top of page

Cyswyllt â

Ieuenctid

Youth

Engagement

CYFEIRIADUR Y WE | WEB DIRECTORY

 1. Gwaith Ieuenctid yng Nghymru / Youth Work in Wales - yn dathlu Gwaith Ieuenctid yng Nghymru / celebrating Youth Work in Wales www.facebook.com/youthworkinwales

 2. Gwobr Dug Caeredin / Duke of Edinburgh Award - prif wobr cyflawniad ieuenctid y byd, gyda dros 438,000 o bobl ifanc yn gwneud eu DofE yng Nghyhoeddiant y DU ar hyn o bryd / the world's leading youth achievement award, with over 438,000 young people currently doing their DofE in the UK www.dofe.org

 3. CAIS - helpu pobl sy'n cael problemau gyda chaethiwed, iechyd meddwl, datblygiad personol a chyflogaeth - yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i'w teuluoedd a'u ffrindiau / helping people who are having problems with addictions, mental health, personal development and employment – as well as offering assistance and information to their families and friends www.cais.co.uk

 4. Meic - gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru / helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

 5. TRAC 11-24 | Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council - prosiect sy'n cefnogi pobl ifanc 11-24 oed sydd wedi ymddieithrio gydag addysg ac mewn perygl o fod yn NEET (nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) / a project supporting young people aged 11-24 disengaging with education and at risk of becoming NEET (not in Education, Employment or Training) https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/education/trac/trac-11-24.aspx

 6. Llais Disgyblion Cymru / Pupil Voice Wales - creu amgylchedd addysgol cynhyrchiol, rhaid clywed llais disgyblion / create a productive educational environment, pupils’ voice has to be heard www.pupilvoicewales.org.uk

 7. Dangos i Hiliaeth y Cerdyn Coch / Show Racism the Red Card - prif elusen addysgol gwrth-hiliaeth y DU, gan ddarparu gweithdai addysgol, sesiynau hyfforddi, pecynnau amlgyfrwng, a llu o adnoddau eraill, i gyd gyda'r diben o fynd i'r afael â hiliaeth mewn cymdeithas / the UK's leading anti-racism educational charity, providing educational workshops, training sessions, multimedia packages, and a whole host of other resources, all with the purpose of tackling racism in society www.theredcard.org

 8. Senedd Ieuenctid Cymru | Welsh Youth Parliament - grymuso pobl ifanc i wneud penderfyniadau, a rhoi llais iddynt yng ngwleidyddiaeth Cymru / to empower young people to make decisions, and to provide them with a voice in Welsh politics www.youthparliament.wales

 9. Comisiynydd Plant Cymru / Children’s Commissioner for Wales - hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc yng Nghymru / championing the rights of children and young people in Wales www.childcomwales.org.uk

 10. NSPCC - prif elusen plant y DU, atal camdriniaeth a helpu'r rhai yr effeithir arnynt i wella / the UK's leading children's charity, preventing abuse and helping those affected to recover www.nspcc.org.uk

 11. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein / Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

 12. Gyrfa Cymru | Careers Wales - Gwybodaeth a chyngor gyrfaoedd am ddim i bobl ifanc, oedolion, rhieni, cyflogwyr a phobl broffesiynol yng Nghymru troseddu / Free careers information and advice for young people, adults, parents, employers and professionals in Wales www.careerswales.gov.wales

 13. Barnardos - helpu i ddod â'r gorau mewn plant – ni waeth pwy ydynt na beth y maent wedi bod drwyddo / helping bring out the best in children - no matter who they are or what they have been through www.barnardos.org.uk

 14. Ymddiriedolaeth y Tywysog / The Prince’s Trust - elusen ieuenctid, sy'n helpu pobl ifanc rhwng 11 a 30 oed i gael swyddi, addysg a hyfforddiant / a youth charity, helping young people aged 11 to 30 get into jobs, education and training www.princes-trust.org.uk

 15. Cynllun Kickstart Scheme - creu cannoedd a miloedd o swyddi i bobl ifanc 16-24 oed, gan adeiladu eu sgiliau a'u profiad / creating hundreds and thousands of jobs for 16-24 year olds, building their skills and experience www.gov.uk/government/news/landmark-kickstart-scheme-opens

bottom of page