Archif Celf a Dylunio

Art & Design Archive

EDAU

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg, Gogledd Cymru

The Arts and Education Network, North Wales

Darlunydd Ifanc Sir Ddinbych 2016

Denbighshire Young Illustrator 2016

 

A'r Enillwyr Yw...

And The Winners Are...

Rhestr lawn o enillwyr y gwobrau...

Full list of prize-winners…

Gweithdy Hyfforddiant i Athrawon gan Frantic Assembly

 Frantic Assembly Teacher Training Workshop

Blas ar Grefft - DPP ar gyfer Athrawon Ysgolion Cynradd - Testun: Celf a Dylunio

Taste of Craft - CPD for Primary Teachers - Subject: Art and Design

Darlunydd Euraidd Sir Ddinbych 2016

Denbighshire Golden Illustrator 2016

Gwthio ffiniau arlunio - DPP ar gyfer Athrawon Ysgiolion Uwchradd - Testun: Celf a Dylunio

Pushing the boundaries of drawing - CPD for Secondary Teachers - Subject: Art and Design

Ruthin Craft Centre: Portfolio and Raising the Bar Opportunities 2016/17

creative learning through the arts - an action plan for Wales 2015-2020

Ryan Hall aka Dougy74 Design – Inspired by the Force…

Rwy'n barod ar gyfer fy Close-up!

Gweithdy gwneud ffilmiau yn Ysgol Bryn Collen, Llangollen, gyda Huw Davies,

Artist, Cerflunydd, Cynhyrchydd a Gwneuthurwr Ffilmiau

Mae Madison Byars, disgybl Blwyddyn 2 yn Ysgol Bryn Collen, wedi cael ei henwi fel Gwneuthurydd Ffilmiau Ifanc y Flwyddyn yn Sir Ddinbych 2015 fel rhan o ŵylgyfoeth sir ddinbych – Cael Eich Ysbrydoli!... Fel rhan o'i gwobr, cafodd Madison a'i ffrindiau o’r ysgol y boddhad o gael cymeryd rhan mewn gweithdy yn ddiweddar ar wneud ffilmiau dros tri diwrnod yn Ysgol Bryn Collen gyda Huw Davies, gwneuthurwr ffilmiau gyda’r BBC.  Fel bonws ychwanegol, cafodd y gwneuthurwyr ffilmiau ifanc eu gwahodd i wneud ffilm hyrwyddo fer am Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

 

‘Does prin o weithgareddau o fewn y sector diwydiannau creadigol nad yw Huw Davies wedi profi, o fod yn gynhyrchydd y BBC i fod yn ffotograffydd, cerflunydd, gwneuthurwr ffilmiau a hyd yn oed digrifwr ‘stand-up’!  Mae ei daith daith broffesiynol wedi mynd ag ef o gwmpas y byd, gan enill iddo wobrau di-ri gan adael iddo lawer o hanesion i'w hadrodd.  Mae Huw yn awr wrth y llyw gyda Ffilmiau Cymunedol Davies- cwmni sy'n arbenigo mewn-ffilm fer, fformat naratif person cyntaf, gwneud ffilmiau mewn ysgolion, neuaddau cymunedol, clybiau ieuenctid, clybiau cymdeithasol a hyd yn oed i fyny mynyddoedd!

 

Roedd y gweithdy gwneud ffilmiau yn Ysgol Bryn Collen, yn cynnwys saith o egin-wneuthurwyr ffilmiau ifanc, gan eu hysbrydoli gydag arddull ymarferol , offer o'r safon uchaf, hyfforddiant o’r safon uchaf roedd yn canolbwyntio ar roi grym i'r cyfranogwyr i gynhyrchu eu gwaith eu hunain.  Wrth iddynt ymwneud â'r prosiect, cawsant ddysgu am gyfryngau a sgiliau TG gwerthfawr.  Cafodd y plant hefyd ddysgu am syniadau creadigol a datblygu sgiliau ‘meddal’ fel gwaith tîm.  Cafodd y gweithdy ei strwythuro i greu amgylchedd gwaith cefnogol er mwyn galluogi'r cyfranogwyr i gyrraedd eu potensial llawn.

