top of page

Partneriaethau

Partnerships 

CYFEIRIADUR Y WE | WEB DIRECTORY

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim / Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. Meic - gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru / helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

  3. SchoolBeat - Heddlu'n diogelu plant Cymru trwy addysg atal troseddu / Police safeguarding the children of Wales through crime prevention education www.schoolbeat.cymru

  4. Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales - corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, sy'n gyfrifol am ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru / a Welsh Government-sponsored body, responsible for funding and developing the arts in Wales www.arts.wales

  5. Llywodraeth Cymru | Welsh Government - gweithrediaeth ddatganoledig Cymru / the devolved executive of Wales www.gov.wales

  6. Gyrfa Cymru | Careers Wales - Gwybodaeth a chyngor gyrfaoedd am ddim i bobl ifanc, oedolion, rhieni, cyflogwyr a phobl broffesiynol yng Nghymru troseddu / Free careers information and advice for young people, adults, parents, employers and professionals in Wales www.careerswales.gov.wales

  7. Senedd Ieuenctid Cymru | Welsh Youth Parliament - grymuso pobl ifanc i wneud penderfyniadau, a rhoi llais iddynt yng ngwleidyddiaeth Cymru / to empower young people to make decisions, and to provide them with a voice in Welsh politics www.youthparliament.wales

  8. The Pudding Compartment - Cynhyrchydd pwdinau premiwm, pwdinau a chacennau sydd wedi ennill gwobrau, wedi'u saernïo â llaw gyda'r cynhwysion gorau / Award-winning producer of premium puddings, desserts and cakes, hand crafted with the finest ingredients https://www.facebook.com/ThePuddingComp

  9. Edu Begins at Home (Llywodraeth Cymru / Welsh Government) - yn rhoi gwybodaeth am sut y gallwch gefnogi eich plentyn gartref a helpu ei berfformiad yn yr ysgolyn rhoi gwybodaeth am sut y gallwch gefnogi eich plentyn gartref a helpu ei berfformiad yn yr ysgol / provides information on how you can support your child at home & help their performance in school www.facebook.com/beginsathome

  10. Cynllun Kickstart Scheme - creu cannoedd a miloedd o swyddi i bobl ifanc 16-24 oed, gan adeiladu eu sgiliau a'u profiad / creating hundreds and thousands of jobs for 16-24 year olds, building their skills and experience www.gov.uk/government/news/landmark-kickstart-scheme-opens

bottom of page