20th anniversary of ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ on 26 June 2017.

 

LLYTHRENNEDD DIGIDOL | DIGITAL COMPETENCE

 

'Pottero o Gwmpas'  | 'Potterin' About'

Enillwyr | Winners

 

 • YSGOL TREFNANT

 

Mwynhewch y Casgliad Lawn o 8 o ffilmiau Harri Potter

Enjoy the Harry Potter Complete 8-Film Collection

YSGRIFENNU CREADIGOL | CREATIVE WRITING

'Cwilio Castiog’ 'Quirky Quilling'

Oedran 5-7 | Age 5-7

 • Arthur Garratt Smith, Ysgol Carrog

 • Freya Millington, Ysgol y Parc

 • Bethany Sands, Ysgol Bryn Collen

 • Chloe Galeandro,Ysgol Bodfari

 

Bydd pob enillydd gwobr yn derbyn rhifyn darluniadol o 'Harry Potter and the Philosopher’s Stone’, yn llawn o luniau lliw cyflawn gogoneddus gan yr arlunydd Jim Kay.

Each prize-winner will receive an illustrated edition of ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’, packed with glorious full-colour illustrations by Jim Kay.

 

'Sêr Llythrennedd’ (Canmoliaeth Uchel) | ‘Literacy Stars’ (Highly Commended)

 • Bobby Raven, Ysgol Bodfari

 • Cecelia Brazier, Ysgol y Parc

 • Evelyn Edwards, Ysgol Bodnant

 • Seren Grace Williams, Ysgol y Parc

 • Edward Fulton, Ysgol Llanbedr

 • Luke Simister, Ysgol Carrog

 • Meri Roche, Ysgol Bodfari

 • Max Houldsworth, Ysgol Bodnant

 • Sophie Vernon, Ysgol Llanbedr

 • Orlando Colpitts, Ysgol y Parc

 • Sonny Simister, Ysgol Carrog

 • George Bowcott, Ysgol y Parc

 

Oedran 7-11 | Age 7-11

 • Joseph Taylor,Ysgol Bodnant

 • Conner Jones, Ysgol Bodfari

 • Elin Wisby, Ysgol Trefnant

 • Sumitri Davies, Ysgol Borthyn

 

Bydd pob enillydd gwobr yn derbyn argraffiad arbennig o  ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ – i gynrychioli’r pedwar llys ysgol, sef:- Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw.

Each prize-winner will receive a special House Edition of JK Rowling’s ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ – Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw

 

'Sêr Llythrennedd’ (Canmoliaeth Uchel) | Literacy Stars’ (Highly Commended)

 • Evie Hesketh, Ysgol Carrog

 • Ben Ratcliffe, Ysgol Bodnant

 • Attiya Richardson, Ysgol Bodnant

 • Faye Garner, Ysgol Borthyn

 

Oedran 11-14 | Age 11-14

 • Charlotte Harding, Ysgol Dinas Brân

 • Lucy Holt, Ysgol Dinas Brân

 • Jim Norman, Ysgol Dinas Brân

 

Gall Charlotte, Lucy a Jim yn awr yn edrych ymlaen at baratoi am eu taith i weld ‘Harry Potter and the Cursed Child’ yn y Palace Theatre, Shaftesbury Avenue, Llundain, Ddydd Mercher 14 Mehefin 2017.

Charlotte, Lucy and Jim can now look forward to planning their trip to see ‘Harry Potter and the Cursed Child’ at the Palace Theatre, Shaftesbury Avenue, London, on Wednesday 14 June 2017.

 

'Sêr Llythrennedd’ (Canmoliaeth Uchel) | ‘Literacy Stars’ (Highly Commended)

 • Erin Davies, Ysgol Uwchradd Dinbych

 • Erin Pratt, Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig y Bendigaid Edward Jones | Blessed Edward Jones RC High School

 

Er mwyn cydnabod ansawdd uchel y ceisiadau a gyflwynwyd gan Ysgol Uwchradd Dinbych ac Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig y Bendigaid Edward Jones, mae trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer gweithdai ysgrifennu creadigol i’w cynnal ym mhob ysgol, i’w cyflwyno gan  awdur / dramodydd Cymreig blaenllaw (dyddiadau i'w cytuno, ond yn debygol o fod yn y flwyddyn academaidd 2017-18).

