top of page

Llythrennedd Literacy 

CYFEIRIADUR Y WE | WEB DIRECTORY

 1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim / Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

 2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich diwygiad a'ch dysgu / to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

 3. Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim, arobryn sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron sy'n gwerthu orau / free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

 4. Twinkl - Adnoddau Cynradd - CA2, CA1, Blynyddoedd Cynnar / Primary Resources - KS2, KS1, Early Years www.twinkl.co.uk

 5. BBC Teach - BBC Teach Live - dosbarthiadau byw ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed / Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

 6. BookTrust - elusen ddarllen plant fwyaf y DU / the UK's largest children's reading charity www.booktrust.org.uk

 7. BookTrust Cymru - yn gweithio i ysbrydoli cariad at ddarllen mewn plant oherwydd gwyddom y gall darllen drawsnewid bywydau / works to inspire a love of reading in children because we know that reading can transform lives www.booktrust.org.uk/what-we-do/booktrust-cymru

 8. CBBC - chwarae gemau plant ar-lein am ddim, gwyliwch eich hoff sioeau, sgwrsio ag enwogion ac ymuno â'r hwyl / play free online kids games, watch your favourite shows, chat with celebrities and join in with the fun www.bbc.co.uk/cbbc

 9. The Reading Agency - yn hyrwyddo manteision darllen ymhlith plant ac oedolion yn y DU / promotes the benefits of reading among children and adults in UK www.readingagency.org.uk

 10. The Children’s Bookshow - elusen sy'n ysbrydoli plant ysgol gyda chariad at ddarllen drwy raglen flynyddol o berfformiadau theatr a gweithdai yn yr ysgol gyda'r awduron a'r darlunwyr gorau o bob cwr o'r byd / a charity that inspires school children with a love of reading through an annual programme of theatre performances and in-school workshops with the very best authors and illustrators from around the world www.thechildrensbookshow.com

 11. Literacy Trust - elusen annibynnol sy'n ymroddedig i godi lefelau llythrennedd yn y DU.Ymddiriedolaeth Llythrennedd / an independent charity dedicated to raising literacy levels in the UK www.literacytrust.org.uk

 12. Hay Festival - Awduron, Comedïwyr a Cherddorion yn ymgynnull ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda'r gallu i newid bywydau, rhannu gweledigaethau newydd o'r byd, ac adnewyddu ein hymdeimlad o ryfeddod / a gathering of writers, comedians and musicians in the Brecon Beacons National Park with  the capacity to change lives, share new visions of the world, and renew our sense of wonder www.hayfestival.com

 13. Patron of Reading - awdur, bardd, storïwr neu darlunydd arbennig ar gyfer plant ysgol /a school's special children's author, poet, storyteller or illustrator www.patronofreading.co.uk

 14. Rob Biddulph - prif awdur llyfrau plant o ran gwerthiant llyfrau arobryn a darlunydd o fri / bestselling award-winning children's book author and illustrator www.robbiddulph.com

 15. Paul Cookson - Awdur - Bardd - Perfformiwr / Author - Poet - Performer www.paulcooksonpoet.co.uk

 16. Cressida Cowell - Awdur - Plant llawryfog / Author - Children’s Laureate www.cressidacowell.co.uk

 17. Julia Donaldson - Awdur, Dramodydd a Pherfformiwr / Writer, Playwright and Performer www.juliadonaldson.co.uk

 18. Gwefan swyddogol Y Gruffalo / The Gruffalo official website www.gruffalo.com

 19. Tall Stories | The Gruffalo Live - dod â straeon gwych yn fyw i gynulleidfaoedd o bob oed / bringing great stories to life for audiences of all ages www.tallstories.org.uk/the-gruffalo

 20. Anthony Horowitz - Awdur / Author www.anthonyhorowitz.com

 21. James Mayhew - Awdur a Darlunydd / Author & Illustrator www.jamesmayhew.co.uk

 22. Jackie Morris - Awdur a Darlunydd / Writer and Illustrator www.jackiemorris.co.uk

 23. Michael Murpurgo - un o wneuthurwyr stori mwyaf poblogaidd Prydain / one of Britain’s best-loved story makers www.michaelmorpurgo.com

 24. Chris Riddell - Awdur, Darlunydd, cartwnydd, croniclwr ffraeth a doeth o'r byd modern / Writer, Illustrator, cartoonist, witty and wise chronicler of the modern world www.chrisriddell.co.uk

 25. Michael Rosen - Awdur / Author www.michaelrosen.co.uk

 26. JK Rowling - Awdur / Author www.jkrowling.com

 27. Jeremy Strong - Awdur / Author www.jeremystrong.co.uk

 28. Ed Vere - Awdur a Darlunydd Plant / Children’s Writer and Illustrator www.edvere.com

 29. The World of David Walliams - y prif awdur plant o ran gwerthiant llyfrau / number one bestselling children’s author www.worldofdavidwalliams.com

 30. Eloise Williams - Awdur - Llawryfog Plant Cymru / Author - Children’s Laureate Wales www.eloisewilliams.com

 31. Jacqueline Wilson - Awdur / Author www.jacquelinewilson.co.uk

bottom of page