top of page

Archif Gŵylgyfoeth 2021-2022
Enrichfest Archive 2021-2022

Gweithgareddau yn Cyfoethogi'r Cwricwlwm

Medi 2021 - Gorffennaf 2022

Activities in Curriculum Enrichment

September 2021 - July 2022

TYMOR YR HAF 2022

Cystadleuthau Jiwbilî Platinwm Ysgolion Sir Ddinbych

 

Ym mis Mehefin, bydd y Frenhines yn dathlu ei Jiwbilî Platinwm - gan nodi 70 mlynedd anhygoel ar orsedd Prydain.

 

Fel rhan o'r dathliadau hyn, gweithiodd Gwasanaethau Addysg a Phlant Sir Ddinbych gyda Chadeirydd y Cyngor i ddyfeisio cyfres o gystadleuthau cyffrous i ysgolion. Roedd rhywbeth ar gyfer pob oedran - dylunio baneri, ysgrifennu llythyrau, adeiladu cerfluniau, addurno bisgedi, hyd yn oed pobi brenhinol!

 

Mae gennym rai plant a phobl ifanc talentog iawn yn Sir Ddinbych ac ’roedd eu ceisiadau i gyd yn wych. Mae llawer o waith caled, ymdrech a chreadigrwydd wedi mynd i'r holl gystadlaethau ac maent wedi bod yn anodd iawn eu barnu.

 

O'r diwedd, ar ôl derbyn 2,407 o geisiadau anhygoel dros y 7 cystadleuaeth a llawer o grafu pen a thrafod, cyhoeddir yr enillwyr fel a ganlyn:-

 

1.    ‘Dylunio Baner i Hedfan’:

       ‘Ein Brenhines Elizabeth - Hapus a Gogoneddus’

 

Enillwyr

4-5 oed       Harry, 4 oed, Derbyn, Ysgol Santes Ffraid, Dinbych

5-7 oed       Tommy, Bl. 1, Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr

7-11 oed      Ryley, Bl. 6, Ysgol Emmanuel, Y Rhyl

 

Enillydd Cyffredinol Sir Ddinbych

 • Ryley, Bl. 6, Ysgol Emmanuel, Y Rhyl

 

2.    ‘A.W.E.M.’ - ‘Ar Wasanaeth Ei Mawrhydi’

       5-7 oed: ‘Rhodd sy’n Addas i’r Frenhines’

 

Cyd-Enillwyr

 • Maltida, Bl. 2, Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn

 • Ava, Bl. 2, Ysgol Caer Drewyn, Corwen

 

3.     ‘A.W.E.M.’ - ‘Ar Wasanaeth Ei Mawrhydi’

        7-11 oed: ‘Llythyr neu Gerdd Gwahoddiad Jiwbilî’

 

Cyd-Enillwyr

 • John, Bl. 5, Ysgol Caer Drewyn, Corwen

 • Ruby, Bl. 6, Ysgol Bryn Hedydd, Y Rhyl

 • Kiki, Bl. 4, Ysgol Emmanuel, Y Rhyl

 

4.    ‘A.W.E.M.’ - ‘Ar Wasanaeth Ei Mawrhydi’ 11-14 oed : ‘Y Frenhines         Elizabeth II: sut y bydd ei theyrnasiad yn cael ei gofio?’’

 

Enillydd

 • Taylor, Bl. 7, Ysgol Uwchradd Prestatyn

 

5.     ‘Gwlad Gobaith a Gogoniant’: ‘O Sbwriel i Drysor’

 

Enillwyr

5-7 oed         Dosbarth Helyg, Bl. 2, Ysgol Caer Drewyn, Corwen

7-11 oed       Annabelle (Bl. 6), Lily (Bl. 6) & Emily (Bl. 3), Ysgol Dyffryn Iâl, Llandegla

11-14 oed     Dosbarth Brenig, Ysgol Tir Morfa, Y Rhyl

 

Enillwyr Cyffredinol Sir Ddinbych

 • Annabelle, Lily & Emily, Ysgol Dyffryn Iâl, Llandegla

 

6.     ‘Te gyda’r Frenhines’

        Oedran 4-5, 5-7 a 7-11

        ‘Addurno Coron y Frenhines’

        Noddwyd gan Pudding Compartment, Fflint

 

‘Pencampwr Bisgedyddion Jiwbilî Platinwm’