 

In recognition of the quality of the entries submitted by Denbigh High School and Blessed Edward Jones RC High School, arrangements will be made for creative writing workshops to be held at each school, given by a leading Welsh author/playwright (dates to be agreed but likely to be in the academic year 2017-18).

CELF A DYLUNIO | ART & DESIGN

 

'O'r Fath Gyffro' | 'All of a Flutter'

Enillwyr Cyffedinol | Overall Winners

 

 • YSGOL BODFARI

 

Mwynhewch y Warner Bros Studio Tour London - The Making of Harry Potter!

Enjoy the Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter!

GTPM | STEM

 

'Campau Cemegol' - consurio hud Harri Potter!

'Chemical Capers' - conjuring up Harry Potter Magic!

Enillwyr Cyffedinol | Overall Winners

 

 • YSGOL BODNANT

 

Mwynhewch y Warner Bros Studio Tour London - The Making of Harry Potter!

Enjoy the Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter!

D & T | COGINIO & MAETH | COOKING & NUTRITION

 

'Brwydr Pobi Harri Potter: Oedran 5-7'

'Harry Potter Cake-Off: Age 5-7'

Enillydd Cyffedinol | Overall Winner

 

 • TRAVIS, YSGOL CAER DREWYN

 

Mwynhewch chwipio i fyny ychydig o ddanteithion hudolus gyda'ch cymysgydd llaw ‘super-duper’!

Enjoy whipping up some spellbinding treats with your super-duper hand blender!

GWNEUD FFILMIAU A'R CYFRYNGAU GWELEDOL | FILM-MAKING & VISUAL MEDIA

'Harri-oddiad' | 'Harry-tage'

 

Enillydd | Winner

 

 • ETHAN GORDON, YSGOL BODNANT

 

Mwynhewch yr Ysgol Ffilm Un Diwrnod gyda Young Film Academy, Llundain!...

​Enjoy the One Day Film School with Young Film Academy, London!...

‘Ysgoloriaeth Gwylgyfoeth 2017’ - cyflwynwyd gan West End Stage Llundain

‘Enrichfest 2017 Scholarship’ - awarded by West End Stage London

 

Enillydd | Winner

 

 • ELLA ROBERTS

       YSGOL UWCHRADD DINBYCH

       DENBIGH HIGH SCHOOL

 

Mwynhewch y profiad llwyfan rhanbarthol eithaf West End Stage Llundain ar gyfer oedran 8-21!

Enjoy the regional ultimate West End Stage London theatrical Summer School for 8-21 year olds!

 

 

‘Cwpan Hynafol Famau’ ‘Ye Olde Famau Cup’

 

Yr Ysgol o fewn Sir Ddinbych sydd wedi cael ei ddyfarnu gyda’r cyfanswm mwyaf - anrhydedd mawr!

The Denbighshire School which has been judged to have accumulated the  most points – a great honour!

 

Enillwyr Cyffredinol | Overall Winners

 • YSGOL TREFNANT

'Campau Cemegol' – Consurio Hud Harri Potter

 

Campau Cemegol' – drwy consurio hud Harri Potter, mae cystadleuaeth cyfathrebu gwyddonol Menter Cyfoethogi'r Cwricwlwm Sir Ddinbych yn gyfuniad perffaith o lenyddiaeth, chwarae dramatig, gwyddoniaeth a chelf.

 

Trwy ddefnyddio stori 'Harri Potter a Maen yr Athronydd', ’rydym wedi dewis thema ddeniadol a phoblogaidd a fydd yn helpu i ysgogi disgyblion i ddefnyddio eu dychymyg a'u creadigrwydd i gyfathrebu gwyddoniaeth mewn ffordd ddeniadol, yn gryno ac yn llawn hwyl. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, nid yn unig y bydd disgyblion yn dysgu sut i ateb cwestiynau, efallai y byddant hyd yn oed yn dysgu mwy am eu hunain!

 

Drwy greu eu ‘Kit Potions’ Harri Potter ei hunain, bydd y disgyblion yn cychwyn ar antur fawr tu hwnt i gyfyngiadau'r cwricwlwm arferol, gan weithio fel tîm o bedwar o wyddonwyr ifanc, gan adeiladu ar eu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu. Wrth i’r dewiniaid ifanc greu eu 'potions hudolus' rhyfeddol ei hunain, byddant yn darganfod y wyddoniaeth y tu ôl i  ddewiniaeth gwych Hogwarts, gan ddangos nid yn unig eu sgiliau ymarferol ond hefyd eu pwerau rhesymu gwyddonol a chyfathrebu.

