Beth sy'n digwydd yn Cyfoethogi'r Cwricwlwm

TYMOR Y GWANWYN 2022

What's happening in Curriculum Enrichment

SPRING TERM 2022

Dathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Efallai mai dim ond mis Mawrth 2022 yw hi, ond mae paratoadau ar y gweill ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn Sir Ddinbych yr Haf hwn i nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

 

Fel rhan o'r dathliadau hyn, mae Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych wedi gweithio gyda Chadeirydd y Cyngor i ddyfeisio cyfres o gystadlaethau cyffrous i ysgolion, fel ffordd berffaith o ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Mae rhywbeth ar gyfer pob oedran - dylunio baner, ysgrifennu llythyrau, adeiladu cerfluniau, addurno bisgedi, hyd yn oed pobi brenhinol!

 

Rydym yn gobeithio y bydd y cystadlaethau yn helpu plant a phobl ifanc yn ein hysgolion

ddysgu am y Frenhines a'i 70 mlynedd o wasanaeth, mewn ffordd hwyliog a diddorol.

Celebrating The Queen’s Platinum Jubilee

It might only be March 2022, but preparations are under way for a string of events taking place in Denbighshire this summer to mark the Queen’s Platinum Jubilee.

 

As part of these celebrations, Denbighshire Education and Children’s Services has worked with the Chairman of the Council to devise a series of exciting competitions for schools, as a perfect way to celebrate The Queen’s Platinum Jubilee. There’s something for all ages - flag designing, letter writing, sculpture building, biscuit decorating, even a royal bake-off!

We hope that the competitions will help children and young people in our schools

find out about the Queen and her 70 years of service, in a fun and engaging way.

Bydd pob enillydd cystadleuaeth yn cael cynnig coeden i'w phlannu yn eu hysgol fel rhan o Ddathliadau Jiwbilî Canopi Gwyrdd y Frenhines.

Every competition winner will be offered a tree to plant at their School as part of the Queen’s Green Canopy Jubilee Celebrations.

TYMOR YR HYDREF 2021

AUTUMN TERM 2021

‘Beth am Ganu’

Beth am gael plant Sir Ddinbych

i ganu a gwenu!

 

Mae canu yn weithgaredd gwych - mae'n ein gwneud ni'n hapus, yn ein helpu i anadlu'n ddyfnach, yn gwella sgiliau cyfathrebu, yn hybu ein gallu i ddysgu ac yn rhoi hyder i ni!

 

Mae Eleri Watkins, Cydlynydd Cerdd Sir Ddinbych, yn gwahodd Ysgolion Cynradd ac Arbennig Sir Ddinbych i ymuno â hi mewn awr o weithgareddau canu i godi calon a magu hyder - i gyd mewn amgylchedd diogel.

 

Mae Beth am Ganu yn gynllun peilot canu newydd a chyffrous gwych i blant oed cynradd Sir Ddinbych. Mae’r sesiynau blasu AM DDIM hyn, drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, gynllunwyd ar gyfer disgyblion CA2, yn RHYNGWEITHIOL IAWN! Mae’r plant i gyd yn symud, chwerthin, canu ac ymgysylltu.

 

  • Mae plant yn dysgu sgiliau canu;

  • Nid oes angen unrhyw allu o gwbl;

  • Mae'n 60 munud o hwyl di-straen!

  • Amser arbennig iddyn nhw’n unig;

  • Gwych ar gyfer meithrin hyder.

 

Mae gweithdai eisoes wedi'u cynnal mewn ysgolion yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2021 ac rydym eisoes yn cynllunio mwy yn y Flwyddyn Newydd!

‘Let’s Sing’

Let's get Denbighshire children

singing and smiling!

 

Singing is a fantastic activity - it makes us happy, helps us breathe more deeply, improves communication skills, boosts our ability to learn and gives us confidence!

 

Eleri Watkins, Denbighshire Music Co-ordinator, invites Denbighshire Primary and Special Schools to join her in an uplifting hour of singing and confidence building activities, all in a safe environment.

 

 

Let’s Sing is a fabulous new and exciting singing pilot for Denbighshire primary age children. These FREE taster sessions, in Welsh and English, designed for pupils in KS2, are HUGELY INTERACTIVE! All the children move, laugh, sing and connect.

 

 

  • Children learn singing skills;

  • Absolutely no ability required;

  • It’s 60 minutes of stress free fun!

  • A special time just for them;

  • Great for confidence building.

 

Workshops have already taken place in schools during November and December 2021 and we’re already planning some more in the New Year!