Cyd-Enillwyr

 • Annie, Bl. 4, Ysgol Cefn Meiriadog

 • Ruby, Bl. 6, Ysgol Bryn Hedydd

 • Thomas, Bl. 3, Ysgol Gymunedol Bodnant

 

7.    ‘Te gyda’r Frenhines’

       Oedran 7-11 a 11-14 :

       ‘Bake-Off’ Brenhinol

       Noddwyd gan Pudding Compartment, Fflint

‘Pencampwr ‘Bake-Off Jiwbilî 2022’

 • Phoebe, Bl. 8, Ysgol Uwchradd Dinbych

 

Argymhell yn Uchel

 • Noah, Bl. 3, Ysgol Tir Morfa

SUMMER TERM 2022

Denbighshire Platinum Jubilee Schools Competitions

 

In June, the Queen will be celebrating her Platinum Jubilee - marking an incredible 70 years on the British throne.

 

As part of these celebrations, Denbighshire Education and Children’s Services worked with the Chairman of the Council to devise a series of exciting competitions for schools. There was something for all ages - flag designing, letter writing, sculpture building, biscuit decorating, even a royal bake-off!

 

We have some very talented children and young people in Denbighshire and their entries were all brilliant. A lot of hard work, effort and creativity has gone into all the competitions and they have been really difficult to judge.

 

At long last, after receiving an amazing 2,407 entries over the 7 competitions and a lot of head scratching and deliberation, the winners are announced as follows:-

 

1.    ‘Design a Flag to Fly’:

       ‘Our Queen Elizabeth - Happy & Glorious’

 

Winners

Age 4-5       Harry, Age 4, Reception, St Brigid’s School, Denbigh

Age 5-7       Tommy, Year 1, Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr

Age 7-11      Ryley, Year 6, Ysgol Emmanuel, Rhyl

 

Denbighshire Overall Winner

 • Ryley, Year 6, Ysgol Emmanuel, Rhyl

 

2.    ‘O.H.M.S.’ - ‘On Her Majesty’s Service’

       Age 5-7: ‘A Gift Fit For The Queen’

 

Joint Winners

 • Maltida, Year 2, Bodnant Community School, Prestatyn

 • Ava, Year 2, Ysgol Caer Drewyn, Corwen

 

3.     ‘O.H.M.S.’ - ‘On Her Majesty’s Service’

        Age 7-11: ‘Jubilee Invitation Letter or Poem’

 

Joint Winners

 • John, Year 5, Ysgol Caer Drewyn, Corwen

 • Ruby, Year 6, Ysgol Bryn Hedydd, Rhyl

 • Kiki, Year 4, Ysgol Emmanuel, Rhyl

 

4.    ‘O.H.M.S.’ - ‘On Her Majesty’s Service’

       Age 11-14: ‘Queen Elizabeth II: how will her reign be                               remembered?’

 

Winner

 • Taylor, Year 7, Prestatyn High School

 

5.     ‘Land of Hope & Glory’: ‘From Trash to Treasure’

 

Winners

Age 5-7         Dosbarth Helyg, Year 2, Ysgol Caer Drewyn, Corwen

Age 7-11       Annabelle, Year 6, Lily, Year 6 & Emily, Year 3, Ysgol Dyffryn Iâl, Llandegla

Age 11-14     Dosbarth Brenig, Ysgol Tir Morfa, Rhyl

 

Denbighshire Overall Winners

 • Annabelle, Lily & Emily, Ysgol Dyffryn Iâl, Llandegla

6.   ‘Tea with The Queen’

      Ages 4-5, 5-7 & 7-11

      ‘Decorating The Queen’s Crown’

      Sponsored by Pudding Compartment, Flint

 

‘Platinum Jubilee Champion Biscuiteers’

Joint-Winners

 • Annie, Year 4, Ysgol Cefn Meiriadog

 • Ruby, Year 6, Ysgol Bryn Hedydd

 • Thomas, Year 3, Bodnant Community School

 

7.    ‘Tea with The Queen’

       Ages 7-11 & 11-14:

       ‘Royal Bake-Off’

       Sponsored by Pudding Compartment, Flint

‘Platinum Jubilee Bake-Off 2022 Champion’

 • Phoebe, Year 8, Denbigh High School

 

Highly Commended

 • Noah, Year 3, Ysgol Tir Morfa

TYMOR Y GWANWYN 2022

SPRING TERM 2022

Dathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Efallai mai dim ond mis Mawrth 2022 yw hi, ond mae paratoadau ar y gweill ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn Sir Ddinbych yr Haf hwn i nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

 

Fel rhan o'r dathliadau hyn, mae Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych wedi gweithio gyda Chadeirydd y Cyngor i ddyfeisio cyfres o gystadlaethau cyffrous i ysgolion, fel ffordd berffaith o ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Mae rhywbeth ar gyfer pob oedran - dylunio baner, ysgrifennu llythyrau, adeiladu cerfluniau, addurno bisgedi, hyd yn oed pobi brenhinol!