 

Wrth bennu arddull ‘Dragon’s Den’, bydd y timau yn cael eu gwahodd i rannu eu gwaith mewn cyflwyniad 3 munud i banel o feirniaid a’u grŵp ysgol / flwyddyn gyfan.

‘Chemical Capers’ – conjuring up Harry Potter magic

 

‘Chemical Capers’ – conjuring up Harry Potter magic, is Denbighshire Curriculum Enrichment initiative’s science communication competition; a perfect combination of literature, dramatic play, science and art. 

 

By using the story of ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’, we have chosen an attractive and popular theme which will help motivate pupils to use their imagination and creativity to communicate science in an engaging, concise and fun manner. By taking part in the competition, not only will pupils learn how to answer questions, they might even learn more about themselves!

 

By creating their very own Harry Potter Potions Kit, pupils will embark on a great adventure beyond the confines of the normal curriculum, working as a team of four young scientists, building on their literacy and communication skills.  As young wizards create their own amazing ‘magical potions’, they will discover the wonderful science behind Hogwarts wizardry, demonstrating not only their hands-on skills but also their powers of scientific reasoning and communication.

 

In a Dragon’s Den style setting, teams will be invited to share their work in a 3 minute presentation to a panel of judges and their whole school/year group.

‘O’r Fath Gyffro’ - Celf a Dylunio
 

Mae gan Sir Ddinbych tapestri cyfoethog a rhyfeddol o fythau a chwedlau, yn seiliedig yn rhannol ar ddigwyddiadau hanesyddol, wedi’u gosod mewn tirweddau hudolus, llawn o ddreigiau, cewri, gwrachod, dewiniaid, merched hardd a dynion arwrol.  Mae'n rhoi llawer o ysbrydoliaeth gyda'i chaerau, gwrthgloddiau hynafol, bryngaerau, cestyll canoloesol, eglwysi, capeli, ffynhonnau sanctaidd a mannau cysegredig, plastai ysbrydoledig-gothig a thai gwledig diddorol, rhai gyda'u ofergoelion ac amlygiadau arswydus eu hunain, sgerbydau cudd mewn waliau, pobl mewn gwisg Fictoraidd ac hyd yn oed Foneddiges Glas.

 

Mae’r ‘O’r Fath Gyffro’ yn gystadleuaeth celf a dylunio, gan roi cyfle i gymunedau ysgolion cyfan i ddysgu am hanes, ystyr a phwysigrwydd baneri a dylunio a chreu baner eu hunain, yn gysylltiedig â'u gwaith ar draws y cwricwlwm . Bydd ysgolion yn creu ac yn atodi pethau i’r faner sy'n cynrychioli syniad, neu ddelfryd, sy'n arbennig o berthnasol i'w hysgol a’u hardal. Bydd hyn yn cynnwys cyfeiriadau at hanes lleol, iaith, daearyddiaeth, tirnodau lleol, cymeriadau a nodweddion ffisegol (ee afonydd, mynyddoedd, ac ati).

‘All of a Flutter’ – Art & Design

 

Denbighshire has an amazingly rich tapestry of myths and legends, based partly on historical events, set in magical landscapes, full of dragons, giants, witches, wizards, beautiful women and heroic men.  It provides lots of inspiration with its forts, ancient earthworks, hillforts, medieval castles, churches, chapels, holy wells and sacred places, gothic-inspired mansions and curious country houses, some with their own spine-chilling apparitions and manifestations, hidden skeletons in walls, people in Victorian dress and even a Blue Lady.

 

‘All of a Flutter’ is an art and design competition, providing whole school communities the opportunity to learn about the history, meaning and importance of flags and design and create their own, linked to their work across the curriculum.  Schools will create and accessorise a flag that represents an idea, or an ideal, with particular relevance to their school and their locality.  This will include references to local history, language, geography, local landmarks, characters and physical features (e.g. rivers, mountains, etc).

