1/10

MENTER CYFOETHOGI'R CWRICWLWM
SIR DDINBYCH

DENBIGHSHIRE
CURRICULUM ENRICHMENT INITIATIVE

Pam Na Tsieciwch Allan ... | Why Not Check Out...

LLYFRAU | BOOKS 

  1. Hwb - Dysgu ac addysgu i Gymru - Cwricwlwm Cymru ac offer a deunyddiau addysgol am ddim | Learning and teaching for Wales - the Curriculum for Wales and free educational tools and materials www.hwb.gov.wales

  2. BBC Bitesize - i helpu gyda'ch gwaith cartref, eich adolygu a'ch dysgu | to help with your homework, revision and learning www.bbc.co.uk/bitesize

  3. BBC Teach - Dosbarthiadau 'BBC Teach Live' ar gyfer ysgolion cynradd. Archwilio ystod o wersi rhyngweithiol wedi'u mapio gan y cwricwlwm ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Plant 5-11 oed | BBC Teach Live Lessons for primary schools. Explore a range of curriculum-mapped interactive lessons for primary-aged pupils. 5-11-year-olds www.bbc.co.uk/teach

  4. ​Authorfy - llwyfan ar-lein am ddim gwobrwyedig sy'n darparu dosbarthiadau meistr ysgrifennu creadigol gydag awduron enwog llwyddiannus | free, award-winning online platform that provides creative writing masterclasses with bestselling authors www.authorfy.com

  5. The Maths Factor - safle tiwtora mathemateg ar-lein Carol Voderman ar gyfer plant oedran ysgol gynradd | Carol Voderman's online maths tutoring site for primary school-aged children www.themathsfactor.com

  6. Money and Me - Gwersi llythrennedd ariannol gyda gang Beano ar y cyd â Banc Lloegr a TES | Financial literacy lessons with the Beano gang in association with the Bank of England and TES​ https://schools.beano.com/?ref=boe

  7. Thinkuknow - Rhaglen addysg sy'n amddiffyn plant ar-lein neu oddi ar-lein | Education programme which protects children both online and offline www.thinkuknow.co.uk

  8. BT & itv - Awgrymiadau Gorau ar Tech | Top Tips on Tech www.bt.com/tech-tips

  9. BBC OWN IT www.bbc.com/ownit

  10. Meic - Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru | Helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales www.meiccymru.org

Kid Christmas of the Claus Brothers Toy Shop

gan | by

David Litchfield

oed | age 4-7

1  Diary of a Wimpy Kid: Diper Överlöde

    Jeff Kinney

    Mae Greg yn ceisio helpu band ei frawd

    i fod yn fand roc chwedleuol

    Greg tries to help his brother's

    band become rock legends

3  Spaceboy

    David Walliams & Adam Stower

    Merch ag obsesiwn efo'r gofod yn

    darganfod UFO sydd wedi cwympo

    A space-obsessed girl

    discovers a crashed UFO

 

3  Where's Spidey?

    Llyfr lluniau chwilio-a-chanfod

    yn cynnwys Spider-Man a'i elynion niferus

    A search-and-find picture book featuring

    Spider-Man and his numerous enemies

4  The Christmasaurus

    Tom Fletcher & Shane Devries

    Argraffiad llyfr lluniau odli

    o stori wreiddiol Fletcher

    Rhyming picture-book edition

    of Fletcher’s original story

5  Beano Annual 2023

    (DC Thomson)

    Mwy na 100 tudalen o ddrygioni

    yn cynnwys Dennis, Gnasher, 

    Minnie the Minx, y Bash Street Kids a mwy

    More than 100 pages of mischief

    involving Dennis, Gnasher, Minnie the Minx,

    the Bash Street Kids and more

DYSGU, DATBLYGU, CYFRANOGI AC YMGYSYLLTU | LEARNING, DEVELOPMENT, PARTICIPATION & ENGAGEMENT

Rhwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg
National Arts & Education Network

https://artsed.wales

Dwyn ynghyd ysgolion, artistiaid a mudiadau diwylliannol i gefnogi’r dysgu Celfyddydau Mynegiannol
Bringing together schools, artists and cultural organisations to support Expressive Arts learning

CEFNOGI DYSGU AR-LEIN | SUPPORTING ONLINE LEARNING

DYSGU CYMRAEG
LEARN WELSH

Paratoi at y Nadolig
Getting Ready for Christmas

PLANT CREADIGOL

CREATIVE KIDS

Dewch yn Arwr Supersize Hinsawdd Blue Peter yn 3-2-1

Become a Blue Peter Supersize Climate Hero in 3-2-1

https://www.bbc.co.uk/cbbc/findoutmore/blue-peter-apply-for-a-green-badge

Eisiau adrodd ar gyfer FYI? A dysgu mwy am y newyddion? 