 

Rydym yn gobeithio y bydd y cystadlaethau yn helpu plant a phobl ifanc yn ein hysgolion

ddysgu am y Frenhines a'i 70 mlynedd o wasanaeth, mewn ffordd hwyliog a diddorol.

Celebrating The Queen’s Platinum Jubilee

It might only be March 2022, but preparations are under way for a string of events taking place in Denbighshire this summer to mark the Queen’s Platinum Jubilee.

 

As part of these celebrations, Denbighshire Education and Children’s Services has worked with the Chairman of the Council to devise a series of exciting competitions for schools, as a perfect way to celebrate The Queen’s Platinum Jubilee. There’s something for all ages - flag designing, letter writing, sculpture building, biscuit decorating, even a royal bake-off!

We hope that the competitions will help children and young people in our schools

find out about the Queen and her 70 years of service, in a fun and engaging way.

Bydd pob enillydd cystadleuaeth yn cael cynnig coeden i'w phlannu yn eu hysgol fel rhan o Ddathliadau Jiwbilî Canopi Gwyrdd y Frenhines.

Every competition winner will be offered a tree to plant at their School as part of the Queen’s Green Canopy Jubilee Celebrations.

TYMOR YR HYDREF 2021

AUTUMN TERM 2021

‘Beth am Ganu’

Beth am gael plant Sir Ddinbych

i ganu a gwenu!

 

Mae canu yn weithgaredd gwych - mae'n ein gwneud ni'n hapus, yn ein helpu i anadlu'n ddyfnach, yn gwella sgiliau cyfathrebu, yn hybu ein gallu i ddysgu ac yn rhoi hyder i ni!

 

Mae Eleri Watkins, Cydlynydd Cerdd Sir Ddinbych, yn gwahodd Ysgolion Cynradd ac Arbennig Sir Ddinbych i ymuno â hi mewn awr o weithgareddau canu i godi calon a magu hyder - i gyd mewn amgylchedd diogel.

 

Mae Beth am Ganu yn gynllun peilot canu newydd a chyffrous gwych i blant oed cynradd Sir Ddinbych. Mae’r sesiynau blasu AM DDIM hyn, drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, gynllunwyd ar gyfer disgyblion CA2, yn RHYNGWEITHIOL IAWN! Mae’r plant i gyd yn symud, chwerthin, canu ac ymgysylltu.

 

 • Mae plant yn dysgu sgiliau canu;

 • Nid oes angen unrhyw allu o gwbl;

 • Mae'n 60 munud o hwyl di-straen!

 • Amser arbennig iddyn nhw’n unig;

 • Gwych ar gyfer meithrin hyder.

 

Mae gweithdai eisoes wedi'u cynnal mewn ysgolion yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2021 ac rydym eisoes yn cynllunio mwy yn y Flwyddyn Newydd!

‘Let’s Sing’

Let's get Denbighshire children

singing and smiling!

 

Singing is a fantastic activity - it makes us happy, helps us breathe more deeply, improves communication skills, boosts our ability to learn and gives us confidence!

 

Eleri Watkins, Denbighshire Music Co-ordinator, invites Denbighshire Primary and Special Schools to join her in an uplifting hour of singing and confidence building activities, all in a safe environment.

 

 

Let’s Sing is a fabulous new and exciting singing pilot for Denbighshire primary age children. These FREE taster sessions, in Welsh and English, designed for pupils in KS2, are HUGELY INTERACTIVE! All the children move, laugh, sing and connect.

 

 

 • Children learn singing skills;

 • Absolutely no ability required;

 • It’s 60 minutes of stress free fun!

 • A special time just for them;

 • Great for confidence building.

 

Workshops have already taken place in schools during November and December 2021 and we’re already planning some more in the New Year!

bottom of page