'Harri-oddiad' - Gwneud Ffilmiau a'r Cyfryngau Gweledol

 

Bydd 'Harri-oddiad' yn galw ar ddarpar wneuthurwyr ffilmiau ifanc yn ysgolion Sir Ddinbych i 'zoomio i mewn' ar eu treftadaeth naturiol a diwylliannol a gwneud eu marc eu hunain ym maes sinematograffi.

 

Bydd ysgolion yn cael eu hannog i rannu ffilmiau hyrwyddo byr addysgol, ddwyieithog gyda chynulleidfaoedd ar-lein drwy denbighshireenrichment.com (gwefan Cyfoethogi'r Cwricwlwm Sir Ddinbych) a chodi ymwybyddiaeth o harddwch a breuder y byd naturiol fel y gwelir mewn ffocws clir o'u safbwynt personol eu hunain.

‘Harry-tage’ – Film-making and Visual Media

 

‘Harry-tage’ will call on aspiring young film-makers in Denbighshire schools to ‘zoom in’ on their natural and cultural heritage and make their own mark in the field of cinematography.

 

Schools will be encouraged to share bite-sized educational, bilingual and promotional films with on-line audiences via Denbighshire Curriculum Enrichment initiative’s website (denbighshireenrichment.com) as part of a big screen back-drop to the Philosopher’s Stone big birthday celebrations and to raise awareness of the beauty and fragility of the natural world as seen in sharp focus from their perspective. 

Os ydych chi wedi cael eu hysbrydoli gan 'The Great British Bake-Off', yna dyma'r gystadleuaeth i chi!

 

Mae ‘Brwydr Pobi Harri Potter’ yn gystadleuaeth gyffrous, ar gyfer disgyblion rhwng 5 a 14, lle gall disgyblion archwilio a datblygu sgiliau pwrpasol ac ymarferol ac ymhyfrydu mewn dyfeisio danteithion pobi ‘spellbindingly blasus’ ac iach, gan seilio eu gwaith ‘Pobi Showstopper’ ar hoff ddanteithion, a ysbrydolwyd gan ‘Harri Potter a Maen yr Athronydd’.

 

Y Briff Creadigol

 

Oedran 5-7: Bydd disgyblion yn lliwio templed cymeriad bisged  sinsir i gynrychioli eu hoff gymeriad o 'Harri Potter a Maen yr Athronydd'.  Byddant wedyn yn addurno bisged sinsir cymeriad yn ôl eu dyluniad unigryw eu hunain.

Oedran 7-11: Bydd hyn yn brawf i weld os fydd gan ddisgyblion dawn pobi creadigol, gyda’r prif her o gynhyrchu cacen wedi'i addurno/cacennau ‘cwpan’ ar thema 'Harri Potter a Maen yr Athronydd’.

 

Oedran 11-14: Bydd hyn yn brawf i weld os fydd gan disgyblion dawn pobi creadigol, gyda’r prif her o gynhyrchu cacen wedi'i addurno ar thema 'Harri Potter a Maen yr Athronydd’.

 

Gwobrau

 • Bydd enillwyr y categoriau grŵp oedran 5-7, 7-11 ac 11-14  yn derbyn llaw-cymysgydd.

 • Bydd 'Ser Bobyddion’ yn y categori grŵp oedran 7-11 a 11-14 yn cystadlu yn 'Ysgol Gacennau Harri Potter' (3 & 4 Gorffennaf 2017), a gynhelir yn Ysgol Uwchradd Dinbych i’w beirniadu gan gynrychiolwyr o'r diwydiant bwyd, gan gynnwys y cogydd enwog, Graham Tinsley MBE.

 

Mae'r gystadleuaeth Brwydr Pobi yn cael ei noddi gan A. F. Blakemore & Sons Ltd, manwerthydd bwydydd, a chwmni cyfanwerthu a dosbarthu a The Pudding Compartment, Bagillt, Sir y Fflint.

 

Dilynwch cystadleuaeth #BrwydrPobiHP @cyfoeth_enrich

If you’ve been inspired by ‘The Great British Bake-Off’, then this is the competition for you!

 

‘Harry Potter Cake-Off’ is an exciting competition designed for pupils, aged between 5 and 14, where pupils can explore and develop purposeful and practical skills and delight in ‘whipping up’ spellbindingly delicious and healthy baked treats, basing their ‘Showstopper Bakes’ on favourite delicacies and characters inspired by ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’.