Mae First News Education TV a Sky Kids wedi ymuno i lansio FYI News Club for Schools. 

Ewch i http://first.news/educationTV am fwy o wybodaeth
         

Want to report for FYI? And learn more about the news? 

First News Education TV and Sky Kids have teamed up to launch the FYI News Club for Schools. 

Head to http://first.news/educationTV for more info

CYSTADLEUTHAU YSGOLION

SCHOOLS COMPETITIONS

Ein dewis o Gystadlaethau Celf gorau'r DU i blant a phobl ifanc yn 2022...
Our pick of the best UK Art Competitions for children and young people in 2022…

1. Cystadleuaeth Celf Toyota Dream Car 2023 | Toyota Dream Car Art Contest 2023

Cystadleuaeth fyd-eang yn gwahodd plant 15 ac iau i adael i'w dychymyg redeg yn wyllt a dylunio eu car breuddwydiol y dyfodol

Global competition inviting children 15 and under to let their imagination run wild and design their dream car of the future

Cau | Close: 23/12/2022

Gwefan | Site: https://www.toyota.co.uk/dreamcar-2023

2. Dyfeisiwch eich anifail eich hun! | Invent your own animal!

Mae awdur a darlunydd preswyl Booktrust yn gofyn i chi adael i'ch dychymyg redeg yn wyllt am y cyfle i ennill bwndel wedi'i lofnodi o lyfrau Nick Sharratt.

Booktrust’s writer and illustrator in residence asks you to let your imagination run wild for the chance to win a signed bundle of Nick Sharratt’s books.

Cau | Close: 30/12/2022

Gwefan | Site: https://www.booktrust.org.uk/books-and-reading/have-some-fun/competitions/invent-your-own-animal-heres-how-you-can-enter-writer-illustrator-in-residence-nick-sharratts-amazing-drawing-competition

3. Cystadlaethau Dyn Eira | Snowman Competitions

Mae'n gofyn i blant 4-16 oed greu eu llun eu hunain ar thema eira neu ysgrifennu stori fer wedi ei hysbrydoli gan lyfr lluniau gwreiddiol Raymond Briggs, The Snowman.

Asks children aged 4-16 to create their own snowman-themed picture or write a short story inspired by Raymond Briggs’s original picture book, The Snowman.

Cau | Close: 31/12/2022

Gwefan | Site: https://www.chestnut-tree-house.org.uk/donate/christmas/snowman-competitions

4. Global Canvas - Cystadleuaeth Celf Bywyd Gwyllt Plant | Children's Wildlife Art Competition

Cystadleuaeth gelp grŵp blynyddol i blant 16 oed ac iau i annog cydweithio a chreadigrwydd o amglych bywyd gwyllt a'r amgylchedd.

Annual group art contest for children aged 16 and under encouraging collaboration and creativity around wildlife and the environment

Cau | Close: 10/02/2023

Gwefan | Site: https://davidshepherd.org/enter-global-canvas-2023

BETH SY 'MLAEN | WHAT'S ON    

Prif sioeau i'w gweld yn 2022 - Top shows to see in 2022

Robin Hood

The Rock 'n' Roll Panto!

Theatr Clwyd

Tach 19 Nov 2022 - Ion 14 Jan 2023

Robin Hood | Theatr Clwyd

Aladdin

Theatr y Pafiliwn y Rhyl

Rhyl Pavilion Theatre

Rhagfyr 10-31 December 2022

Aladdin - Rhyl Pavilion

Beauty and the Beast

Venue Cymru

Rhagfyr 10-31 December 2022, 2:00pm / 6:00pm

Beauty and the Beast | Venue Cymru