Dros y tridiau, cafodd y gwneuthurwyr ffilmiau ifanc ddysgu sut i wneud eu ffilmiau byr eu hunain, fel unigolion ac fel criw bach, gan ddefnyddio offer a phrosesau proffesiynol. Cawsant eu trwytho ym mhob agwedd o’r gelfyddyd a chrefft o gynhyrchu ffilm a fideo o’r cychwyn gan ymchwilio, ysgrifennu, cynhyrchu, cyfarwyddo a golygu eu prosiect ffilm ar  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.  Treuliasant  amser yn dysgu'r ‘iaith sinematig’ o ddylunio’r ongl gorau i ffilmio , cyfansoddiad, lleoliad camera a symud, wrth fwynhau harddwch digyffelyb o Langollen.  Ar ddiwedd y tri diwrnod, roedd y disgyblion wedi datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth weithredol o’r rôl mae’r camera yn ei chwarae yn y broses o wneud ffilmiau.

 

Fe alluogodd y gweithdy ffilmiau i ddisgyblion Ysgol Bryn Collen  gymryd eu creadigrwydd, mwynhad a sgiliau i'r lefel nesaf.  Pwy a ŵyr, gallem fod yn edrych ar y brif cyfarwyddwr ffilm benywaidd nesaf i gymryd lle Kathryn Bigelow, Catherine Hardwicke ac Sofia Coppola!

I’m Ready for my Close-up!

Ysgol Bryn Collen’s film-making workshop with Huw Davies,

Artist, Sculptor, Producer and Film Maker

Madison Byars, a Year 2 pupil at Ysgol Bryn Collen, has been named as Denbighshire’s Young Film Maker 2015 as part of denbighshire enrichfest.2015 – Get Inspired!....  As part of her prize, Madison and her schoolmates were thrilled recently to host a three day film-making workshop at Ysgol Bryn Collen with Huw Davies, award winning BBC film-maker.  As an added bonus, the young film-makers were invited to make a short promotional film about Llangollen International Musical Eisteddfod. 

 

 

There are few activities within the creative industries sector that Huw Davies has not experienced, from being a BBC producer to photographer, sculptor, film-maker and even stand-up comedian!  His professional journey has taken him around the world, won him countless awards and left him with many tales to tell.  Huw is now at the helm of Ffilm Cymunedol Davies Community Films which specialises in short-film, first-person narrative format, having made films in schools, community halls, youth clubs, social clubs and even up mountains!

 

 

Ysgol Bryn Collen’s film-making workshop, involving seven young budding film-makers, was inspiring, with its hands-on style, top quality equipment, award-winning tuition and focus on empowering the participants to produce their own work.  As they engaged with the project, they learnt valuable media and IT skills.  They also realised creative ideas and developed soft skills such as team work.  The workshop was structured to create a supportive working environment to enable the participants to reach their full potential.

Over the three days, the film-makers were taught how to make their own short films, both as individuals and as a small crew, using professional tools and processes.  They were immersed in all aspects of the art and craft of film and video production and conceived, researched, wrote, produced, directed and edited their film project, based on Llangollen International Musical Eisteddfod.  They spent time learning the cinematic language of shot design, composition, camera placement and movement, while enjoying the unparalleled beauty of Llangollen.  At the end of the three days, the pupils had developed a working knowledge and understanding of the role the camera plays in the filmmaking process. 

This engaging filmmaking workshop enabled Ysgol Bryn Collen pupils to take their creativity, enjoyment and skills to the next level.  Who knows, we could be looking at the next top female film director to replace Kathryn Bigelow, Catherine Hardwicke and Sofia Coppola!

CYNGOR CELFYDDYDAU PLANT A PHOBL IFANC SIR DDINBYCH (CCPPhISDd)

On Friday 20 March 2015, Denbighshire Education Services launched a Children and Young People’s Arts Council, a new and exciting initiative, and is proud to be the first county in Wales where children and young people will have their own arts and culture forum, whereby they can debate and influence arts policy in education in schools, not only in Denbighshire, but also in Wales.

 

Fourteen Secondary school students attended the Inaugural Meeting of Denbighshire Children and Young People’s Arts Council (DCYPAC), which was held at County Hall, Ruthin, on Friday 20 March 2015, 09:30 am – 12.00 pm.  The keynote speaker was be Ken Skates AM, Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, who was invited to outline his ambitious vision to make Wales the most active and creative nation in Europe.  Discussions also focused on how Wales will engage with the arts, following the launch of Creative Learning through the Arts – an Action Plan for Wales on 3 March 2015 by Welsh Ministers in the Senedd, Cardiff Bay.