 

The Creative Brief

 

Age 5-7: Pupils will colour in a gingerbread character template to represent their favourite character from ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’.  They will then decorate a gingerbread character biscuit according to their own unique design. 

 

Age 7-11: Testing pupils’ baking ability and creative flair, the main challenge here is to produce a decorated cake/cup-cakes on the theme of ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’.

 

Age 11-14: Testing pupils’ baking ability and creative flair, the main challenge here is to produce a decorated cake on the theme of ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’.

 

Prizes

 • Overall winners of the 5-7, 7-11 and 11-14 age group categories will each receive a hand-mixer.

 • ‘Star Bakers’ in the 7-11 and 11-14 age group categories will compete in the ‘Harry Potter Cake-School’ (3 & 4 July 2017), hosted by Denbigh High School and judged by representatives from the food industry, including celebrity chef, Graham Tinsley MBE. 

 

The Cake-Off competition is being sponsored by A. F. Blakemore & Sons Ltd, food retail, wholesale and distribution company and The Pudding Compartment, Bagillt, Flintshire. 

 

Follow #HPCakeOff competition @cyfoeth_enrich

Nod 'Cwilio Castiog’ yw cyffroi plant am ddarllen ac ysgrifennu -pob plentyn, waeth beth yw eu gallu.  Mae'n syml iawn.  Gofynnir i'r ymgeiswyr gyfansoddi darn gwreiddiol o ysgrifennu, yn seiliedig ar 'Harri Potter a Maen yr Athronydd', mewn 400 gair neu lai, a'i gyflwyno ar-lein.

 

Mae 3 categori oedran a gallai ceisiadau fod yn Gymraeg neu Saesneg.

 

 • Oedran 5-7: Pwy yw eich hoff gymeriad yn 'Harri Potter a Maen yr Athronydd’?, neu, pa gymeriad ydych chi'n ystyried y mwyaf diddorol?  A pham?

 • Oedran 7-11: Fel gwrach neu dewin sy'n meddu ar y gallu hudol i droi eich hun i mewn i anifail, dywedwch wrthym pa anifail fyddech chi'n trawsnewid eich hun i mewn iddo a phaham?

 

 • Oedran 11-14: Beth fyddech chi'n ei wneud pe roddid Clog Anweledig i chi am ddiwrnod?

 

Beth fyddai myfyrwyr yn ennill

 • Oedran 5-7: Bydd y 3 buddugol yn derbyn rhifynnau darluniadol o ‘Harri Potter a Maen yr Athronydd’ (fersiwn Saesneg), sy’n llawn o ddarluniau lliw gogoneddus gan Jim Kay.

 • Oedran 7-11: Bydd y 4 buddugol yn derbyn Casgliadau Arbennig o’r Argraffwyr o ‘Harri Potter a Maen yr Athronydd’ (fersiwn Saesneg) - Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, gan J.K. Rowling.

 • Oedran 11-14: Bydd y 3 buddugol yn derbyn tocynnau i berfformiad prynhawn o 'Harry Potter and the Cursed Child’ yn y Palace Theatre, Llundain, Dydd Mercher 14 Mehefin 2017 am 2yp

 

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi drwy Twitter @cyfoeth_enrich ar  Ddydd Sul 4 Mehefin 2017, yn union 20 mlynedd ers i Harry, Ron a Hermione atal yr Athro Quirrell rhag cael Maen yr Athronydd.​

‘Quirky Quilling’ aims to get children excited about reading and writing.  All children, no matter what their ability.  It’s very simple.  Entrants are required to compose an original piece of writing, based on ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’, in 400 Words or fewer, and submit it online.

 

There are 3 age categories and entries may be in Welsh or English.

 

 • Age 5-7: Who is your favourite character in ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’? or which character do you find most interesting? And why?

 

 • Age 7-11: As a witch or wizard who possesses the magical ability to turn yourself into an animal, tell us what animal you would transform yourself into and why?

 

 • Age 11-14: What would you do if you were given an Invisibility Cloak for a day?

 

What students could win

 • Age 5-7: 3 winning entries will receive illustrated editions of ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’, packed with glorious full-colour illustrations by Jim Kay.

 • Age 7-11: 4 winning entries will receive special House Editions of J.K. Rowling’s ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ – Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw.

 • Age 11-14: 3 winning entries will receive tickets to a matinee performance of ‘Harry Potter and the Cursed Child’ at The Palace Theatre, London, on Wednesday 14 June 2017 at 2pm

 

The winners will be announced via Twitter @cyfoeth_enrich on Sunday 4 June 2017, exactly 20 years since Harry, Ron and Hermione prevented Professor Quirrell from getting the Philosopher’s Stone.

Gwnewch le i natur fis Mawrth hwn! Un her digidol dyddiol dros 23 diwrnod ym mis Mawrth 2017yn dechrau yn "yr ystafell ddosbarth gorau, wedi ei doi yn unig gan yr awyr", pryd y bydd ysgolion yn archwilio eu ‘Goedwig Waharddedig’ eu hunain, consurio rhywfaint o gemeg efrydiau allanol cyffrous a phostio eu negeseuon mewn Trydar, nid yn unig i godi ymwybyddiaeth, ond hefyd i wahodd eu dilynwyr ar-lein i mewn i’r byd natur ac i ddechrau eu hanturiaethau ‘gwyllt’ eu hunain.  Bydd ysgolion yn creu cymunedau ymholi hudol yn seiliedig ar gyd-barch academaidd cadarn, ecolegol a dealltwriaeth amgylcheddol. 

 

Mae 'Pottero o Gwmpas' yn annog chwilfrydedd, arsylwi amyneddgar, cymhelliant, canolbwyntio, hyder a sgiliau/cyfathrebu cymdeithasol. 

 

Bydd ymgysylltu â phlant a phobl ifanc yn y profiad ‘ymarferol’ dysgu digidol hwn yn meithrin cariad at fywyd gwyllt lleol ac ymdeimlad o gyfrifoldeb dros yr amgylchedd lleol. 

 

Gall myfyrwyr ddewis o'r gweithgareddau dyddiol canlynol neu dyfeisio rhai’u hunain:-

 • darganfod planhigion gydag eiddo 'hudol neu iachau';

 • dod yn dditectifs adar gardd neu adar ysglyfaethus;

 • ‘mapwyr’ bywyd adar o fewn iard yr ysgol;

 • gwylwyr awyr i weld bwncathod yn codi a hedfan, gwylwyr cudyll coch yn hofran, gwylwyr  barcud coch, arsyllwyr tylluanod prin;

 • marcwyr mamaliaid (mawr neu fach); a

 • sgowtiaid draethlin a helwyr trysor môr neu Eco-dditectifs.

Make room for nature this March!   A daily digital challenge, over 23 days, in March 2017, begins in “the best classroom, roofed only by the sky”, when schools will explore their own ‘Forbidden Forest’, conjure up some exciting extramural chemistry and post their Twitter feeds, not only to raise awareness but also invite their on-line followers into nature to start their own ‘wild’ adventures.  Schools will create magical communities of enquiry based on mutual respect, sound academic, ecological and environmental understanding.

 

‘Potterin’ About’ will encourage curiosity, patient observation, motivation, concentration, confidence and social/communication skills. 

 

Engaging children and young people in this ‘hands-on’ digital learning experience will foster a love for local wildlife and a sense of responsibility for the local environment.  

 

Students can choose from the following daily activities or make up some of their own:-

 • discover plants with ‘magical or healing’ properties;

 • become garden bird or bird of prey detectives;

 • bird activity ‘mappers’ in the school playground;

 • sky spotters for soaring buzzards, roadside rovers for hovering kestrels, red kite seekers, rare owl observers;

 • mammal markers (large or small); and shoreline scouts and marine treasure hunters or Eco-Sleuths.

Taith ar fwrdd Wizarding Express Sir Ddinbych...

All aboard the Denbighshire Wizarding Express...

Mae criw ‘Wizarding Express’ Cyfoethogi’r Cwricwlwm Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych 'wedi bod yn brysur yn tyfu digon o stêm yn y boilar ar Blatfform 9¾ ac maent yn barod i groesawu 16 o ysgolion ar fwrdd am antur fwyaf eu bywydau, i ddathlu 20 mlynedd ers y cyhoeddiad cyntaf 'Harri Potter a Maen yr Athronydd' - taith traws-gwricwlaidd o'r safon uchaf, yn llawn "hud, swyn, a llawer mwy o stwff ‘bewitching".