 

Denbighshire Children and Young People’s Arts Council (DCYPAC) is one of several new initiatives emanating from Denbighshire Education Services’ Enrichment programme (established in September 2014), which is developing arts and culture in Denbighshire schools through a series of activities, inspired by and produced for children and young people in the county.  Its aim is to explore and provide new high-quality arts and cultural opportunities across the full spectrum of the Education curriculum, addi ng value to children and young people’s learning and classroom experiences.  This creative learning initiative enriches their lives and acts as an invaluable extension to the classroom, pro-actively encouraging and supporting children and young people to realise their potential.

 

Denbighshire Children and Young People’s Arts Council will be a key driver in informing Denbighshire Education Services to firmly embed arts in education in schools, echoing current advice from Welsh Government and the Arts Council of Wales.  This pilot initiative is a ‘blue-print’, which, it is hoped, will lead to similar forums being set up elsewhere in Wales.  

DENBIGHSHIRE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S ARTS COUNCIL (DCYPAC)

Mae Gwasanaethau Addysg Sir Ddinbych yn lansio Cyngor Celfyddydau Plant a Pobl Ifanc, menter newydd a chyffrous ac mae’n falch o fod y sir gyntaf yng Nghymru lle bydd plant a phobl ifanc yn cael eu fforwm celfyddydau a diwylliant eu hunain, lle gallant drafod a dylanwadu ar bolisi’r celfyddydau mewn addysg yn yr ysgolion, nid yn unig yn Sir Ddinbych, ond hefyd yng Nghymru.  

 

Daeth pedwar ar ddeg o fyfyrwyr ysgol uwchradd i gyfarfod cyntaf Cyngor Celfyddydau Plant a Phobl Ifanc Sir Ddinbych (CCPPhISDd), sy’n cael ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun ddydd Gwener 20 Mawrth 2015 rhwng 9.30am a 12.00 canol dydd.   Y prif siaradwr oedd Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, gafodd ei wahodd i amlinellu ei weledigaeth uchelgeisiol i wneud Cymru'r genedl fwyaf gweithgar a chreadigol yn Ewrop.  Canolbwyntiodd y trafodaethau hefyd ar sut y bydd Cymru yn ymwneud â'r celfyddydau, yn dilyn lansio Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau - Cynllun Gweithredu i Gymru ar 3 Mawrth, 2015 gan Weinidogion Cymru yn y Senedd, Bae Caerdydd.

 

Mae Cyngor Celfyddydau Plant a Phobl Ifanc Sir Ddinbych (CCPPhISDd) yn un o nifer o fentrau newydd yn deillio o raglen Cyfoethogi Gwasanaethau Addysg Sir Ddinbych (a sefydlwyd ym mis Medi 2014), sy'n datblygu celfyddydau a diwylliant yn ysgolion Sir Ddinbych drwy gyfres o weithgareddau, a ysbrydolwyd gan a chynhyrchwyd ar gyfer plant a phobl ifanc yn y sir.  Ei nod yw archwilio a darparu cyfleoedd celfyddydol a diwylliannol newydd o ansawdd uchel ar draws sbectrwm llawn y cwricwlwm Addysg, gan ychwanegu gwerth i brofiadau dysgu plant a phobl ifanc a phrofiadau yn yr ystafell ddosbarth.  Mae'r fenter dysgu creadigol yn cyfoethogi eu bywydau ac yn gweithredu fel estyniad amhrisiadwy i'r ystafell ddosbarth, yn annog a chefnogi plant a phobl ifanc yn rhagweithiol i wireddu eu potensial.

 

Bydd Cyngor Celfyddydau Plant a Phobl Ifanc Sir Ddinbych yn ysgogwr allweddol o ran llywio Gwasanaethau Addysg Sir Ddinbych i ymgorffori celf mewn addysg mewn ysgolion yn gadarn, gan adleisio cyngor cyfredol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.  Mae'r fenter beilot hon yn gynllun penodedig, a fydd, gobeithio, yn arwain at fforymau tebyg yn cael eu sefydlu mewn mannau eraill yng Nghymru.  

GWEITHDY GRAFFITI - YSGOL UWCHARDD Y RHYL - 03/12/2014

GRAFFITI WORKSHOP - RHYL HIGH SCHOOL - 03/12/2014