 

Nod Sir Ddinbych yw cael bod yn arweinwyr, i gario'r torch fflam a chwifio baner Harri Potter dros Gymru yn ystod y pen-blwydd nodedig hwn.

 

Un o uchafbwyntiau’r lansiad fu cyfres o ymweliadau ysgol ‘Cyfarfyddiadau Tylluan’ gan Harri Potter a rhai o'i ffrindiau, gan gynnwys Hedwig, ei dylluan wen eira anwes.  Cyflwynwyd ysgolion gyda 'Phecynnau Teithio i'r Ysgol' ar gyfer y siwrne, gan gynnwys gweithgareddau, cystadlaethau a manylion am drosfeddiannu eu hysgolion, fydd yn digwydd ym mis Mehefin 2017.

Mae’r prosiect Cyfoethogi’r Cwricwlwm Sir Ddinbych 2017 wedi ei gynllunio gyda saith gydran cyffrous:-

 

 • Pottero o Gwmpas (Llythrennedd Digidol)

 • Cwilio Castiog (Ysgrifennu Creadigol)

 • Brwydr Pobi Harri Potter (Dylunio a Thechnoleg / Coginio a Maeth)

 • O’r Fath Gyffro (Celf a Dylunio)

 • Campau Cemegol (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg)

 • Harri-oddiad (Gwneud Ffilmiau a’r Cyfryngau Gweledol)

 • Trosfeddiannu Ysgolion, gyda Gweithdai West End Rhyfeddol Hudol (Actio, Canu a Dawnsio)

 

Drwy gydol Tymor y Gwanwyn a'r Haf 2017, bydd dewiniaid ifanc, gwrachod a'u hathrawon, yn hynod o brysur yn astudio "un o anturiaethau llenyddol mwyaf y cyfnod fodern", wrth weithio gyda'i gilydd yn greadigol ar draws y cwricwlwm.

Ar gyfer holl newyddion cyffrous am y fenter ac unrhyw ddiweddariadau wrth i ni ddatblygu Cyfoethogi’r Cwricwlwm yn Sir Ddinbych ac i dderbyn rhagor o wybodaeth am brosiect Harri Potter 2017, ewch i'n gwefan gyffrous a lliwgar –

denbighshireenrichment.com

Dilynwch ni ar Trydar @cyfoeth_enrich

#MaenYrAthronydd@20

The crew of the Denbighshire Education and Children’s Services’ Curriculum Enrichment ‘Wizarding Express’ has been steadily building up a head of steam on Platform 9¾ and was delighted to welcome 16 schools on board for the adventure of a lifetime, celebrating the 20th anniversary of the first publication of ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ – a cross-curricular journey of the highest quality, full of “spellbinding, enchanting, bewitching stuff”.

 

Denbighshire’s aim is to be leaders, carrying the flaming torch and flying the Harry Potter flag for Wales during this landmark anniversary.

 

One of the stand-out highlights so far has been a series of ‘Owl Encounters’ school visits by Harry Potter and some of his pals, including Hedwig, his pet snowy white owl.  Schools were presented with their official ‘School Travel Packs’ for the journey, including activities, competitions and details of exciting Schools Takeovers, which will take place in June 2017.  

Denbighshire’s Curriculum Enrichment 2017 project is designed with seven exciting components:-

 

 • Potterin’ About (Digital Literacy)

 • Quirky Quilling (Creative Writing)

 • Harry Potter Cake-Off (Design & Technology / Cooking and Nutrition)

 • All of a Flutter (Art & Design)

 • Chemical Capers (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

 • Harry-tage (Film-making & Visual Media)

 • Schools Takeovers, with Wizardly Wondrous West End Workshops (Acting, Singing and Dancing)

 

Throughout the Spring and Summer terms 2017, schools will be packed to the rafters with young wizards, witches and their professors, eager to explore “one of the greatest literary adventures of modern times”, as they work together creatively across the curriculum.

 

For all the latest exciting news and updates in Denbighshire Curriculum Enrichment and to receive more information about the 2017 Harry Potter project, visit our exciting and colourful website –

denbighshireenrichment.com

Follow us on Twitter @cyfoeth_enrich

#PhilosophersStone@20